Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 31. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 31. pracovnom týždni (od 31.7. do 4.8.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Sumarizácia podkladov a podanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou mimoriadnej dotácie na rok 2017 na Environmentálny fond  – Projekt odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad (značný úhyn rýb spôsobený ľadochodmi v mesiaci február 2017).
 • Žiadosť o vyjadrenie MŽP SR k podaniu Mimoriadnej dotácie z Environmentálneho fondu.
 • Pracovné rokovanie vo Svite za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora a primátora mesta Svit p. Škvareka a prednostu mesta Svit k účasti mesta na spoluorganizovaní MS-LRU mucha 2017 (ceny pre najlepších jednotlivcov a družstva), podpora MS printovou reklamou na bilbordoch v meste Svit.
 • Pracovná porada tajomníka s vedúcim odboru TVaV Ing. Cintulom a ichtyológmi pre Západo. oblasť a Stredosl. oblasť.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Ukončené výberové konanie – rekonštrukcia komína v stredisku Košarovce
 • Prebiehajúce výberové konanie – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb
 • Rozbeh projektu – rekonštrukcie elektrických sietí – Biely Potok, Príbovce; stavebné úpravy Demänovská Dolina, Biely Potok

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Stanovisko vo veci výkonu rybárskeho práva nečlenmi SRZ a možnosti zakúpenia povolenia na rybolov a rybárskeho lístka, na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Stanovisko vo veci vyjadrenia sa k vlastníctvu a stavbe rybníka v Nižnom Hrušove a zabezpečeniu odborného technicko-bezpečnostného dohľadu, na základe žiadosti obce Nižný Hrušov.
 • Vyjadrenie sa vo veci žiadosti MsO SRZ o výmaz zo Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Zaslanie stanoviska na základe žiadosti spoločnosti EUROPA HOLDING SK, s.r.o. vo veci vysporiadania rybárskeho revíru č. 2-5370-1-1 VN Tesárske Mlyňany pre potreby podania žiadosti o pridelenie vodnej plochy do užívania na účely podnikania v osobitnom režime, v rámci ktorého bol vyjadrený nesúhlas SRZ s uzatvorením dohody o finančnom vyrovnaní a pridelením VN Tesárske Mlyňany do užívania na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Príprava a preštudovanie podkladov pre podanie dovolania proti rozsudku Krajského súdu Trenčín vo veci náhrady škody spôsobenej žalovaným Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. žalobcovi Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Prievidza.
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej organizácie Krupina a potvrdenie IČO.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení OČTK.
 • Vypracovanie dovolania proti rozsudku odvolacieho súdu, Krajského súdu v Trenčíne, sp.zn. 4Co/943/2015, vo veci náhrady škody spôsobenej žalovaným Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. žalobcovi Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Prievidza.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní v začatom územnom konaní vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Sloviansky prameň II. a III., prívodné potrubie Slovianských prameňov“.
 • Stanovisko vo veci uvedenia výšky finančného vyrovnania za Čilistovský kanál II. Lagúna. na základe opätovnej žiadosti spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
 • Účasť na ústnom pojednávaní v začatom územnom konaní vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Sloviansky prameň II. a III., prívodné potrubie Slovianských prameňov“.
 • Návrh zmluvy o dielo na rekonštrukciu vykurovacej sústavy na výrobnom stredisku Rady SRZ vo Svite, ktorej zmluvnou stranou je Tomáš Kičák.
 • Návrh dodatku k zmluve o nájme priestorov v budove Rady SRZ, ktorej zmluvnou stranou je zamestnanec Ing. Hajňuk.
 • Stanovisko vo veci obmedzení uvedených v miestnom rybárskom poriadku, ktoré sú nad rámec ustanovení zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci možnosti zavedenia hornej lovnej miery rýb a používania zavážacích lodiek, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vyjadrenie vo veci rozsahu zväzového lipňového povolenia na rybolov a vo veci zaraďovania, resp. vyraďovania jednotlivých rybárskych revírov z tohto povolenia, na základe žiadosti člena SRZ.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Terénna obhliadka toku Váh v Trenčíne- zaznamenaný úhyn rýb.
 • Terénna obhliadka toku Biela voda v Púchove- nahlásený úhyn rýb.
 • Spracovanie stanoviska k revitalizácii Odstavného ramena Bohúňovo  (MO Rožňava).
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ KE k údržbe Malošarišského potoka v Malom Šariši (MsO Prešov).
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ KE k údržbe Dolinského potoka v obci Víťaz (MO Krompachy).
 • Obhliadka pstruhových revírov  Torysa č. 4  a Torysa 5 s hospodárom MO Sabinov p. Dvorščákom a pracovníkom SVP, š.p.  kvôli plánovaným údržbám toku Torysa  a Ľutinka na viacerých úsekoch.
 • Účasť na konaní zvolanom OÚ Rožňava dňa  k riešeniu situácie na Jazere Farárova Jama  (MO Rožňava).
 • Spracovanie stanoviska pre SVP, š.p.  k údržbe toku Torysa a Ľutinka (MO Sabinov).
 • Účasť na konaní zvolanom OÚ  Rožňava  kvôli kolaudácii  hate, rybovodu a schválenia MP  pre MVE Čoltovo.
 • Kontrola rybárskej stráže a rokovania RS na revíroch Dunaj č. 2, 3 a 4.
 • Výkon činnosti RS na VD Žilina, VN Krpeľany.
 • Vyhodnotenie mesačných hlásení profesionálnych členov RS za mesiac júl.
 • Odpovedanie na časté otázky rybárov a členov RS.
 • Zarybnenie VN Palcmanská Maša násadou pstruha dúhového Pd2 v množstve 600kg.
 • Zarybnenie VN Žilina násadou pstruha dúhového Pd2 v množstve 340kg.
 • Distribúcia lipňa tymianového Li1+ zo strediska SRZ Rada vo Svite do ZO SRZ.
 • Kosenie na výrobných strediskách Rady SRZ.
 • Kŕmenie na výrobných strediskách Rady SRZ.
 • Kontrolné odlovy násad na strediskách Rady SRZ.
 • Bežná agenda odboru.
 • Čerpanie dovoleniek.

Ekonomický odbor:

 • Príjemky a výdajky násadové ryby a nakúpené krmivo, jeho zaúčtovanie v skladovom hospodárstve.
 • Kontrola, zúčtovanie a úhrada drobných výdavkov pre výrobné strediská za 7/2017.
 • Zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Kontrola cestovných príkazov a ich úhrada.
 • Spracovanie podkladov pre výpočet miezd za 7/2017.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Čerpanie dovolenky.