Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 27. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 27. pracovnom týždni (od 3.7. do 7.7.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Ukončené výberové konanie + dovoz motocykla + poistenie.
 • Prebiehajúce výberové konania – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb, zateplenie OKAL-ov – stredisko Malé Zálužie, rekonštrukcia liahne v stredisku Trstená, spojazdnenie kúrenia a komína v stredisku Svit.
 • Riešenie vlastníckych vzťahov v KÚ Nová Kelča – pozemky a chata na Domaši – objednávka znaleckého posudku.
 • Dolina – riešenie nájmu pozemkov (prameň) – cena nájmu a kúpna cena.

Právny referát:

 • Právne posúdenie dohody o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskeho revíru Rady SRZ VN Domaša.
 • Stanovisko k podmienkam lovu rýb na Slovensku a možnosti zakúpenia hosťovacieho povolenia na rybolov, na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Výklad k § 12 v spojitosti s § 14 vyhlášky č. 185/2006 Z.z., na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vyjadrenie k podnetu podaného členom SRZ vo veci porušenia Stanov SRZ.
 • Plnomocenstvo na zastupovanie tajomníka SRZ v čase jeho neprítomnosti v dňoch 06.07.2017 – 14.07.2017.
 • Vypracovanie návrhu dohody o vykonávaní odvozu zrážkovej vody z účelového zariadenia pri VN Domaša.
 • Plnomocenstvo pre zamestnanca k zastupovaniu Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo veci  šetrenia prečinov pytliactva.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení OČTK.
 • Vyjadrenie vo veci umožnenia prístupu na súkromné pozemky za účelom výkonu rybárskeho práva na základe žiadosti.
 • Zaslanie uznesenia OO PZ Šamorín o postúpení trestnej veci na prejednanie v rámci disciplinárneho konania spolu so sprievodným listom disciplinárnej komisii pri výbore MsO SRZ Bratislava V.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci prešetrenia predaja vodnej plochy na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Zaslanie žiadosti MsO SRZ o doručenie spisového materiálu z disciplinárneho konania na I. stupni a z disciplinárneho konania na II. stupni z dôvodu podaného dovolania, ktoré bude prerokované na najbližšom zasadnutí Prezídia Rady SRZ.
 • Stanovisko vo veci kompetencie rozhodovať o úprave lovných mier rýb v zmysle § 13 ods. 4 vyhlášky, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vyjadrenie vo veci oprávnenia loviť prívlačou na lipňových vodách, na základe žiadosti držiteľa zväzového lipňového povolenia na rybolov.
 • Stanovisko a poskytnutie súčinnosti OTVaV vo veci nezohľadnenia pripomienok v rámci konania o zmenách a doplnkoch Územného plánu obce Mengusovce.
 • Stanovisko k § 14 ods. 6 až 8 vyhlášky č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Podnet na podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19172/2017/SV/44111 a rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho vo veci nepriznania postavenia účastníka v konaní o umiestnení stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“.
 • Dňa 07.07. čerpanie dovolenky.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Záchranný odlov rýb na vypustenom Derivačnom kanály v Sučanoch (MsO SRZ Martin).
 • Ichtyologický prieskum na pstruhovom rybárskom revíri Kopernický potok (MO Žiar and Hronom).
 • Príprava do tlače hlavátkových povolení na rok 2017.
 • Príprava do tlače Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2018.
 • Spracovanie podkladov na zmeny v revírovaní, úpravy lovných mier a žiadostí o skorší lov kapra.
 • Spracovanie podkladov na oznam s výzvou na obsadenie pracovných pozícií na Odbore tečúcich vôd a výroby.
 • Príprava záchranného odlovu rýb na objekte SVD-Gabčíkovo kilometer 4.
 • Kontrola manipulácie s vodnou hladinou na SVD-Gabčíkovo (rybársky revír Dunaj č.3).
 • Spracovanie požiadavky na výšku vodnej hladiny na VN Vištuk (MsO SRZ Pezinok) z dôvodu požiadavky na obnovu závlah v tejto lokalite.
 • Výkon činnosti rybárskej stráže na VN Orava a VN Lipt. Mara.
 • Čerpanie dovolenky.
 • Záchranný odlov rýb pre MsO Martin v derivačnom kanáli Váhu  v Turanoch.
 • Čerpanie dovolenky.

Ekonomický odbor:

 • Príprava podkladov k výpočtu miezd 6/2017.
 • Kontrola, zaúčtovanie a úhrada drobných výdajov výrobných stredísk za 6/2017.
 • Mimoriadna inventúra v rekreačnom stredisku Dedinky – Palcmanská Maša a majetku hospodára na VN Palcmanská Maša z titulu zmeny na poste hospodára na VN Palcmanská Maša a správcu rekreačného zariadenia Dedinky – Palcmanská Maša.
 • Kontrola cestovných príkazov Športový odbor za 6/2017 a ich úhrada.
 • Účtovanie v oblasti drobného majetku a jeho evidencia na osobných kartách.
 • Vydávanie povoleniek na rybolov.
 • Účtovanie došlých a odoslaných faktúr.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií letných a jesenných kôl domácich postupových pretekov a M SR.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Účasť družstiev na MS, ME – Prihlášky, platby, nominačné listy.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.