Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 27. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 27. pracovnom týždni (od 2.7. do 6.7.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Zahájenie príprav všetkých potrebných náležitostí potrebných pre konanie XII. Snemu SRZ.
 • Čerpanie dovolenky.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha príprava internetového pripojenia – Brzotín a chata Dedinky.
 • Prebieha výmena strešnej krytiny, žľabov a okapov v rámci areálu SRZ – Rada Žilina.
 • Prebieha verejná obchodná súťaž na dodávku 6 ks automobilov pickup.
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha príprava zmluvy o dodávke telekomunikačných služieb.
 • Prebieha príprava zmluvy o dodávke automobilu FORD prevedenia VAN.
 • Ukončené výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.

Organizačno-právny referent:

 • Pripomienkovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky v Považskej Bystrici so spoločnosťou MW Solution, s.r.o.
 • Prevzatie právnej agendy po JUDr. Sotirovovej, prekontrolovanie ukončených a neukončených právnych vecí
 • Oprava rozhodnutia dovolacieho orgánu v disciplinárnej veci proti Petrovi Z.
 • Finalizácia rozhodnutia dovolacieho orgánu v disciplinárnej veci proti Deziderovi B.
 • Vypracovanie sprievodného listu a zaslanie rozhodnutia dovolacieho orgánu s vyjadrením na vedomie MO SRZ Veľké Kapušany
 • Vyjadrenie vo veci oznámenia k odvolaniu proti rozhodnutiu obvodného banského úradu týkajúceho sa revíru štrkovisko Mojzesovo-Lipová vo veci povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov
 • Spracovanie listu vo veci zaslania spisových materiálov v rámci ukončených disciplinárnych konaní (MO SRZ Veľké Kapušany, MsO SRZ Trenčín
 • Stanovisko vo veci možnosti zakúpenia zvláštneho povolenia a jeho rozsahu platnosti
 • Výzva na zaslanie podkladov z vykonaných kontrol v ZO SRZ vo veci neplatnosti volieb
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe disciplinárnych rozhodnutí
 • Prekontrolovanie nevybavených mailov z oblasti právnej agendy a ich spracovanie
 • Stanovisko vo veci prijímania rozhodnutí členskou schôdzou alebo výborom týkajúcich sa poplatku za neodpracovanú brigádu a zvyšovania lovnej miery rýb
 • Podnet na preskúmanie zákonnosti a podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov zo dňa 11.06.2018 a rozhodnutiu Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 20.02.2018
 • MsO SRZ Hlohovec – Výzva na vykonanie mimoriadnej členskej schôdze za účelom vykonania opätovných volieb do orgánov ZO SRZ a SRZ
 • MO SRZ Liptovský Hrádok – Výzva na vykonanie mimoriadnej členskej schôdze za účelom vykonania opätovných volieb do orgánov ZO SRZ a SRZ
 • MV SR – Žiadosť o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu – Partizánske
 • MO SRZ Trstená – Výzva na zaslanie vyjadrenia vo veci volieb delegátov na XII. Snem SRZ
 • MsO SRZ Trenčín – Výzva na rešpektovanie prítomnosti predsedu ObO č. 3 MsO SRZ Trenčín na zasadnutiach výboru MsO SRZ Trenčín
 • MO SRZ Púchov – Výzva na vykonanie mimoriadnej členskej schôdze za účelom vykonania opätovných volieb do orgánov ZO SRZ, SRZ a upozornenie ohľadom účasti na XII. Sneme SRZ
 • Stanovisko vo veci prístupu na štrkoviská na VN Liptovská Mara, kde došlo k zmene majiteľa kameňolomu
 • Poskytnutie súčinnosti KK SRZ vo veci vykonávania kontroly v MsO SRZ Košice
 • Výklad k výdaju povolení na rybolov osobám, ktoré boli vylúčené z členstva vo zväze podľa Smernice o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
 • Stanovisko k oprávnenosti predvolebných kampaní členov ZO SRZ a možnosti spôsobiť ujmu organizácii
 • Žiadosť o náhradu škody na rybách spôsobenej volavkou popolavou na výrobnom stredisku Rady SRZ Považská Bystrica – žiadosť o predĺženie lehoty
 • Poskytnutie súčinnosti MO SRZ Dolný Kubín vo veci spracovania trestného oznámenia vo veci podozrenia zo súbehu viacerých trestných činov na rybárskom revíre Odstavené rameno Istebné
 • Zaslanie oznámenia MO SRZ Kolárovo o uložení trestu zákazu činnosti vykonávať rybárske právo v trvaní dvoch rokov Tiborovi K.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie s rybárskym hospodárom MsO SRZ Partizánske.
 • Prebratie násady sumca veľkého na výrobnom stredisku SRZ Rady – Malé Zálužie (zarybnenie VN Sĺňava, VN Kráľová, Dunaj č.1, Dunaj č.2).
 • Pracovné stretnutie s rybárskym hospodárom VN Kráľová.
 • Účasť na výrobnom výbore zvolanom SVP, š.p. na tokoch Kamienka v Kamienke a Poprad v Starej Ľubovni k ich údržbe,  ohliadka a podanie vyjadrenia k údržbám.
 • Účasť na pracovnom stretnutí zvolanom OÚ Prešov k žiadosti o ťažbu riečneho materiálu na toku Poprad v k.ú. Podhorany, obhliadka lokality a podanie stanoviska k ťažbe.
 • Prihlásenie sa do konania k žiadosti o ťažbu riečneho materiálu na toku Poprad v k.ú. Stará Ľubovňa v rkm 63,570 – 63,700.
 • Kontrola činnosti MVE Gočovo na toku Slaná a MVE Slavošovce na Štítnickom potoku.
 • Kontrola manipulácie na VD Čunovo kvôli oprave stredovej hati v inundácii, kontrola obsádky rýb spojená so záchranným odlovom.
 • Pripomienkovanie zákona o akvakultúre.
 • Odpovede na emailové dotazy.
 • Spoločná kontrola revíru VN Orava.
 • Administratívna činnosť.
 • Vybavovanie pošty.
 • Čerpanie dovolenky.

Ekonomický odbor:

 • Výpočet mzdových nákladov a nákladov na zákonné a ostatné poistenie, výpočet sociálnych nákladov – všetko za 6/5018 a ich kontrola.
 • Spracovanie nákladov a výnosov za obdobie 1-5/2018 a ich členenie podľa vopred stanovených podmienok – výstupy z účtovníctva.
 • Fakturácia dodatočného výdaja povoleniek a materiálu pre ZO SRZ.
 • Sumarizácia drobných výdajov stredísk za 6/2018 a ich vecná kontrola.
 • Spracovanie agendy cestovných príkazov.
 • Zúčtovanie dokladov v oblasti nákupu rýb a krmiva.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu pretekárov do postupových súťaží, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Priebežná aktualizácia súpisiek družstiev, distribúcia rozhodcom.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom.