Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 3. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 3. pracovnom týždni (od 16.1. do 20.1.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Priebežné spracovávanie podkladov potrebných pre spustenie internetového obchodu, ktorý bude slúžiť na predaj reklamných predmetov propagujúcich SRZ.
 • Zahájenie príprav na propagačnú činnosť SRZ v rámci plánovaných výstav pre rok 2017.
 • Rokovanie tajomníka a členov organizačnej komisie pre prípravu majstrovstiev sveta v rybolovnej technike juniorov so zástupcom Grand Hotel Pressburg k zabezpečeniu ubytovania a stravovania pre účastníkov majstrovstiev sveta v rybolovnej technike juniorov v dňoch 20.7. až 23.7. 2017 v Bratislave – Jarovce, rokovanie s majiteľom reštaurácie v športovom areáli v Jarovciach o zabezpečení obedov pre účastníkov majstrovstiev sveta v rybolovnej technike juniorov, pracovné stretnutie s vedením Vodohospodárskej výstavby, š. p. o možnostiach spolupráce oboch strán.
 • Pracovná porada vedúcich pstruhových výrobných stredísk v budove Sekretariátu Rady SRZ za účasti tajomníka Ing. Javora, vedúcej OTV Ing. Strihovej a vedúceho odboru výroby Ing. Cintulu – vyhodnotenie roka 2016, predbežný hospodársky výsledok jednotlivých stredísk, plán výroby a investícií na rok 2017.
 • Zasadnutie organizačnej komisie k majstrovstvám sveta v LRU mucha 2017 v budove Sekretariátu Rady SRZ k príprave majstrovstiev sveta za účasti tajomníka SRZ, referátu pre ŠČ a členov komisie.
 • Dohoda s firmou ALABAMA pred podpisom dodatku k zmluve.
 • Riešenie opravy automatickej brány v areáli Sekretariátu Rady SRZ s firmou TECO.
 • Rokovanie s firmou Troják o možnosti vypracovania plánu pre systém generálneho kľúča.
 • Ukončenie rekonštrukcie bytovej jednotky v budove Sekretariátu Rady SRZ, bytová jednotka kompletne dokončená, je možné začať užívanie bytu.
 • Rokovanie s firmou GALIMEX – zmena v systéme a zozname GPS polohy sledovaných vozidiel.
 • Príprava zmeny smernice o poskytovaní OOPP – konzultácia s bezpečnostným dohľadom.
 • Rokovanie s firmou LIVONEC a odbormi výroby a tečúcich vôd.

Právny referát:

 • Kontrola zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní a jeho aktualizácia v zmysle platnej smernice, príp. oprava mien, ktoré boli do roku 2015 nesprávne zaevidované.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Pripomienkovanie zmluvy o udelení licencie na televízne vysielanie – „Na rybách – Petrov zdar“.
 • Rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva č. 8649/2016-4.1 zo dňa 22. decembra 2016 o odobratí výkonu rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – Čilistovský kanál II. Lagúna, ktorý je súčasťou rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD a pridelení spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o., Šamorín – Čilistov na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci vedenia evidencie osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe žiadosti ZO SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci aplikovania metodického pokynu pre konanie ČS/MK na základe podnetu predsedu ZO SRZ.
 • Poskytnutie právnej pomoci vo veciach disciplinárneho konania v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ účinného od 1. januára 2017 na základe žiadosti ZO SRZ.
 • Výklad § 17 ods. 8 vyhlášky č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v znení neskorších predpisov na základe žiadosti člena SRZ, nakoľko ZO SRZ odmietla stanovisko členovi poskytnúť s odôvodnením, že predmetné ustanovenie má ovládať.
 • Vypracovanie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k.ú. Veľká Bytča a hnuteľný majetok, ktorej jednou zo zmluvných strán je podnikateľ Ľuboš Tichý – Kovovýroba.
 • Zaslanie stanoviska k obmedzeniam na rybárskych revíroch, ktoré sa nachádzajú v miestnom rybárskom poriadku, a zároveň boli zaradené aj do zväzového rybárskeho poriadku na podnet člena SRZ.
 • Plnomocenstvo pre oblastných ichtyológov Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, k zastupovaniu organizácie na konaniach na príslušných orgánoch štátnej správy.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o nájme bytu pre zamestnanca Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, Ing. Cintulu na výrobnom stredisku Brzotín.
 • Stanovisko k dotazu člena SRZ na vyberanie rôznych poplatkov za neodpracovanú brigádu a výklad § 6 ods. 2 písm. i) Stanov SRZ.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o spoločnom nájme bytu pre zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, Ing. Strihovú a p. Marka; vypracovanie dodatkov k zmluvám o nájme bytu pre zamestnancov na výrobných strediskách Rady SRZ.
 • Vypracovanie dohody o bezplatnej spolupráci pri zabezpečení kontroly a ochrany revíru Rady SRZ, Orava č. 2 pre prvý štvrťrok 2017, ktorej jednou zo zmluvných strán je Ing. Kompan.
 • Vypracovanie potvrdenia právnej subjektivity pre MsO SRZ Pezinok.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o nájme bytu, na ktorom bola vykonaná kompletná rekonštrukcia, pre zamestnanca Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, Ing. Hajňuka.
 • Žiadosť o zaslanie aktuálneho potvrdenia o registrácii Slovenského rybárskeho zväzu na Ministerstvo vnútra SR.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Účasť na pracovnom stretnutí na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave ohľadom obmedzenia výkonu rybárskeho práva na VN Domaša – sťažnosť členov SRZ na starostu obce Kvakovce kvôli obmedzovaniu výkonu rybárskeho práva  v lokalite Dobra a ku žiadosti obce Kvakovce o „zmenšenie“ rybárskeho revíru VN Domaša.
 • Spracovanie článku na webovú stránku Rady SRZ  z vyššie uvedeného pracovného stretnutia na MŽP SR Bratislava.
 • Spracovanie návrhu opatrení pre udelenie výnimky na VN Orava z niektorých zakázaných činností.
 • Spracovanie odpovede žiadateľovi o vydanie povolenia na lov rýb čereňom na rieke Morava – zamietnutie.
 • Sumarizácia úlovkov z čereňových povolení na rieke Morava.
 • Spracovanie údajov zo sčítania kormoránov veľkých na nocoviskách a evidencia ulovených jedincov v zmysle povolenej výnimky.
 • Spracovanie zápisu z pracovného stretnutia týkajúceho sa zmeny popisu Dudváhu, kt. sa uskutočnilo v 3. týždni v Trnave.
 • Účasť na porade vedúcich pstruhových výrobných stredísk Rady SRZ.
 • Účasť na porade Odboru športovej činnosti k usporiadaniu MS seniorov v LRU – mucha.
 • Spracovanie podkladov pre identifikáciu rybárskych revírov ako pretekárskych tratí pre MS LRU – mucha pre potreby udelenia výnimky zo zákona č. 543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny.
 • Spracovanie skutočného zarybnenia za rok 2016 podľa jednotlivých zarybňovacích fondov Rady SRZ.
 • Pracovné stretnutie na rybárskom dome v Šoporni spojené s terénnou obhliadkou odberového objektu v k.ú. Šoporňa na VN Kráľová. Predmetom stretnutia bolo natiahnutie šnúr v odberovom objekte, ktoré by poslúžilo ako prevencia(odplašenie) pred rybožravými vtákmi.
 • Vyjadrenie k údržbe tokov – toku Hrušov v Spišskom Hrušove a toku Olšovianka v Olšovanoch.
 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby š.p. Ing. Danielom Kvocerom za účasti tajomníka Ing. Javora a ichtyológa E. Seemanna.
 • Účasť na pracovnom stretnutí na SVP, š.p. OZ Bratislava ohľadom opravy zhybiek plynovodu (Vysoká pri Morave) na rakúskej strane Moravy.
 • Postupné aktualizovanie zoznamu členov rybárskej stráže ZO SRZ  a Rady SRZ za účelom poistenia zodpovednosti za škodu.
 • Účasť na tvorbe televíznej relácie „Na rybách – Petrov zdar!“ – filmovanie kormoránov, VN Krpeľany a chovu hlavátok na stredisku Stráne – MsO SRZ Martin.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí.
 • Ukončené vyúčtovanie dohôd o kontrole a ochrane revírov Rady SRZ so ZO SRZ za II. polrok 2016.
 • Príprava na preškolenie vedúcich rybárskej stráže ZO SRZ bratislavského, banskobystrického a trenčianskeho kraja.

Odbor výroby:

 • Pracovné stretnutie so zástupcom Jihočeského rybářského svazu ohľadom odberu úhorieho monté v roku 2017 a možností dodávok niektorých  druhov násadových rýb.
 • Príprava výrobných plánov rybochovných stredísk Rady SRZ na rok 2017.
 • Zaevidovanie objednávok od ZO SRZ na násadové ryby v roku 2017.
 • Vyplnenie a zasielanie tlačív na SHMÚ ohľadom odberov povrchových vôd na výrobných strediskách Rady SRZ za rok 2016.
 • Administratíva ohľadom náhrad škody na rybách spôsobených chránenými živočíchmi  na strediskách Považská Bystrica a Klietky Liptovská Mara.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zaraďovanie majetku, podklady pre výpočet odpisov.
 • Expedícia povoleniek a ostatných materiálov na ZO SRZ.
 • Účtovanie došlých faktúr, ich úhrada.
 • Účtovanie interných dokladov ( účtovanie rezerv, prepravy a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Príprava materiálu na výročné zasadnutia sekcie LRU-plávaná a LRU – feeder.
 • Kontrola nasadenia družstiev LRU – P a LRU – F pre rok 2017.
 • Dohody o vykonaní práce členom sekcií, trénerom a rozhodcom.
 • Výdaj povolení na rybolov funkcionárom sekcií, trénerom a reprezentantom OŠČ .
 • Príprava materiálu na zasadnutie komisie k 37. MS seniorov v LRU – M.
 • Zasadnutie organizačnej komisie 37. MS seniorov v LRU mucha.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.