Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 29. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 29. pracovnom týždni (od 16.7. do 20.7.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných náležitostí potrebných pre konanie XII. Snemu SRZ.
 • Čerpanie dovolenky.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Čerpanie dovolenky.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Stanovisko vo veci opätovných volieb delegátov na XII. Snem SRZ z dôvodu upretia práv v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) Stanov SRZ na základe žiadosti člena Rady SRZ.
 • Stanovisko vo veci povinnosti zúčastňovať sa členských schôdzí a povinnosti výboru informovať členskú základňu o činnosti organizácie na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vyjadrenie vo veci postupu k disciplinárnemu konaniu a možnosti podať odvolanie na základe podnetu člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci poverenia osôb na zvolanie mimoriadnej členskej schôdze na základe žiadosti člena SRZ.
 • Opätovná výzva na zaslanie stanoviska k právoplatne zvoleným štatutárnym zástupcom Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Piešťany.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas neprítomnosti p. Schwarza.
 • Stanovisko vo veci nápravy pochybenia pri voľbách do ZO SRZ a SRZ na základe podnetu MO SRZ.
 • Riešenie problematiky v súvislosti s výstavbou diaľnice D4R7 a obmedzenia výkonu rybárskeho práva na OR Veľký Zemník a súčinnosť pri vypracovaní žiadosti na MŽP SR vo veci zrušenia CHRO na OR Veľký Zemník.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Prerokovanie problematiky ohľadom VN Kunov z MsO SRZ Senica.
 • Stanovisko vo veci platnosti dohody o zabezpečení kontroly a ochrany na rybárskom revíri Rady SRZ VN Ružín podpísanej štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Košice.
 • MsO SRZ Hlohovec-Odporúčacie pokyny na zabezpečenie mimoriadnej členskej schôdze a opätovných volieb v súlade s vnútornými predpismi SRZ.
 • Zaslanie výzvy pre viceprezidentov vo veci predloženia návrhu Stanov SRZ za príslušný kraj.
 • Stanovisko vo veci možného disciplinárneho stíhania osoby, ktorá sa pričinila o odobratie revíru SRZ + stanovisko k opätovných voľbám a možnosti podania nových návrhov kandidátov na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k možnosti podať nové návrhy kandidátov do výboru v prípade konania mimoriadnej členskej schôdze a opätovných volieb na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci privlastňovania si rýb podľa § 14 ods. 2 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v prípade privlastnenia si 2 kaprov a možnosti ďalšieho lovu rýb na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci zaslanej výzvy na MO SRZ Trstená ohľadom platnosti volieb delegátov na XII. Snem SRZ a oprávnenosti posudzovať priebeh a platnosť volieb na základe opätovného podnetu zo strany člena SRZ.
 • Podmienky pre nových členov RS a hospodárov, zásadné zmeny v novom zákone o rybárstve, problematika disciplinárnych komisií na základe žiadosti MsO SRZ.
 • MO SRZ Trstená-Odporúčacie pokyny na zabezpečenie mimoriadnej členskej schôdze a opätovných volieb náhradníkov a delegátov na XII. Snem SRZ v súlade s vnútornými predpismi SRZ.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Rokovanie so znalcom o škode spôsobenej na rieke Orava.
 • Registrácia záznamov o previnení.
 • Listy, odstúpenie záznamov o previnení na organizácie.
 • Vyhodnodtenie prieskumu trhu na nákup člnu.
 • Pracovné stretnutie k PPO obce Rimavské Brezovo.
 • Ichtyologický prieskum toku Turiec – Košťany a Dubové + tok Blatnický potok.
 • Ichtyologický prieskum toku Papradnianka a Petrovička.
 • Dodanie vz. kapra rybničného na vyšetrenie z VN Dubinné (MO Bardejov).
 • Ichtyologický prieskum toku Šambronka.
 • Spracovanie výsledkov z ichtyol. prieskumu Šambronky pre súdneho znalca.
 • Jednanie s prevádzkovateľom MVE Slavošovce a Gočovo ohľadom manipulácie s vodou v derivovaných úsekoch tokov Štítnik a Slaná.
 • Preštudovanie manipulačného poriadku pre VS Palcmanská Maša, VVN Dobšiná, VN Vlčia Dolina, vznesenie pripomienok.
 • Stretnutie s SVP Bratislava a Komárno – prejednanie prečistenia nápustí a výpustí  do ramena Malého Dunaja pri Kolárove.
 • Stretnutie s organizáciami v Bratislavskom kraji.
 • zabezpečenie D4, R7- potreba zabezpečenia prejazdu pre športovú plavbu v úseku Jaroveckého ramena.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie podkladov k vyplneniu mesačného výkazu o DPH za 6/2018.
 • Zúčtovanie dotácie do výnosov do výšky odpisov.
 • Vystavovanie faktúr za dodávky služieb zariadením Truxor a z predaja povoleniek.
 • Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov, bežná agenda (zápočty, upomienky a pod.).
 • Kontrola nákladov a výnosov za 6/2018 z titulu predbežnej uzávierky za obdobie 1- 6/2018.
 • Rozúčtovanie osobných nákladov výrobné strediská – SRZ Rada za 6/2018.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Poďakovania organizátorom, sponzorom a účastníkom súťaže Zlatý blyskáč.
 • Inventarizácia materiálneho vybavenia.
 • Príprava návrhov pre vznik nového loga a maskotov pre odbor práce s deťmi a mládežou.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Čerpanie dovolenky.