Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 25. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 25. pracovnom týždni (od 19.6. do 23.6.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Pracovný výjazd na priehradu Orlík do Českej republiky, kde nám p. Ing. Ličko z ČRS odprezentoval GPS zariadenie pre kontrolu a záznam činnosti RS.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ Rada ZA Ing. Javora so zástupcom ZMOS pre elektronizáciu, kde mestá a obce majú elektronický program DECOM, ktorý postupne zavádzajú do používania, jednou s možností je kúpa ročných resp. trojročných ryb. lístkov elektronicky – možná spolupráca a ďalšia až po rozšírení služieb na DECOM II.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave zástupcu SRZ Rada ZA tajomníka Ing. Javora, vedúceho výroby Ing. Cintulu a povereného vedúceho OTV Ing. Krajča, PhD. so štátnym tajomníkom Ing. Kurillom a Ing. Gáalovou – riaditeľkou odboru štátnej vodnej správy a rybárstva k témam: Národný program boja proti suchu, Operačný program kvalita život. prostredia (projekty revitalizácie rybárskych revírov, opravy vodných stavieb vo vlastníctve SRZ, MVE – aktualizácia HEP (rybovody a overenie funkčnosti), Novela zákona o vodách, Zákon o rybárstve, Iniciatíva SRZ Národný program pre zachovanie genofondu pôvodných druhov rýb, organizované podujatia SRZ (MS juniorov v RT a MS-LRU mucha, TV – relácia Na rybách – Petrov zdar).
 • Pracovné rokovanie v Bratislave zástupcu SRZ Rada ZA tajomníka Ing. Javora, vedúceho výroby Ing. Cintulu a povereného vedúceho OTV Ing. Krajča, PhD. so zástupcami SOS Bird/Life Slovensko k témam: Hľadanie spoločných prienikov v problematike rybožravých predátorov, Výnimka na kormorána – návrh na spoluprácu, ochrana genofondu rýb.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ Rada ZA Ing. Javora na MŽP s generálnou tajomníčkou služobného úradu k podaniu žiadosti na Mimoriadnu dotáciu z EF k škodám spôsobeným ľadochodmi na rieke Poprad v mesiaci február 2017.
 • Ukončená oprava a prevzatie TRUXOR-a.
 • Ukončené výberové konanie – nákladné vozidlo – podvozok, motocykel pre VVN Bešeňová.
 • Prebiehajúce výberové konanie – technologická miestnosť  IT, výmenná nadstavba na podvozok a kontajnery pre prevoz rýb.
 • Obhliadka investičných potrieb SLOVRYB-u v Dem. Doline, Bielom Potoku a Príbovciach.
 • Riešenie opravy operátu v KÚ Nová Kelča – pozemok pod chatou na Domaši.

Právny referát:

 • Aktualizácia vyhodnotenia konania členských schôdzí a mestských konferencií v roku 2017.
 • Zaslanie vyjadrenia spoločnosti RENTINVEST s.r.o. vo veci žiadosti o odkúpenie nehnuteľností evidovaných v k.ú. Považská Bystrica na LV č. 5590, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí Rady SRZ.
 • Stanovisko vo veci rozporného znenia vyhlášok č. 185/2006 Z.z. a 158/2014 Z.z. vo veci individuálnej ochrany mreny škvrnitej, na základe podnetu člena SRZ.
 • Poverenie na zastupovanie na súdnom pojednávaní v právnej veci vedenej pod sp.zn. 27Cpr/7/2013.
 • Právne posúdenie dohôd o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskeho revíru Rady SRZ VN Sĺňava a VN Teplý Vrch.
 • Stanovisko k podmienkam lovu rýb na Slovensku a možnosti zakúpenia hosťovacieho povolenia na rybolov, na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Návrh na zápis zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností záznamom podaný na Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor.
 • Právne stanovisko vo veci oprávnenia a spôsobov, ktorými možno loviť na kaprových vodách, ktoré sú vodným tokom v súlade so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Šurany.
 • Výklad § 11 zákona o rybárstve v spojitosti s individuálnom ochranou rýb a spôsobmi lovu rýb, na základe podnetu člena SRZ.
 • Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-PO-OVBP2-2017/18393/48312/ŠSV-ZV a rozhodnutia mesta Spišská Belá č. 335/2016/3-NK, GHC o umiestnení stavby „Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá“.
 • Návrh na obnovu konania vo veci rozhodnutia o povolení dobývania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.ú. Šurany pre potreby MO SRZ Šurany.
 • Účasť na súdnom pojednávaní v právnej veci žalobcu Ing. Peter B., PhD. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz, o určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, o náhradu nemajetkovej ujmy a neplatnosť skončenia pracovného pomeru vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 27Cpr/7/2013, ktoré sa konalo dňa 21. júna 2017. Z dôvodu rozsiahlosti predložených dôkazov a vyjadrení bolo súdne pojednávanie odročené.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu č. OU-RV-OSZP-2017/004474-01 zo dňa 05. júna 2017, ktorým bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť „Malá vodná elektráreň Nadabula – Slaná“ sa bude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o a zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Posúdenie znenia miestneho rybárskeho poriadku po právnej stránke, na základe žiadosti MO SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vyjadrenie k stanovisku k podanému odvolaniu proti rozhodnutiu Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP2-2017/002353-011 o povolení užívania stavebného objektu SO 107 Rybovod vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Šalková“ a súhlas s preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
 • Vyjadrenie k začatému konaniu o nariadení odstránenia stavby, 1 ks billboard, patriaci spoločnosti GRYF reklamné štúdio, s.r.o. na pozemku KN-C parc. č. 1581/2 v katastrálnom území Považská Bystrica.
 • Stanovisko vo veci podmienok lovu rýb osobou vo veku od 6 do 15 rokov, na základe žiadosti rybára.
 • Vypracovanie návrhov na vydanie platobného rozkazu z dôvodu nezaplatených faktúr, na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Michalovce.
 • Vyjadrenie k začatému správnemu konaniu vo veci žiadosti o pridelenie ostatnej vodnej plochy v k.ú. Kremnica na účely podnikania v osobitnom režime, v ktorom sa jedná o VN Veterník.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovné stretnutie k novele zákona o rybárstve s organizáciou pre ochranu prírody a krajiny na Slovensku.
 • Pracovné stretnutie so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou ohľadom vyjasnenia si postoja k udeleniu výnimky na plašenie a odstrel kormorána veľkého na rybníkoch v Číčove.
 • Rokovanie so štátnym tajomníkom MŽP SR Ing. Norbertom Kurillom, PhD. ohľadom aktuálnych problémov SRZ a tiež v rybárstve na Slovensku.
 • Pracovné stretnutie na Okresnom úrade v Nitre ohľadom vzniknutej škode na ochtyofaune prevádzkou MVE Želiezovce.
 • Vypracovanie podkladov na ponuku pre ZO SRZ ohľadom možnosti objednania si multifunkčných zariadení na meranie kyslíka a pH.
 • Rokovanie na Českom rybárskom zväze ohľadom náplne práce a výkonu činnosti RS a hospodárení na revíroch Rady ČRS s praktickou ukážkou výkonu činnosti na VN Orlík.
 • Zaslanie záznamov o previnení zistených na revíroch Rady SRZ na príslušné ZO SRZ.
 • Poistenie nových a zrušenie poistenia odvolaných členov RS.
 • Výkon činnosti RS na VN Krpeľany.
 • Odpovedanie na časté mailové ako aj telefonické otázky rybárov a členov RS.
 • Vykonanie ichtyologického prieskumu na potoku Teplá /okr. Žarnovica/ na žiadosť MO SRZ Žarnovica.
 • Účasť na konaní – revízia Prírodnej rezervácie Príbrežie Ružinej na rybárskom revíry VN Ružiná (okr. Lučenec).
 • Účasť na konaní zvolanom OÚ Prešov k žiadosti o ťažbu riečneho materiálu na toku Topľa v k.ú. Tarnov – určenie podmienok pre ťažbu (MO SRZ Bardejov).
 • Účasť  na výrobnom výbore zvolanom SVP, š.p.  k údržbe pravého brehu toku Poprad v Plavnici, prechodom vozidiel cez P-revír Šambronka– určenie podmienok pre údržbu (MO SRZ Orlov, Stará Ľubovňa).
 • Odlov rýb z nápustného  kanála VN Zemplínska šírava pre ŠVPS Michalovce na vyšetrenie výskytu PCB. Odlovených bolo 6 vzoriek.
 • Spracovanie stanoviska pre SOS/BirdLife Slovensko k realizácii stavby CHVÚ Medzibodrožie (obnova mokradí),  ktorých súčasťou sú aj rybárske revíry Nová Vieska, Mŕtvy Bodrog, Somotor – Zompod (MO SRZ Streda n. Bodrogom).
 • Spracovanie materiálu na webstránku SRZ Rada Žilina  o výsledkoch analýz vzoriek rýb na obsah PCB, ortuti, prípadne iných rezíduí  v územnej pôsobnosti RVPS Humenné, Michalovce a Trebišov.

Odbor výroby:

 • Lovenie a distribúcia kapra Kr zo strediska Košarovce a Nové Zámky.
 • Zarybnenie násadou pstruha dúhového Pd2 VN Liptovská Mara 600 kg, VN Palcmanská Maša (Dedinky) 600kg zo strediska Klietky Liptovská Mara.
 • Kŕmenie rýb a kosenie VN na kaprových výrobných strediskách.
 • Oprava výtlkov na príjazdovej komunikácii k VN V. Zálužie.
 • Starostlivosť o sumca v Malom Záluží, preventívne kúpele, kŕmenie čistenie žľabov.
 • Distribúcia lipňa Li1+ zo strediska v Považskej Bystrici do ZO SRZ.
 • Zarybnenie Zubáčom Zu1 7cm v množstve 32 tis. kusov na VN Liptovská Mara.
 • Zarybnenie VN Gôtovany násadou kapra K3 v množstve 1800kg.
 • Rozvoz sietí a liahňarenských pomôcok po výrobných strediskách Rady SRZ.
 • Bežná agenda okolo fungovania odboru.

Ekonomický odbor:

 • Príprava podkladov k účtovnej uzávierke za 5/2017.
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za 5/2017.
 • Mimoriadna inventúra v prenajatom zariadení Infocentrum Ústie nad Priehradou.
 • Kontrola cestovných príkazov Športový odbor a ich úhrada.
 • Účtovanie v oblasti skladového hospodárstva ( ryby a krmivá).
 • Vydávanie povolení na rybolov.
 • Účtovanie došlých a odoslaných faktúr.
 • Rôzna administratívna činnosť (vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Čerpanie dovolenky.