Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 28. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 28. pracovnom týždni (od 10.7. do 14.7.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Ukončené výberové konanie – zateplenie OKAL-ov – stredisko Malé Zálužie.
 • Prebiehajúce výberové konanie – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb, rekonštrukcia liahne v stredisku Trstená, spojazdnenie kúrenia a komína v stredisku Svit a Košarovce.
 • Demänovská Dolina – riešenie nájmu pozemkov (prameň) – cena nájmu a kúpna cena.
 •  Slovianska Dolina – rokovania s majiteľmi pozemkov o vodoprávnych rozhodnutiach.

Právny referát:

 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení OČTK.
 • Vypracovanie návrhu dohody o urovnaní v súvislosti s užívaním priestorov v budove Informačného strediska CHKO Horná Orava a vzniknutými nákladmi za prevádzku, údržbu a správu budovy.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o nájme priestorov na výrobnom stredisku Rady SRZ v Brzotíne.
 •  Vypracovanie návrhu zmlúv o reklame spoločnosti Slovryb, a.s. počas národnej výstavy Agrokomplex v dňoch 17. – 20. augusta 2017, počas MS – juniorov v RT v dňoch 20. – 23. júla 2017 a počas MS LRU-mucha v dňoch 05. – 11. septembra 2017.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Ružomberok.
 • Zaslanie žiadosti MsO SRZ Prievidza o doručenie spisového materiálu z disciplinárneho konania na I. stupni a z disciplinárneho konania na II. stupni z dôvodu podaného dovolania, ktoré bude prerokované na najbližšom zasadnutí Prezídia Rady SRZ.
 • Poskytnutie súčinnosti a výkladu v súvislosti so zápisom Slovenského rybárskeho zväzu do registra partnerov verejného sektora a ďalšími povinnosťami podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. vo veci prijímateľov priamych podpôr.
 • Stanovisko vo veci možnosti výkonu rybárskeho práva nečlenmi SRZ a podmienok zakúpenia povolenia na rybolov, na základe žiadosti poľského občana.
 • Pracovné stretnutie so spoločnosťou CENTRAL FINANCE spol. s r.o. vo veci riešenia odberu vody zo Slovianskych prameňov a prístupu na pozemky.
 • Vyjadrenie vo veci možnosti stanovenia dvoch lovných mier pstruha potočného pre miestny rybársky poriadok a zväzový rybársky poriadok a ich záväznosti, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k výzve k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na vodné plochy v katastrálnom území Sekule a žiadosti o záväzné vyjadrenie.
 • Žiadosť o stanovisko k prieťahom v konaní vo veci náhrady škody na rybách spôsobenej volavkou popolavou na rybničnej sústave Brzotínskych rybníkov v roku 2016 a jej zaslanie na Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
 • Právne posúdenie a pripomienkovanie návrhu smernice o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina.
 • Stanovisko k oprávneniu osádzania dopravných značiek „zákaz vjazdu“ v súvislosti s výkonom rybárskeho práva.
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu, Mestskej organizácie Martin a potvrdenie IČO.
 • Dňa 14. júla 2017 čerpanie dovolenky

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Kontrola Derivačného kanála v Sučanoch (MsO SRZ Martin), vrátane spodnej časti (Lipovec-Sučany), kde bude potrebné pravdepodobne tiež vykonať nutné opatrenia, aby sa zabránilo prípadným úhynom rýb.
 • Stanovisko, reakcia  k informácii OcÚ Mengusovce  k zmenám a dodatkom k ÚP obce, malá vodná elektráreň na toku Vesník, v ktorej obec nezohľadnila pripomienky Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ Svit).
 • Stanovisko k PD pre územné rozhodnutie k akcii „Rybochovná nádrž“ Spišský Hrhov na toku Lodzina  (MO SRZ Levoča).
 • Účasť na šetrení MZV na toku Torysa spojenom s hromadným úhynom rýb o SVP, š.p. a SIŽP IOV  dňa 12.7.2017 (MsO SRZ Košice).
 • Spracovanie stanoviska k ťažbe riečneho materiálu pre Obec Mlynčeky na toku Kežmarská Biela Voda ( MO SRZ Kežmarok).
 • Súčinnosť pri kalkulácii nákladov na odstránenie škôd spôsobených na ichtyofaune toku Poprad vo februári 2017.
 • Spracovanie podkladov pre zmeny v revírovaní a lovných mier na roky 2018 – 2020, prekonzultovanie zmien s MO SRZ Námestovo a MO SRZ Malé a Veľké Leváre.
 • Tlač hlavátkových povolení na rok 2017.
 • Príprava do tlače Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2018.
 • Záchranný odlov rýb na objekte SVD-Gabčíkovo 4 kilometer a následné vysadenie odlovených rýb do ramennej sústavy.
 • Kontrola ramennej sústavy Horná inundácia v oblasti Dobrohošťa.
 • Prehodnotenie umelej záplavy v Hornej inundácii na základe návrhu.
 • Obhliadka revíru Dudváh za účelom stanovenia presných hraníc revíru (MsO SRZ Piešťany, MO SRZ Drahovce).
 • Obhliadka revírov v MO SRZ Sládkovičovo – riešenie problematiky mimoriadneho zníženia vody v rašelinisku Veľký Grob.
 • Prevzatie násady tohtoročného sumca v Malom Záluží na revíry Dunaj č. 1 a2, revíry Rady VN Ružiná, VN Teplý Vrch, Dunaj č. 3a č. 4, VN Kráľová.
 • Prebratie násady jesetera malého v českých Pohořeliciach (10 000 ks – Váh č. 1 až 5).
 • Spracovanie článku do Žilinského kuriéra.
 • Výkon činnosti RS na VN Krpeľany.
 • Kontrola a výkon činnosti RS na revíroch Rady SRZ Dunaj č. 3 a 4.
 • Letná detská univerziáda v Martine – účasť na odprezentovaní postavenia a hlavných činností SRZ.
 • Zarybnenie ZO SRZ Kolárovo, Šaľa, Sereď, Hlohovec a Drahovce jeseterom malým Je1.
 • Kŕmenie VN na kaprových strediskách Rady SRZ.
 • Kosenie VN na kaprových strediskách Rady SRZ.
 • Kontrolné odlovy pre potrebu zistenia hmotnostných prírastkov rýb na rybníkoch v Brzotíne.
 • Expedícia sumca Su1 zo strediska v Malom Záluží do revírov Rady Dunaj č. 1,2,3,4, VN Kráľová, VN Ružiná, VN Teplý Vrch a ZO SRZ Lučenec, Tornaľa a Holíč.
 • Obstaranie kapra K3 u externých dodávateľov na zarybnenie ZO SRZ.
 • Zarybnenie ZO SRZ  Revúca a Krompachy kaprom K3.
 • Bežná agenda odboru, podpisovanie faktúr, kúpnych zmlúv na obilie.
 • Obstarávanie a nákup obilnín pre potreby kŕmenia na kaprových strediskách.
 • Čistenie potrubia na prívod vody do rybníkov na stredisku v Brzotíne.

Ekonomický odbor:

 • Účtovanie v oblasti drobného majetku, skladového hospodárstva.
 • Zápočty pohľadávok a záväzkov.
 • Účtovanie došlých a odoslaných faktúr.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií letných a jesenných kôl domácich postupových pretekov a M SR.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Účasť družstiev na MS, ME – Prihlášky, platby, nominačné listy.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej  a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.