Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 29. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 29. pracovnom týždni (od 18.7. do 22.7.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Pracovné stretnutie s manažérom časopisu Poľovníctvo a rybárstvo p. Miklášom, ktoré bolo zamerané na možnosti spolupráce medzi SRZ a redakciou časopisu v druhej polovici roku 2016 a celom kalendárnom roku 2017.
 • Príprava podkladov určených na web portál ssrzrada.sk (sumár 28. Pracovného týždňa, aktuality, oznamy,…)
 • Rokovanie s firmou RESPECT, s.r.o. – komplexné poistenie majetku a činnosti + vypálený notebook a router.
 • Rokovanie s firmou TELEKOM – zasielanie faktúr v rámci SR, prístup k databáze služieb pre SRZ.
 • Rokovanie s firmou MYMA s.r.o. – parkovanie nákladného vozidla v Žiline namiesto Bytče, dôvodom je úspora nákladov pri preprave.
 • Rokovanie s firmami NIMOS, ZIGO, PEAR s.r.o. – uzavretie cenového konania na OP, notebook a router.
 • Riešenie údržby elektrického vedenia do strediska v Slovianskej doline.

Právny referát:

 • V dňoch 18.-21. júla bola spracovávaná zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ konajúceho sa dňa 17.06.2016. Programom zasadnutia bol návrh Stanov SRZ, ktorý bude predložený dňa 1. októbra 2016 na Mimoriadnom sneme SRZ ako návrh Rady SRZ.
 • Dňa 22. júla bol vypracovaný návrh Stanov SRZ v súlade s predloženými a schválenými pripomienkami na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ. Oba dokumenty budú zverejnené na webovej stránke ssrzrada.sk po overení zápisnice.
 • Dňa 18. júla bolo odpovedané na žiadosť rybára, v ktorej žiadal o vysvetlenie ustanovenia uvedeného vo zväzovom poriadku SRZ, ktoré znie „Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin (júl – august) bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.“ Touto formou Vám dávame na vedomie, že v uvedenom prípade je potrebné použiť reštriktívny (zužujúci) výklad, t.j. že rozsah detského povolenia sa rozširuje na všetky rybárske revíry SRZ, ktoré sú uvedené vo zväzovom rybárskom poriadku, a nie aj na rybárske revíry uvedené v miestnom povolení, ktorého je dospelý sprievodca držiteľom.
 • Dňa 22. júla boli spracované spisové materiály vo veci dovolania podaného členom MsO SRZ Trenčín, ktoré boli zaslané zo strany dovolateľa a zo strany disciplinárnych orgánov I. stupňa a II. stupňa. O rozhodnutí dovolacieho orgánu Vás budeme informovať po jeho prijatí Prezídia Rady SRZ.

Odbor tečúcich vôd a odbor výroby:

 • Zarybňovacia komisia, ktorá sa konala dňa 18.7.2016 a spracovanie zápisu z tohto pracovného stretnutia.
 • Príprava stanoviska k rozšíreniu skládky Semeteš (Turzovka).
 • Služobná cesta do Českej republiky za účelom pracovných stretnutí týkajúcich sa prípravy knižnej publikácie SRZ z finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu MŽP SR, informácií o aktuálnych problémoch Českého rybárskeho zväzu, prehliadky recyrkulačných akvakultúrnych systémov, pracovných a obchodných rokovaní o možnostiach rozvoja obchodných vzťahov s dodávateľmi. Výjazdu sa zúčastnili Ing. Bohuš Cintula – vedúci výroby, Karol Kováčik – vedúci strediska v Slovianskej doline, Branislav Hraško – vedúci strediska v Považskej Bystrici, Andrej Žitnay – vedúci strediska v Malom Záluží a Ing. Tibor Krajč, PhD. – referent zarybňovania a ekológie tečúcich vôd.
 • Terénna obhliadka na tokoch Jelšovka a Hron za účelom spriechodnenia migračných bariér za účasti SVP, ŠOP SR a RNDr. Drugu. Cieľom bolo posúdiť priechodnosť rýb, určiť prioritu spriechodnenia a pri nepriechodnosti navrhnúť vhodný typ rybovodu.
 • Terénne obhliadky na tokoch Vrbovok a Jasenica taktiež kvôli spriechodňovaniu migračných bariér.
 • Ichtyologický prieskum rybárskeho revíru č. 3-3010-4-1 – Prochotský potok (MO SRZ Žarnovica). Cieľom bolo vyhodnotiť súčasné druhové zloženie ichtyofauny, a to pred začatím odstraňovania migračných bariér.
 • Spracovanie výsledkov ichtyologického prieskumu horného Váhu, ktorý sa uskutočnil v 28. Týždni.
 • Vypracovanie správy z regulačného odlovu sumca v rybárskom revíri č. 4-2700-1-4 Štrkovisko Krásna (MsO SRZ Košice), kde MŽP SR zmenilo účel využitia rybárskeho revíru z „bez privlastnenia si úlovku“ na účel „lovný“ na 5 dní za dodržania ministerstvom stanovených podmienok.
 • Spoločná kontrola rybárskou strážou na VN Žilina zameraná na správnosť zapisovania vychádzok k vode a úlovkov – neboli zistené žiadne previnenia.
 • Vypracovanie a zaslanie dohôd o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskych revírov Rady SRZ rybárskou strážou príslušnej ZO SRZ na 2. polrok roku 2016.

Ekonomický odbor:

 • Ekonomický odbor a jeho činnosť bola poznačená v týždni od 18.7. do 22.7.2016 čerpaním dovoleniek. Zvyšní zamestnanci zabezpečovali v rámci zastupiteľnosti úlohy ako predaj povolení a známok, evidencia a úhrada faktúr a ostatné špecifické úlohy ekonomického odboru.