Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 28. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 28. pracovnom týždni (od 9.7. do 13.7.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných náležitostí potrebných pre konanie XII. Snemu SRZ.
 • Rokovanie tajomníka SRZ s členom SRZ MsO Žilina o spolupráci na organizovaní medzinárodnej konferencie Súčastnosť a perspektíva Lipňa tymianového na Slovensku, ktorá je plánovaná na 31.10.2018 v Žiline.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ s podpredsedom VUC Žilina k žiadosti o prenájom kongresovej sály pre konanie medzinárodnej konferencie a žiadosť o rekonštrukciu časti prenajatého majetku – rybochovné zariadenie.
 • Účasť štatutárov SRZ tajomníka a prezidenta na oslavách 100. výročia založenie SRZ MO Spišská Stará Ves spojená so svätou omšou pre rybárov, odhalením pamätnej tabule k významnému výročiu na námestí mestečka, slávnostné oceňovanie dlhoročných funkcionárov a spolupracovníkov miestnej MO a prezentácia činnosti organizácie v centre mesta.
 • Pracovné porada tajomníka a vedúcich zamestnancov odborov sekretariátu a vedúceho rybárskej stráže na SRZ Rade k úlohám na mesiac júl 2018.
 • Čerpanie dovolenky.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha príprava internetového pripojenia – Brzotín a chata Dedinky.
 • Ukončená výmena strešnej krytiny, žľabov a okapov v rámci areálu SRZ – Rada Žilina.
 • Prebieha verejná obchodná súťaž na dodávku 6 ks automobilov pickup.
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha príprava zmluvy o dodávke telekomunikačných služieb.
 • Prebieha príprava zmluvy o dodávke automobilu FORD prevedenia VAN.

Organizačno-právny referent:

 • Stanovisko k dospelej osobe, ktorá je pri love rýb sprievodcom + veková kategorizácia detí a mládeže a možnosť zlepšenia podmienok pre lov rýb deťmi počas letných prázdnin.
 • Poskytnutie pomoci pri riešení vlastníckych vzťahov na rybárskom revíre Tisovský rybník s návrhom na vysporiadanie týchto vzťahov na základe žiadosti MO SRZ Tisovec.
 • Poskytnutie výkladu vo veci postupu disciplinárnych orgánov v rámci disciplinárneho konania a možnosti podať odvolanie na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci cien povolení na rybolov, vyberania poplatkov za oneskorené zaplatenie členského príspevku a možnosť zavedenia povolenia na rybolov „chyť a pusť“ na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci možnosti zakúpenia povolenia na rybolov cudzincom, nečlenom SRZ, na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Podnet na preskúmanie zákonnosti a podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2018/016978 zo dňa 11.06.2018 a rozhodnutiu Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2018/000983/OV/SV, OU-GA-OSZP-42017/005030/OV/SV zo dňa 20.02.2018.
 • Spracovanie a zaslanie materiálov na zverejnenie na webovej stránke ssrzrada.sk.
 • Stanovisko vo veci vydaného rozhodnutia dovolacieho orgánu s objasnením postupu na základe žiadosti MO SRZ.
 • Stanovisko vo veci možnosti vytvorenia nového 8-miestneho IČO namiesto 12-miestneho IČO na základe žiadosti MsO SRZ Partizánske.
 • Stanovisko ku prebiehajúcej kontrole v MsO SRZ Košice na základe žiadosti člena KK SRZ.
 • Posúdenie dohody o zabezpečení kontroly, ochrany a činnosti rybárskeho hospodára na rybárskom revíri Rady SRZ VN Sĺňava z dôvodu neplatne zvoleného tajomníka.
 • Vyjadrenie vo veci nutnosti vykonania nových volieb v MsO SRZ Hlohovec na základe žiadosti člena organizácie.
 • Vyjadrenie vo veci možnosti napadnutia Výzvy na vykonanie mimoriadnej členskej schôdze za účelom vykonania opätovných volieb do orgánov MsO SRZ Hlohovec a SRZ na základe žiadosti člena organizácie.
 • Zaslanie stanoviska pre potreby objasnenia porušení vnútorných predpisov SRZ v jednotlivých bodoch v rámci výročnej členskej schôdze a volieb na základe žiadosti člena MsO SRZ Hlohovec a vyjadrenie vo veci kumulácie byť členom volebnej komisie a kandidátom do výboru.
 • Stanovisko vo veci postupu k disciplinárnemu konaniu a posúdenie porušenia Disciplinárneho poriadku SRZ na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vyjadrenie vo veci možnosti vydania povolenia na rybolov pre nečlena SRZ osobe, ktorej bolo uložené trvalé vylúčenie na základe podnetu predsedu disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ.
 • Vyjadrenie k problematike neprávoplatných volieb a nefunkčného výboru ZO SRZ na základe podnetu člena MsO SRZ Hlohovec.
 • Stanovisko vo veci možnosti podania žaloby voči skupine osôb, aby sa zdržala poškodzovania dobrého mena organizácie (posúdenie opodstatnenosti a možnosť aplikácie viacerých právnych predpisov) na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Poverenie osôb na zvolanie a zabezpečenie mimoriadnej členskej schôdze a nových volieb v MsO SRZ Hlohovec.
 • Stanovisko vo veci rozsahu platnosti miestneho povolenia na rybolov a druhu povolenia na VN Zemplínska Šírava na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na výmenu strešnej krytiny na výrobnom stredisku Rady SRZ v Malom Záluží, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť BriMont s.r.o.
 • Stanovisko k odoberaniu povolenia na rybolov členmi rybárskej stráže v rámci ich právomocí na základe žiadosti štatutárneho zástupcu MO SRZ.
 • Vypracovanie žiadosti na MV SR vo veci pridelenia nového 8-miestneho identifikačného čísla pre MsO SRZ Partizánske a MsO SRZ Prievidza.
 • Stanovisko vo veci možnosti vydania povolenia na rybolov osobe, voči ktorej bolo zrušené disciplinárne rozhodnutie, ale vydané uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania a uložení skúšobnej dobe na tri roky na základe žiadosti štatutárneho zástupcu MO SRZ.
 • Stanovisko vo veci nemožnosti zapísania ZO SRZ do registra právnických osôb v spojení s používaním 12-miestneho IČO na základe žiadosti štatutárneho zástupcu MsO SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia pánu Milanovi R. vo veci žiadosti o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám týkajúcich sa súdneho sporu 142/2/2016.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Prerokovanie vo veci ďalšieho postupu pre uskutočnenie mimoriadnej členskej schôdze a nových volieb na základe žiadosti člena MsO SRZ Hlohovec.
 • Spracovanie článkov na webovú stránku ssrzrada.sk (Rozhodnutia Prezídia Rady SRZ vo veci disciplinárnych previnení zo dňa 08.06.2018; Aktuálne o súdnych sporoch – Vylúčenie konania v časti o zaplatenie náhrady mzdy na samostatné konanie; Súd rozhodol o odmietnutí žaloby vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ).
 • Spracovanie žiadosti o súhlas na uskutočnenie výmeny okien na stavbe s.č. 831, hala pre plôdik, nachádzajúcej sa na parcele č. KN-C 1285/4 v k.ú. Mošovce v zmysle Zmluvy o nájme č. 19/2017.
 • Plnomocenstvo na právne úkony a podpisovanie všetkých písomností počas neprítomnosti tajomníka SRZ v dňoch 16.07.2018 – 20.07.2018 v súlade so Stanovami SRZ.
 • Vypracovanie žiadosti o zrušenie chránenej rybárskej oblasti v jednej časti rybárskeho revíru č. 1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník a obmedzenie výkonu rybárskeho práva v druhej časti rybárskeho revíru č. 1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník v súčinnosti s OTVaV.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Porada odboru OTVaV na sekretariáte Rady SRZ v Žiline.
 • Účasť na pracovnom stretnutí k spriechodneniu migračných bariér na rieke Revúca na SVP Ružomberok.
 • Pracovné stretnutie na MVE Liptovský Ján k monitoringu rybovodu.
 • Prevzatie kapra rýchleného (270 000 ks) zo strediska Uzovská Panica pre VN Zemplínska šírava.
 • Obhliadka  lokality na toku Hornád v k.ú. Spišské Vlachy vytypovanej pre ťažbu rieč. materiálu a spracovanie stanoviska k tejto činnosti.
 • Účasť na konaní zvolanom OÚ  Prešov v meste Stropkov kvôli plánovanej ťažbe rieč. materiálu na toku Ondava v k.ú. Tisinec a Miňovce.
 • Základný ichtyologický prieskum na tokoch Chotčianka a Ondava za účelom získania poznatkov o rybích spoločenstvách v rybárskych revíroch.
 • Pracovné stretnutie – projekt Hlavátka na obdobie rokov 2019-2020, Bariéry na rieke Turiec.
 • Stretnutie s MŽP SR – príprava stanoviska pre CHA Ostrovné lúčky.
 • Prejednanie možnosti lovu rýb v lokalitách ovplyvnených výstavbou diaľnice D4,R7 na MŽP SR.
 • Zarybňovanie Dunaja č.3 a Dunaja č. 4 jednoročnou násadou sumca.

Ekonomický odbor:

 • Úhrada mzdových nákladov a nákladov na zákonné a ostatné poistenie za 6/2018, sociálnych nákladov a následné vyplnenie výkazov.
 • Zúčtovanie výnosov rekreačných zariadení Rady SRZ za 6/2018.
 • Výpočet nákladov spotreby PHM za súkromné jazdy za 6/2018.
 • Úhrada drobných výdajov výrobných stredísk za 6/2018.
 • Výpočet a zúčtovanie cestovných nákladov za 6/2018.
 • Zúčtovanie došlých faktúr v oblasti nákupu rýb a krmiva.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Tvorba článku a fotogalérie na stránku ssrzrada.sk.
 • Propagácia súťaže Zlatý blyskáč v časopise Slovenský rybár.
 • Poďakovania organizátorom, sponzorom a účastníkom.
 • Čerpanie náhradného voľna – detské rybárske sústredenie Žywiec Poľsko.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu pretekárov do postupových súťaží, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Priebežná aktualizácia súpisiek družstiev, distribúcia rozhodcom.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom.