Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 30. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 30. pracovnom týždni (od 25.7. do 29.7.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŠOP,š.p., Ing. Milanom Borošom zamerané na podmienky návrhu dodatku k nájomnej zmluve na priestory v Informačnom centre – Ústie nad Priehradou a spolupráca pri využití finančných prostriedkov z eurofondov (operačné programy).
 • Rokovania s technicko-prevádzkovým riaditeľom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Ing. M. Rybárom k biologickým prietokom z VN Ružiná k navýšeniu prietokov v Krivánskom potoku a VN Tomášovce, ktoré sú v obhospodarovaní SRZ MsO Lučenec.
 • Pracovné porady s vedúcou odboru tečúcich vôd s Ing. Strihovou a vedúcim odboru výroby Ing. Cintulom.
 • Rokovanie s firmou MARKO1938, s.r.o., – marketingová spolupráca na rybárske oblečenie pre rybárov (oblečenie pre výrobu aj pre rybolov).
 • Návšteva stredísk Lučenec, Uzovská Panica, Brzotín a Dedinky – obhliadka majetku, prerokovanie stavu jeho obnovy v rámci plánu pre 2016, potreby opráv a investícií  s dôrazom na obnovu a vylepšenie výrobných kapacít.
 • Rokovanie s firmou RESPECT, s.r.o. – riešenie poistenia zodpovednosti zamestnancov.
 • MYMA s.r.o. – podpis zmluvy o parkovaní nákladného vozidla v Žiline.
 • Riešenie údržby elektrického vedenia do strediska v Slovianskej doline.
 • Kompletná inventúra správ zo zasadnutí výročných členských schôdzí všetkých organizačných zložiek Slovenského rybárskeho zväzu. Cieľom bolo overenie právoplatnosti riadnej voľby delegáta a náhradníka členskou schôdzou, čo je podľa platných Stanov podmienkou pre zastúpenie organizácie na Mimoriadnom sneme Slovenského rybárskeho zväzu.

Právny referát:

 • V dňoch 25. – 28. júla bol rozpracovaný návrh Stanov SRZ so zapracovaním pripomienok ZO SRZ, ktorý bude následne zasielaný delegátom a náhradníkom  na Mimoriadny snem SRZ.
 • Dňa 25. júla bola vypracovaná a zaslaná výzva na predloženie dôkazových materiálov vo veci podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia. Bližšie Vás budeme môcť informovať až po ukončení šetrenia celého konania.
 • Dňa 25. júla bola doručená žiadosť v súvislosti s činnosťou rybárskej stráže. Žiadosť sa týkala Vyhlášky MŽP SR č. 32/2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava a oprávnenia rybárskej stráže odobrať povolenie na rybolov. Týmto by sme Vám chceli dať na vedomie, že predmetná vyhláška bola vydaná v súvislosti  zo zákonom o ochrane prírody a krajiny, a nie zo zákonom o rybárstve. Z tohto dôvodu, je rybárska stráž oprávnená vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania,     ak je podozrenie, že pácha trestný čin alebo priestupok. Nie je však oprávnená na odobratie povolenia na rybolov, nakoľko nebol porušený zákon o rybárstve ani vnútorné predpisy zväzu. Pokiaľ však bude vyhláška zakomponovaná do rybárskeho poriadku, zo strany osoby, ktorá bude podozrivá zo spáchania protiprávneho konania, pôjde o disciplinárne previnenie v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ.
 • Dňa 25. júla bol vypracovaný podklad k žalobe vo veci odobratia rybárskeho revíru, na základe ktorého by bolo možné získať rybársky revír späť. Nakoľko však súdne konanie stále trvá a nevieme ani potvrdiť, či budú podklady postačovať na rozhodnutie v náš prospech, nie je vhodné, aby sme podrobnejšie informácie poskytli širokej verejnosti.
 • Dňa 26. júla bol vypracovaný a zaslaný na MŽP SR podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci povolenia osobitného užívania vôd a vodnej stavby „Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Terénne obhliadky tokov Kokávka, Klenovská Rimava a Lukva s SVP, š.p. za účelom spriechodnenia migračných bariér.
 • Prebratie násady pstruha dúhového (Pd2) v množstve 1000 kg na výrobnom stredisku SRZ Klietky Liptovská Mara a vysadenie do rybárskeho revíru VN Liptovská Mara, obhliadka revíru.
 • Spracovanie informácie o vyhodnotení dotazníka týkajúceho sa obhospodarovania lipňových vôd.
 • Spracovanie návrhu aktualizácie smernice Zarybňovanie rybárskych revírov SRZ.
 • Spracovanie návrhu aktualizácie Smernice o platení zápisného, členských príspevkoch a o vydávaní povolení na rybolov a Prehľadu druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2017 na základe schváleného uznesenia Rady.
 • Vypracovanie stanoviska k integrovanému povoleniu Skládka TKO Turzovka – Semeteš.
 • Príprava povolení na lov hlavátky podunajskej do tlače.
 • Účasť na územnom konaní k VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron rkm 73,400.
 • Spoločná kontrola rybárskou strážou na rybárskych revíroch Rady SRZ Gôtovany zátoka a Liptovská Mara, kde bolo skontrolovaných 64 loviacich rybárov.
 • Vyčíslenie predbežnej priamej škody  na  revíri Jakubianka č. 1 (MO SRZ Stará Ľubovňa) na základe uskutočneného ichtyologického prieskumu pre potreby  polície v Starej Ľubovni.
 • MVE Margecany – pokračujúce kolaudačné konanie zvolané kvôli kolaudácii hate a nového rybovodu  – predošlý v mesiaci február 2016 zdeštruovala voda.
 • Terénne obhliadky tokov Súľovský, Štítnický potok a Čermošňa   s SVP, š.p., a  ŠOP SR  kvôli spriechodňovaniu  priečnych prekážok na týchto  tokoch.
 • Riešenie problému týkajúceho sa vypúšťania rybárskych revírov na Železnej studničke v Bratislave.
 • Kontrola a terénna obhliadka rybárskeho revíru Dunaj č. 3 – Zdrž VD (Hrušov – Čunovo).

Odbor výroby:

 • Príprava smernice Zarybňovanie rybárskych revírov aj s OTV.
 • Tvorba rozdeľovníkov (harmonogramu zarybnenia) na jesenné zarybnenie.
 • Zarybnenie L. Mara pstruhom dúhovým Pd2 v množstve 1000kg o priem. hmotnosti 0,35 dkg zo strediska Klietkový chov L. Mara.
 • Príprava podkladov na školenie vodičov  „Ochrana zvierat pri preprave“ školenie prebehne 8.8.2016 na RVPS Žilina.

Ekonomický odbor:

 • Ekonomický odbor a jeho činnosť bola poznačená v 30. týždni čerpaním dovoleniek.
 • Zabezpečovanie v rámci zastupiteľnosti úlohy ako predaj povolení a známok, evidencia a úhrada faktúr a ostatné špecifické úlohy ekonomického odboru.

Zarybnenie Liptovskej Mary pstruhom dúhovým

Zarybnenie Liptovskej Mary pstruhom dúhovým

Kontrola rybárskou strážou na VN Liptovská Mara

Kontrola rybárskou strážou na VN Liptovská Mara

03 - Počas kontroly sa mimo iného aj premeriavali úlovky rybárov

Počas kontroly sa mimo iného aj premeriavali úlovky rybárov

09. Obhliadka rekreačného zariadenia v Dedinkách

Obhliadka rekreačného zariadenia v Dedinkách

10. Obhliadka výrobného strediska v Lučenci

Obhliadka výrobného strediska v Lučenci