Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 31. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 31. pracovnom týždni (od 30.7. do 3.8.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných náležitostí potrebných pre konanie XII. Snemu SRZ.
 • Rokovanie tajomníka SRZ so zástupcom spoločnosti Country Salón Bela k zabezpečeniu športových dní pre zamestnancov sekretariátu.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Bratislave s obchodným zástupcom firmy Toyota Motors o podmienkach obchodnej spolupráce ako generálneho partnera pre SRZ.
 • Pracovná porada zamestnancov EO a OTVaV k príprave tlačív pre členov aj nečlenov SRZ na rok 2019 v súvislosti s novým zákonom o rybárstve č.216/2018 Z. z. a pripravovanými dvomi vykonávacími predpismi účinnými od 1.1.2019.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a vedúceho odboru TVaV k príprave a zabezpečeniu medzinárodnej konferencie k lipňovi tymianovému, odborného semináru  pre hospodárov SRZ – chov rýb v podmienkach SRZ, priebežná bilancia hospodárenia výrobných stredísk, príprava harmonogramu jesenných výlovov, bilancia investícií na výrobných strediskách a aktuálna pošta.
 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ so zamestnancom Protimonopolného úradu k možnosti čerpania fin. prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia pre SRZ.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha príprava internetového pripojenia pre stredisko Brzotín a chatu Dedinky.
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha výberové konanie na dodávku nákladného vozidla – sklápača.
 • Prebiehajú revízie elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha príprava výberového konania na rekonštrukciu interiéru administratívnej budovy v Žiline.
 • Prebiehajú previerky BOZP – Rada + strediská.
 • Ukončená výmena strešnej krytiny, žľabov a okapov v rámci areálu SRZ – Rada Žilina.
 • Ukončená verejná obchodná súťaž na dodávku 6 ks automobilov pickup, podpis zmluvy o dodávke.
 • Ukončená zmluva o dodávke telekomunikačných služieb – podpísaná.
 • Ukončená zmluva o dodávke automobilu FORD prevedenia VAN – podpísaná.
 • Natieračské práce – garáže v Žiline.

Organizačno-právny referent:

 • MO SRZ Snina – stanovisko vo veci žiadosti o výmaz osoby zo zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • MO SRZ Sabinov – riešenie problematiky v rámci disciplinárneho konania a vyjadrenia MŽP SR k zapisovaniu podustiev do jedného riadka v rámci záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch.
 • MO SRZ Veľký Meder – riešenie vydávania duplikátov z stratené povolenie na rybolov.
 • MsO SRZ Hlohovec – výklad § 43 ods. 6 nového zákona o rybárstve vo veci povinnosti splniť stanovené podmienky pre členov rybárskej stráže a rybárskych hospodárov.
 • Stanovisko vo veci možnosti obnovenia členstva vo zväze po jeho prerušení a nutnosti splnenia podmienok v zmysle Stanov SRZ na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Výklad § 25 ods. 1 nového znenia zákona o rybárstve a vysvetlenie rozsahu právomocí členov rybárskej stráže na základe podnetu člena SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas neprítomnosti p. Schwarza.
 • KK SRZ – Podnet na vykonanie kontroly v Slovenskom rybárskom zväze – Mestskej organizácii Partizánske na základe podanej sťažnosti na priebeh výročnej členskej schôdze a volieb do orgánov ZO SRZ a SRZ z dôvodu podozrenia z porušenia Stanov SRZ a Volebného poriadku ZO SRZ vo veci voľby delegátov a náhradníka na Snem SRZ.
 • Podanie žiadosti na MŽP SR o zaujatie stanoviska k podanému výkladu k § 14 ods. 5 vyhlášky č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov vo veci nesprávneho zapisovania privlastnených rýb do záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch.
 • Stanovisko vo veci možnosti uzatvorenia podnájomnej zmluvy z poľnohospodárskym družstvom na vodnú nádrž za účelom chovu rýb na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Možnosť vydania povolenia na rybolov osobe, ktorá bola v minulosti na zozname osôb, ktorým nemožno vydať povolenie na rybolov, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci možnosti zakúpenia povolenia na rybolov nečlenom SRZ na VN Teplý Vrch na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy na sádky v priestoroch rybničného hospodárstva Bytča, ktorej zmluvnou stranou je p. Mikuláš Hruštinec.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • MO SRZ Žarnovica – prepracovanie článku „3-0950-1-1 VN Hodrušské jazero – Zákaz lovu rýb“ uverejneného na webovej stránke a zaslanie upozornenia na organizáciu o porušení zákona ohľadom vydaného zákazu.
 • MO SRZ Skalica – stanovisko vo veci spĺňania podmienok členmi rybárskej stráže podľa nového zákona o rybárstve.
 • Stanovisko vo veci povinnosti uverejňovania rybárskeho poriadku na webovej stránky ZO SRZ a jeho zasielania v elektronickej podobe členom ZO SRZ na základe podnetu člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci začatia disciplinárneho konania a vo veci odobratia povolenia na rybolov a rybárskeho lístka bez podania trestného oznámenia na základe žiadosti predsedu DK pri výbore MO SRZ.
 • Vypracovanie správy o právnej agende a činnosti organizačno – právneho referenta za obdobie 2014 – 2018 pre potreby XII. Snemu SRZ.
 • Stanovisko vo veci podnetu člena SRZ na prešetrenie činnosti pracovníkov Sekretariátu Rady SRZ vo veci podanej výzvy na MO SRZ Trstená na uskutočnenie mimoriadnej členskej schôdze a opätovných volieb delegátov na Snem SRZ.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Ichtyologický prieskum na revíroch Orava, Jelešňa a Biela Orava.
 • Pracovné stretnutie s SVP k projektu úpravy Domanižanky.
 • Vypracovanie stanoviska k MVE Kamenín.
 • Spracovanie cenových ponúk meracích prístrojov HACH a WTW.
 • Spracovanie odpovede k žiadosti MO SRZ Stará Ľubovňa, ktorá bola zaslaná na základe uznesenia z VČS k zmene stupňa ochrany na toku Poprad a k používaniu živých nástrah a k prechovávaniu ulovených rýb do váženia úlovkov počas pretekov.
 • Meranie fyzikálnych parametrov vody na Slavkovskom p. + ohliadka rekonštrukčných prác na VN Grebpark.
 • Prevzatie a vysadenie lipňa staršieho ako rok zo strediska Svit do úseku nad VN Palcmanská Maša.
 • Príprava konferencie zameranej na lipňa.
 • Pomoc pri zabezpečení rozvozu násady lipňa.

Ekonomický odbor:

 • 7/2018 – sumarizácia podkladov pre výpočet mzdových nákladov a nákladov na zákonné a ostatné poistenie a podklady pre výpočet sociálnych nákladov.
 • Zúčtovanie výnosov rekreačných zariadení Rady SRZ za 7/2018.
 • Výpočet nákladov spotreby PHM za súkromné jazdy za 7/2018.
 • Kontrola a zaúčtovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 7/2018.
 • Výpočet a zúčtovanie cestovných nákladov športový odbor.
 • Zúčtovanie došlých faktúr za materiál a služby a ich úhrada.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Návšteva revírov MO SRZ Spišská Stará Ves na základe ponuky organizovania detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2019. Vybavovanie ponuky ubytovania a logistiky súťaže.
 • Návšteva celorepublikového detského rybárskeho tábora organizovaného Radou ČRS Komárov u Hořovic. Rokovanie o ďalšej spolupráci na medzinárodných projektoch odborov práce s deťmi a mládežou a návrhy vzájomných dohôd medzi ČRS a SRZ v tejto oblasti.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Čerpanie dovolenky.