Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 26. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 26. pracovnom týždni (od 26.6. do 30.6.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Dňa 27.6.2017 sa konalo v Primaciálnom paláci v Bratislave významné pracovné stretnutie prezidenta SR Ing. Andreja Kisku so zástupcami SRZ Rady Žilina tajomníka Ing. Javora, viceprezidenta za TT-kraj Ing. Mišecha a člena Rady za PO-kraj p. Godišku, hlavnou témou bolo predstavenie činnosti zväzu ako najväčšieho OZ na Slovensku, návrh zákona o rybárstve a Pozvanie p. prezidenta na obe MS juniorov v RT a MS-LRU mucha.
 • Pracovné rokovanie v Štrbe za účasti SVP, š. p. vrátane zamestnancov OZ Košice a zástupcov SRZ tajomníka, viceprezidenta za PO-kraj, vedúceho výroby a povereného vedúceho OTV a zamestnancov OTV aj za účasti zástupcov ZO SRZ MsO Humenné, Michalovce a St. Ľubovne k bilancii vzájomnej komunikácia informovanosti so správcom toku.
 • Pracovné rokovanie ministra životného prostredia Ing. László Solymosa so zástupcami SRZ prezidentom RSDr. Borošom,  tajomníkom Ing. Javorom a predsedom SRZ MO Sládkovičovo p. Zsillem k otázkam návrhu zákona o rybárstve, možnosti podpory SRZ cez dotačné fondy – podpora bakteriálneho odbahnenia revírov v obhospodarovaní ZO SRZ a žiadosti záštity nad športovými podujatia organizovaných SRZ v roku 2017 a to MS-J v RT a MS-LRU mucha 2017.
 • Účasť tajomníka SRZ a dvoch zamestnancov sekretariátu na rybárskej akcii „Slnovrat na Dunaji“ organizovanej MsO SRZ Štúrovo a DRK pri MsO SRZ Štúrovo pod vedením p. Peruteka.
 • Ukončené výberové konanie – nákladné vozidlo – výmenná nadstavba na podvozok.
 • Prebiehajúce výberové konanie – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb.
 • Riešenie vlastníckych vzťahov v KÚ Nová Kelča – pozemky a chata na Domaši.
 • Demänovská Dolina – riešenie nájmu pozemkov (prameň).

Právny referát:

 • Čerpanie dovolenky.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovné stretnutia, kontrola a tiež zosúladenie postupov pri zabezpečení odlovu rýb z vypustenej časti derivačného kanála po VN Krpeľany (MsO SRZ Martin).
 • Odlov rýb v derivačnom kanáli (rybársky revír č. 3-0660-1-1 Derivačný kanál Váhu).
 • Účasť pracovníka Odboru tečúcich vôd s rybárskym hospodárom VN Liptovská Mara na kontrolnom pracovnom stretnutí zameranom na evidenciu čiernych stavieb v zátopovom území VN Liptovská Mara (časť Dechtáre).
 • Spracovanie stanoviska k žiadosti o protipovodňovú úpravu toku Nesluša (MO SRZ Kysucké Nové Mesto).
 • Pracovné stretnutie k žiadostiam ZO SRZ bratislavskej oblasti o úpravy lovných mier, zmeny v popise rybárskych revírov, skorší lov kapra a i.
 • Zarybňovanie jeseterom malým zo strediska SRZ v Nových Zámkoch a pstruhom potočným rybárskeho revíru Dunaj č. 3 zo strediska Slovianska dolina.
 • Vodoprávne konanie na VN Vištuk (MsO SRZ Pezinok).
 • Tatranská Štrba  – pracovné stretnutie pracovníkov Odboru tečúcich vôd a tajomníka SRZ s pracovníkmi SVP, š.p. OZ KE k aktuálnym problémom v rybárstve.
 • Údržba Dunajca v k.ú. obce Majere, spevnenie pravého brehu vybudovaním niekoľkých priečnych výhonov, účasť na výrobnom výbore  (MO SRZ Spišská Stará Ves).
 • Prevzatie násady jesetera malého na stredisku Uzovská Panica v množstve 3000 ks pre MO SRZ Veľké Kapušany (Latorica č.3) a Čiernu nad Tisou (Tisa).
 • Príprava podkladov pre žiadosť na ministerstvo ŽP  o dotáciu za škody spôsobené ľadochodom na toku Poprad vo februári 2017 (MO SRZ Stará Ľubovňa, MO SRZ Orlov).
 • Spracovanie stanoviska pre štúdiu „Vodné plochy, Kráľovské údolie – Malý Slavkov (MO SRZ Kežmarok)
 • Spracovanie požiadaviek ZO SRZ k zmenám v revírovaní a zvýšeným lovným mieram rýb na rok 2018.
 • Pripomienkovanie Manipulačného poriadku na VN Zemplínska šírava – zaslanie pripomienok.
 • Pracovné stretnutie v Hodoníne ohľadom plánovaného vypustenia hate Hodonín na rieke Morava v rkm 101,794
 • Rokovanie s MO SRZ Vranov nad Topľou ohľadom uzatvorenia dohody o zabezpečení ochrany a kontroly na VN Domaša – oprava a zaslanie dohody vrátane príloh.
 • Aktualizácia zoznamu odvolaných a ustanovených členov rybárskej stráže ZO SRZ.
 • Výkon činnosti RS na VN Krpeľany a derivačnom kanáli Váhu.
 • Podanie žiadosti o ustanovenie nových členov RS.

Odbor výroby:

 • Expedícia  Lipňa Li1+ zo strediska Považská Bystrica do ZO SRZ.
 • Zarybnenie Oravy č.2 násadou lipňa tymianového v kategórii Li2 v množstve 130 kg.
 • Expedícia  lipňa rýchleného Lir zo strediska Slovianska dolina do ZO SRZ.
 • Expedícia hlavátky podunajskej H2 zo strediska Svit do ZO SRZ.
 • Expedícia kapra Kr zo strediska v Uzovskej Panici do revírov Rady SRZ VN Ružiná a VN Teplý Vrch.
 • Expedícia jesetera malého  Je1 zo strediska v Nových Zámkoch a Uzovskej Panici  do revírov Rady SRZ Dunaj č. 1, Dunaj č. 2 a revírov ZO SRZ.
 • Príprava podkladov pre žiadosť o náhradu škody spôsobenej rybožravým predátorom na stredisku v Považskej Bystrici.
 • Oprava sádky na stredisku v Lučenci.
 • Kontrolné odlovy na stredisku Košarovce.
 • Aplikácia herbicídu na stredisku v Malom Záluží.
 • Svojpomocná výroba sít z perforovaného plechu do odchovných žľabov na stredisku v Malom Záluží.
 • Bežná agenda okolo fungovania odboru.

Ekonomický odbor:

 • Kontrola, zúčtovanie a úhrada drobných výdavkov pre výrobné strediská za 6/2017.
 • Zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Kontrola cestovných príkazov a ich úhrada.
 • Spracovanie podkladov pre výpočet miezd za 6/2017.
 • Rôzna administratívna činnosť (vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Čerpanie dovolenky.