Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 3. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 03. pracovnom týždni (od 15.1. do 19.1.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Krajská porada štatutárov základných organizácií NR-kraja za účasti prezidenta, tajomníka SRZ, víceprezidenta a členov Rady za príslušný kraj k metodickému pokynu pre ZO k VČS a MK + Volebný poriadkom, informácia k zákonu o rybárstve v rámci prebiehajúceho leg. procesu a predbežné hodnotenie Petície za záchranu rybárstva na Slovensku + návrhy novely Stanov SRZ a v rôznom požiadavky na Radu SRZ.
 • Rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve k podaním pripomienkam SRZ v Bratislave v sídle MŽP, za SRZ za konania zúčastnili prezident, tajomník SRZ, členovia Rady SRZ p. Mihalda, p. Estergájoš, p. Čerešňák a zamestnancov sekretariátu Rady p. Roobová, p. Cintula, p. Krajč, p. Štencl a p. Hurčala. Rozprové konanie bolo so strany účastníkov vecné a konštruktívne pripomienky SRZ najmä k nosnému §4 boli akceptované, súčasne boli prijaté pripomienky k ďalších § zneniam navrhované SRZ v prospech ochrany rýb a rybárstva. Za úspešné rozporové konanie pre SRZ patrí poďakovanie všetkým zúčastneným členom za SRZ aj pracovníkom MŽP sekcie vôd a sekcie legislatívy a práva.
 • Spracovanie a zaslanie poslednej Monitorovacej správy k projektu 2.1 Investície do akvakultúry – Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 na Poľnohospodársku platobnú agentúra Bratislava.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha realizácia rekonštrukcie liahne na výrobnom stredisku Trstená – technologická časť.
 • Prebieha realizácia rekonštrukcie rozvodov NN – Príbovce (odovzdané stavenisko, ohlásenie stavby).
 • Prebieha realizácia inštalácie nových notebookov na strediskách Rady SRZ.
 • Prebieha realizácia návrhu na vyradenie IM a DHM pre vyraďovaciu a likvidačnú komisiu.
 • Prebieha tvorba projektu pre úpravy koryta Demänovky.
 • Ukončená výmena a distribúcia CCS palivových kariet.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Dňa 15. januára 2018 účasť na rozporovom konaní k zásadným pripomienkam k návrhu zákona o rybárstve na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.
 • Dňa 16. januára 2018 čerpanie dovolenky.
 • Účasť na zasadnutí Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ dňa 17. januára 2018 vo veci disciplinárneho konania vedeného pod sp.zn. DK 1/17 a DK 2/17.
 • Stanovisko vo veci opätovnej žiadosti o sprístupnenie informácií týkajúcich sa vyplatenia odmien v MsO SRZ, ohovárania vo veci zabezpečovania brigád a oznámenia o odobratí preukazu spôsobilosti pre výkon SBS, na základe podnetu člena MsO SRZ.
 • Vypracovanie vzdania sa práva na podanie odvolania v právnej veci o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia zo dňa 22.9.2012, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 4S/1/2013.
 • Stanovisko vo veci vyberania iných poplatkov organizáciou SRZ mimo členského príspevku a odvodu za povolenie na rybolov, na základe žiadosti člena MsO SRZ.
 • Vypracovanie vzdania sa práva na podanie odvolania v právnej veci o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia zo dňa 22.9.2012, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 6S/1/2013.
 • Vypracovanie vzdania sa práva na podanie odvolania v právnej veci o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 17S/1/2013.
 • Stanovisko vo veci výdaja povolení na rybolov pre nečlenov SRZ z hľadiska ich časového a územného rozsahu, na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Vypracovanie vzdania sa práva na podanie odvolania v právnej veci o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia zo dňa 22.9.2012, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 18C/117/2013.
 • Vypracovanie vzdania sa práva na podanie kasačnej sťažnosti v právnej veci o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 14C/362/2012.
 • Vypracovanie vzdania sa práva na podanie kasačnej sťažnosti v právnej veci o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 2S/1/2013.
 • Stanovisko vo veci možnosti usporiadania rybárskych pretekov na vodnej nádrži v čase od 17. – 19. mája a vo veci možnosti uzatvorenia vodnej nádrže počas konania rybárskych pretekov, na základe žiadosti tajomníka MO SRZ.
 • Výklad § 10 ods. 1 písm. f) vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v súvislosti s možnosťou loviť kapra rybničného na pstruhových vodách v čase od 15. marca do 31. mája, na základe žiadosti predsedu Disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ.
 • Zaúčanie novej kolegyne do funkcie organizačno-právneho referenta a v súčinnosti s ňou vypracovanie nájomnej zmluvy za účelom inštalácie reklamného zariadenia, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť GRYF reklamné štúdio, s.r.o.
 • Výklad ustanovení Volebného poriadku ZO SRZ vo veci návrhov na kandidátov, počtu členov pracovných komisií, nezvolenia predsedu výboru na členskej schôdzi a vo veci rovnakého počtu hlasov pri zvolených kandidátoch, na základe žiadosti člena výboru MO SRZ.
 • Stanovisko vo veci obmedzenia slobody voľby v súvislosti s povinnosťou podávať návrhy na kandidáta v určenom termíne, na základe žiadosti člena MsO SRZ.
 • Zaúčanie novej kolegyne do funkcie organizačno-právneho referenta a v súčinnosti s ňou vypracovanie sprievodného listu k zaslaniu nájomnej zmluvy za účelom inštalácie reklamného zariadenia na podpis.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Kontrola výkonu rybárskeho práva na revíroch Dunaja v užívaní SRZ-Rada Žilina.
 • Účasť na rozporovom konaní k pripomienkam k zákonu o rybárstve vznesených SRZ-Rada Žilina v rámci Medzirezortného pripomienkového konania.
 • Sumarizácia úlovkov za rok 2017.
 • Vyhodnotenie skutočného zarybňovania rybárskych revírov Rady SRZ za rok 2017.
 • Sumarizácia sčítania kormoránov na nocoviskách v januári 2018.
 • Pracovné stretnutie ohľadom zabezpečenia kontroly a ochrany Dunaja s p. Machalom a príslušníkmi poriečneho odboru prezídia PZ SR.
 • Aktualizácia stavu členov rybárskej stráže ZO SRZ.
 • Finančné vyhodnotenie dohôd so ZO SRZ o zabezpečení kontroly a ochrany revírov Rady SRZ za rok 2017.
 • Aktualizácia zoznamu členov SRZ, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe platných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Riešenie a odpovedanie na aktuálne otázky členov RS a rybárov.
 • Účasť na vodoprávnom konaní  „Kučmanovský potok – protipovodňová ochrana  intravilánu obce Torysa“  (MO SRZ Sabinov).
 • Prihlásenie sa do konania na OÚ Prešov, odd. ochrany prírody a krajiny  k akcii ťažba riečneho materiálu na toku Laborec v Humennom.
 • Pracovné stretnutie ichtyológa s MO SRZ Sabinov.
 • Pracovné stretnutie ichtyológa s MsO SRZ Prešov.
 • Spracovanie stanoviska k údržbe toku Ulička v Uliči pre Správu povodia Laborca Michalovce (MO SRZ Snina).
 • Spracovanie stanoviska k údržbe toku Kamienka v Kamenici nad Cirochou pre Správu povodia Laborca Michalovce (MO SRZ Snina).
 • Účasť na inventarizácii majetku SRZ na výrobných strediskách SRZ.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Pracovné stretnutie s regionálnym koordinátorom IUVENTA s cieľom uchádzať sa o finančnú podporu odboru práce s deťmi a mládežou.
 • Vytváranie celoslovenskej databázy kontaktov vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Príprava série 5 zasadnutí celoslovenského stretnutia vedúcich detských rybárskych krúžkov (pozvánky, evidencia prihlášok, prezentácie, tvorba dotazníka a ďalších dokumentov).
 • Tvorba článku zverejneného na ssrzrada.sk.
 • Prieskum zameraný na výber vhodnej lokality pre celoslovenskú súťaž Zlatý blyskáč 2018.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zaraďovanie majetku, podklady pre výpočet odpisov.
 • Expedícia povoleniek a ostatných materiálov na ZO SRZ.
 • Účtovanie došlých faktúr, ich úhrada.
 • Účtovanie interných dokladov (účtovanie rezerv, prepravy a pod.)

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia registrovaných pretekárov do informačného systému športu a OŠČ.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Vypracovanie žiadosti o dotáciu pre šport z MŠVVaŠ SR na rok 2018.
 • Príprava materiálov na výročné zasadnutia sekcií M a RT, konaných 20.1.2018 – nasadenie družstiev, prihlášky do súťaží, registrácia pretekárov, tlač materiálov pre potreby zasadnutí.
 • Vydávanie povolení na rybolov pre členov sekcií M a RT a reprezentantov M a RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.