Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 26. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 26. pracovnom týždni (od 25.6. do 29.6.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Pomoc pri zabezpečení kurzu na obsluhu elektrického agregátu.
 • Návšteva výstaviska Agrokomplex za účelom prípravy zázemia pre účasť Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Čerpanie dovolenky.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha oprava vozidiel Mahindra (3 ks).
 • Prebieha príprava internetového pripojenia – Brzotín a chata Dedinky.
 • Prebieha výmena strešnej krytiny, žľabov a okapov v rámci areálu SRZ – Rada Žilina.
 • Prebieha verejná obchodná súťaž na dodávku 6 ks automobilov pickup.
 • Prebieha rekonštrukciu rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha oprava čerpadla HONDA.
 • Ukončenie montáže internetového pripojenia – chata Ústie nP.
 • Ukončenie montáže kruhovej odchovnej klietky – Liptovská Mara.
 • Ukončený výber partnera pre leasing automobilu prevedenia VAN.
 • Ukončená inventúra HIM a zásob – stredisko Považská Bystrica.

Organizačno-právny referent:

 • Vyhotovenie a zaslanie Vyjadrenia k oznámeniu týkajúceho sa VN Jatov zo dňa 09. mája 2018.
 • Finalizácia Rozhodnutia dovolacieho orgánu vo veci DK 1/18.
 • Vyhotovenie a zaslanie Žiadosti o zámenu chránenej rybárskej oblasti Veľký Zemník na lovný revír na MŽP.
 • Vyhotovenie sprievodného listu pre MsO Trenčín k rozhodnutiu dovolacieho orgánu.
 • Vyhotovenie Žiadosti na zjednanie nápravy v zmysle vykonanej kontroly KK SRZ zasielaná výboru MsO Hlohovec.
 • Vyhotovenie Žiadosti na zjednanie nápravy v zmysle vykonanej kontroly KK SRZ zasielaná výboru MO Púchov.
 • Telefonická komunikácia s prezidentom SRZ ohľadom zmluvy.
 • Telefonická komunikácia s členom SRZ ohľadom používania motorových člnov na vodnej ploche.
 • Telefonická komunikácia s vedúcim rybárskej stráže a so zamestnancom SRZ ohľadom povolenia na používanie motorového vozidla na súkromné účely.
 • Telefonická komunikácia s predsedom MsO Partizánske ohľadom IČO.
 • Telefonická komunikácia s vedúcim strediska vo Svite .
 • Telefonická komunikácia s členom Rady.
 • Telefonická komunikácia s predsedom MsO Prievidza ohľadom IČO.
 • Riešenie podania MsO Bratislava V. vo veci projektu ochrany chráneného areálu Ostrovné Lúčky.
 • Vyhotovenie Rozhodnutia dovolacieho orgánu vo veci DK 2/18.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť na školení k elektrickému agregátu.
 • SC na Handlovský rybník k nahlásenému úhynu kapra a úhora – u úhora potvrdená anguilikóza.
 • SC na vodoprávne konania do Jelšavy – odber vody pre rybničnú sústavu p. Kováča a pracovné stretnutie na OÚ Rimavská Sobota k variantom protipovodňovej ochrany obce Rimavské Brezovo.
 • Vyjadrenie k údržbe toku Torysa v k.ú. Kráľovce pre SVP, š.p. OZ Košice.
 • Účasť na štátnom vodoochrannom dozore zvolanom OÚ Bardejov k úhynu rýb na VN Gaboltov a nelegálnemu odberu vody z prítoku do nádrže konanom na Obecnom úrade Gaboltov.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Rožňava.
 • Prevzatie násady dvojročného jesetera malého zo strediska Brzotín pre zarybnenie vodných tokov Bodrog, Latorica a Tisa.
 • Seminár rybovody.
 • Kurz elektrický agregát.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Kolárovo.
 • Účasť na prezentácií meracích prístrojov firmy WTW.
 • Riešenie vstupov do CHKO Dunajské Luhy v Hornej inundácií za účasti MsO Dunajská Streda.
 • Kontrola manipulačného poriadku na VD Čunovo – Dobrohosť.
 • Kontrola rybárskych revírov Dunaja.
 • Pracovné stretnutie ŠOP SR – Ostrovné lúčky a hlavátka.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie mesačného výkazu o DPH za 5/2018, jeho kontrola a následná úhrada Daňovému úradu.
 • Mimoriadna inventúra majetku na stredisku Považská Bystrica ( dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, fyzická inventúra stavu zásob – ryby a materiál).
 • Vystavovanie faktúr za dodávky násadových rýb a povoleniek.
 • Spracovanie, kontrola, účtovanie a úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Spracovanie inventárneho zápisu k mimoriadnej inventúre v Považskej Bystrici.
 • Spracovanie poštovej evidencie.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Administratíva spojená s organizáciou súťaže Zlatý blyskáč (objednávky, faktúry, dohody, pracovné cesty apod.).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Čerpanie dovolenky