Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 30. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 30. pracovnom týždni (od 23.7. do 27.7.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných náležitostí potrebných pre konanie XII. Snemu SRZ.
 • Rokovanie tajomníka SRZ s riaditeľom dcérskej spoločnosti Slovryb,a.s.,v Žiline o časovej realizácii investícií a opráv na prenájom majetku spoločnosti a k obchodnej bilancii a marketingovej spolupráci.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ so znalcom na vypracovanie znaleckého posudku na škody spôsobené na hydrobiontoch na rieke Orava, ktorá je spôsobená celoročným rozkolísaným vody a pravidelným zakalením.
 • Pracovná porada tajomníka so zamestnancami odboru tečúcich vôd.
 • Pracovné porada tajomníka a vedúcich zamestnancov odborov sekretariátu a vedúceho rybárskej stráže na SRZ Rade k úlohám na mesiac august 2018.
 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ a pracovníka odboru tečúcich vôd k pripravovaným návrhom dvoch vykonávacích predpisoch k zákonu o rybárstve v Bratislave na MŽP SR.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a s organizátorom výstavy Dni Sv. Huberta vo Svätom Antone k zabezpečeniu expozície SRZ v priestoroch kaštieľa.
 • Čerpanie dovolenky.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha príprava internetového pripojenia pre stredisko Brzotín a chatu Dedinky.
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha výberové konanie na dodávku nákladného vozidla – sklápača.
 • Prebiehajú revízie elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha príprava výberového konania na rekonštrukciu interiéru administratívnej budovy v Žiline.
 • Prebiehajú previerky BOZP – Rada + strediská.
 • Ukončená výmena strešnej krytiny, žľabov a okapov v rámci areálu SRZ – Rada Žilina.
 • Ukončená verejná obchodná súťaž na dodávku 6 ks automobilov pickup, podpis zmluvy o dodávke.
 • Ukončená zmluva o dodávke telekomunikačných služieb – podpísaná.
 • Ukončená zmluva o dodávke automobilu FORD prevedenia VAN – podpísaná.
 • Natieračské práce – garáže v Žiline.

Organizačno-právny referent:

 • Stanovisko vo veci výzvy na úhradu pohľadávky vo výške cca 28 000 EUR, ktorá bola postúpená na spoločnosť Rybárstvo Stupava s.r.o. spoločnosťou HRIVIS engineering, s.r.o. v súvislosti so správou webovej stránky a ozrejmenie vzniknutej situácie.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • MO SRZ Púchov – stanovisko vo veci postupu v prípade, že v rámci doplňujúcich volieb kandidáti nezískajú nadpolovičnú väčšinu pre zvolenie do orgánov ZO SRZ a SRZ.
 • MsO SRZ Senica – vyjadrenie vo veci zaslania odvolania na vyjadrenie ohľadom obmedzenia výkonu rybárskeho práva na VN Kunov
 • Zapracovanie pripomienok z prešovského kraja do spoločného návrhu Stanov SRZ, ktorý bude predložený na Snem SRZ.
 • Stanovisko vo veci postupu disciplinárnej komisie pri výbore ZO SRZ, ktorá uložila peňažnú pokutu osobe, ktorá mala v povolení na rybolov uvedené „Platí aj na revíry MsO SRZ …….“ bez príslušnej známky a odôvodnenie prípadného porušenia zákona a vnútorných predpisov SRZ, na základe žiadosti tajomníka MsO SRZ.
 • MsO SRZ Partizánske – pripomienkovanie internej smernice upravujúcej postup riadenia a vykonávania činnosti členov rybárskej stráže tak, aby činnosť členov RS bola organizačne, ekonomicky a časovo zosúladená s úlohami, ktoré je nutné zabezpečiť na rybárskych revíroch v obhospodarovaní MsO SRZ Partizánske a prípadne na ostatných rybárskych revíroch SRZ.
 • Stanovisko vo veci sťažnosti na priebeh výročnej členskej schôdze a volieb v MO SRZ Bánovce nad Bebravou a vo veci sťažnosti na neprijatie maloletej za člena MO SRZ Bánovce nad Bebravou, na základe podnetu člena SRZ a výsledku kontroly KK SRZ.
 • MO SRZ Liptovský Hrádok – Odporúčacie pokyny na zabezpečenie mimoriadnej členskej schôdze a opätovných volieb v súlade s vnútornými predpismi SRZ.
 • Vypracovanie dodatku k príkaznej zmluve na výkon činnosti ichtyológa a rybárskeho hospodára.
 • MO SRZ Bánovce nad Bebravou – Odporúčanie na vykonanie mimoriadnej členskej schôdze a opätovných volieb delegátov a náhradníka na Snem SRZ.
 • MO SRZ Bánovce nad Bebravou – Odporúčacie pokyny na zabezpečenie mimoriadnej členskej schôdze a opätovných volieb delegátov a náhradníka na XII. Snem SRZ v súlade s vnútornými predpismi SRZ.
 • Plnomocenstvo pre MVDr. Bilika na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia v pochybnostiach, či ide o vodný tok v prípade rybochovného zariadenia Rožňava Kúpele.
 • Zapracovanie pripomienok zo žilinského kraja do spoločného návrhu Stanov SRZ, ktorý bude predložený na Snem SRZ.

 


Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Príprava konferencie zameranej na lipňa.
 • Pracovná porada k vykonávacej vyhláške.
 • Registrácia disciplinárnych opatrení vedúcim RS.
 • Vypracovanie listov a odstúpenie záznamov o previnení na ZO SRZ.
 • Testovanie GPS kódov pre profesionálnu RS.
 • Ichtyologické prieskumy revírov Bebrava, Nitrica, Hybica, Belá a Boca.
 • Monitoring hlavátky v rieke Hron v spolupráci so ŠOP SR.
 • Pripomienkovanie návrhu vykonávacej vyhlášky.
 • Spracovanie podnetu na prehodnotenie MP pre OÚ Rožňava na MVE Slavošovce a MVE Gočovo.
 • Kontrola priebehu prác na prečistení VN Chlmec, opravy technických zariadení a brehov.
 • Účasť na konaní zvolanom OÚ Spišská Nová Ves k ťažbe rieč. materiálu na toku Hornád v Markušovciach.
 • Pracovné stretnutie so štatutármi MsO SRZ Partizánske.
 • Stretnutie so zástupcom meracích prístrojov WTW + merania v teréne.
 • Pracovné stretnutie ohľadom spriechodnenia migračnej bariéry na toku Nitra.

Ekonomický odbor:

 • Elektronické zaslanie a úhrada mesačného výkazu o DPH za 6/2018.
 • Zápočet vzájomných pohľadávok a záväzkov.
 • Vystavovanie upomienok a upozornenia na úhradu vystavených faktúr po lehote splatnosti.
 • Vystavovanie odberateľských faktúr za doobjednávky povoleniek.
 • Účtovanie v oblasti skladového hospodárstva.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Poďakovania organizátorom, sponzorom a účastníkom na celoslovenskej súťaži.
 • Príprava návrhov materiálneho vybavenia pre detské rybárske krúžky.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Čerpanie dovolenky.