Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 29. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 29. pracovnom týždni (od 17.7. do 21.7.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Finalizácia príprav MS-RT juniorov.
 • Rokovanie so SPK o zabezpečení vzájomnej propagácie SRZ a SPZ resp. SPK na podujatiach organizovaných oboma stranami.
 • Rokovanie s firmou feelfree kayaks o spolupráci.
 • Účasť tajomníka na otvorení  MS RT juniorov, prvého súťažného dňa a vyhlasovanie celkových výsledkov po ukončení MS vrátane záverečného banketu.
 • ŠPZ + odovzdanie motocykla – VVN Bešeňová.
 • Prebiehajúce výberové konanie – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb, spojazdnenie kúrenia a komína v stredisku Svit a Košarovce.
 • Prívesný vozík pre stredisko Lučenec.

Právny referát:

 • Vypracovanie návrhu dohody o ukončení nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bol 2-izbový byt nachádzajúci sa v sídle Rady SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Martin.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Stanovisko vo veci možnosti zavedenia hornej miery rýb a povinnosti dodržiavania takéhoto obmedzenia, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci používania zavážacej loďky na rybárskych revíroch s rozlohou menšou alebo väčšou ako 10 ha a vo veci oprávnenia člena rybárskej stráže zakázať používanie zavážacej loďky, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu č. 641-1871/2017, ktorým bolo rozhodnuté, že Slovenský rybársky zväz nie je účastníkom konania vo veci povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.ú. Šurany.
 • Poskytnutie súčinnosti vo veci trestného konania pre podozrenie z prečinu pytliactva, na základe žiadosti OO PZ Markušovce o podanie správy.
 • Postúpenie spisového materiálu PMZ PZ Banská Bystrica na začatie disciplinárneho konania voči osobe, ktorá je držiteľom osobitného povolenia vydaného MŽP SR.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o sponzorstve na 37. Majstrovstvá sveta v love rýb udicou na umelú mušku, ktoré sa uskutočnia v dňoch 5.-11. septembra 2017.
 • Pripomienkovanie návrhu zmluvy o poskytovaní služieb hostingu KIS, ktorej zmluvnou stranou je KODAS Žilina, s.r.o.
 • Stanovisko k územnému konaniu vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení vodnej stavby „Sloviansky prameň II. a III., prívodné potrubie Slovianskych prameňov“ na pozemkoch v k.ú. Slovany.
 • Plnomocenstvo na zastupovanie tajomníka SRZ v čase jeho neprítomnosti v dňoch 20.07.2017 – 21.07.2017.
 • Podnet na preskúmanie zákonnosti a podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu okresného úradu, odbor opravných prostriedkov a rozhodnutiu okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche.
 • Spracovávanie nového návrhu Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ z dôvodu zmien v organizačnej štruktúre.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ v neprítomnosti sekretára.
 • Spracovanie návrhu Smernice o poukazovacom a dispozičnom oprávnení, ktorá je súčasťou Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ.
 • Spracovanie organizačných schém Sekretariátu Rady SRZ a jednotlivých odborov, ktoré sú súčasťou Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ.
 • Spracovávanie pripomienok k stanovám pre vznik nového Slovenského zväzu športového rybolovu.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Kontrola Derivačného kanála v Sučanoch (MsO SRZ Martin), vrátane spodnej časti (Lipovec-Sučany), kde bude potrebné pravdepodobne tiež vykonať nutné opatrenia aby sa zabránilo prípadným úhynom rýb.
 • Záchranný odlov rýb na derivačnom kanáli Váhu v Martine.
 • Zaslanie zaznamenaných previnení z revírov Rady SRZ na ZO SRZ.
 • Výkon činnosti a kontrola RS na VN Kráľová, VN Krpeľany.
 • Rokovanie s SVP, š.p. Banská Štiavnica – Správa povodia dolného Váhu ohľadom riešenia nedovoleného státia na hrádzach VN Kráľová, rokovanie so zástupcami ZO SRZ, ktoré zabezpečujú ochranu a kontrolu VN Kráľová.
 • Prevzatie násady odkŕmeného úhora a zarybnenie revírov Rady SRZ.
 • Výjazd k nahlásenému úhynu rýb na Bančianskom tajchu pri obci Banky, revír patrí MO SRZ Banská Štiavnica.
 • Ichtyologický prieskum Oslianskeho potoka, ktorý nám vyplynul z pracovného stretnutia MsO SRZ Prievidza a MO SRZ Partizánske.
 • Pracovné stretnutie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre zamerané na monitoring rýb na MVE Želiezovce.
 • Sumarizácia požiadaviek od ZO SRZ na zmeny v revírovaní na rok 2018.
 • Bežná agenda odboru, korešpondencia s Okresnými úradmi vo forme došlej pošty, komunikácia so ZO SRZ, SVP, š.p. a Vodohospodárskou výstavbou, š.p. a Ministerstvom životného prostredia SR.
 • Ohliadka dolného úseku toku Hornád dňa 17.7.2017 s hospodárom MsO SRZ Košice p. J. Hudákom po hromadnom úhyne rýb na toku Torysa zo dňa 11.7.2017, potom čo ryby boli splavené do toku Hornád.
 • Ichtyologický prieskum chovného pstruhového revíru Lodzina  v Spišskom Hrhove v súvislosti  s plánovanou výstavbou Rybochovnej nádrže Spiš. Hrhov  vykonaný s hospodárom a predsedom organizácie(MO Levoča).
 • Ichtyologický prieskum revíru Bodva č. 3 a prítoku Zlatná  (MO Medzev)  vykonaný s predsedom a  tajomníkom
 • Regulačný odlov jalca hlavatého v prítoku VN Palcmanská  Maša.
 • Zarybnenie ZO SRZ násadou pstruha dúhového Pd2.
 • Zarybnenie VN Gôtovany kaprom K2 v množstve 3000 kg.
 • Zarybnenie ZO SRZ a VN Sĺňava násadou sumca Su1.
 • Zarybnenie ZO SRZ násadou jesetera malého Je1.
 • Príprava žiadostí pre SVP ohľadom vypúšťania chovných VN v obhospodarovaní Rady SRZ.
 • Čistenie  vodojemov ,sádok a sanácia chovne  po odchove sumca v Malom Záluží.
 • Kŕmenie VN na kaprových strediskách Rady SRZ.
 • Kosenie VN na kaprových strediskách Rady SRZ.
 • Bežná agenda odboru, podpisovanie faktúr, kúpnych zmlúv na obilie.

Ekonomický odbor:

 • Príprava podkladov k účtovnej uzávierke za 6/2017.
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za 6/2017.
 • Kontrola cestovných príkazov a ich úhrada.
 • Účtovanie došlých a odoslaných faktúr.
 • Rôzna administratívna činnosť (vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií letných a jesenných kôl domácich postupových pretekov a M SR.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Účasť družstiev na MS, ME – Prihlášky, platby, nominačné listy.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava a účasť na MS juniorov v rybolovnej technike.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.