Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 31. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 31. pracovnom týždni (od 1.8. do 5.8.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy)
 • Kompletné organizačné zastrešenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre, ktorá sa bude konať v dňoch 18.8 až 21.8.2016, kde bude mať Slovenský rybarsky zväz svoj stánok. Účasť na výstave je financovaná z pridelenej dotácie z environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR v roku 2016.
 • Porada tajomníka s ekonomickým odborom k predbežnej mesačnej závierke za 1-6/2016, rozpracovanosť ekonomických výstupov pre augustové zasadnutie Rady SRZ, priebežné plnenie Uznesení Rady SRZ, riešenie systému obehu účtovných dokladov v rámci odborov sekretariátu.
 • Rokovanie so zástupcami ZO Svit a Ružomberok (obsahom rokovaní bol návrh novely zákona a vyhlášky, spôsob a podpora zarybňovania lipňom tymiánovým a pstruhom potočným).
 • Rokovanie so zástupcami firiem KAPA Studio s.r.o. a SAP Slovensko, s.r.o. k problematike elektronizácie SRZ, návrh postupov jednak vo vzťahu k základným organizáciám ako i samotného sekretariátu, elektronický predaj hosťovacích povolení pre členov a nečlenov SRZ.
 • Návšteva stredísk Liptovská Mara, Svit a Košarovce zameraná na obhliadku, prerokovanie stavu ich obnovy v rámci plánu pre 2016 a potreby opráv a investícií s dôrazom na obnovu a vylepšenie výrobných kapacít.
 • Rokovanie – Rybníky Brčná – riešenie údržby elektrického vedenia do strediska v Slovianskej doline.
 • Zabezpečenie miesta a termínu konania športových dní pre zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Právny referát:

 • Zaslanie listu mestu Košice s nesúhlasným stanoviskom k odobratiu rybárskeho revíru č. 4-0840-1-1 Jazero Košice.
 • Zaslanie odpovede na upomienku spoločnosti, ktorá sa zaoberá predajom automobilov, v ktorej nesúhlasíme s úhradou faktúry za opravu na vozidle, nakoľko sme presvedčení, že išlo o opravu v zmysle záručných podmienok.
 • Zamietnutie podaného odvolania na Radu SRZ, nakoľko v predmetnej disciplinárnej veci je príslušným druhostupňovým orgánom výbor ZO SRZ, ktorému už odvolanie bolo postúpené
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu sídla miestnej organizácie Medzilaborce.
 • Dňa 29. júla bola zaslaná žiadosť o výklad spôsobu lovu osôb od 6 do 15 rokov, či môžu tieto osoby loviť na živú rybku a prívlač, na ktorú bola zaslaná odpoveď dňa 2. augusta. Týmto si dovoľujeme všetkých informovať, že spôsob lovu osôb od 6 do 15 rokov je vymedzený v § 14 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že osoba môže loviť s jedným prútom s navijakom alebo bez navijaku, a teda je oprávnená loviť na živú rybku aj prívlač, výlučne v sprievode dospelej osoby, pričom je povinná dodržiavať ostatné ustanovenia zákona a vyhlášky.
 • Konečná úprava pozvánky na Mimoriadny snem SRZ, ktorá bola dňa 3. augusta zaslaná všetkým členom Rady SRZ na elektronické hlasovanie a schválenie.
 • Dňa 3. augusta bol zaslaný list pozemkovému spoločenstvu Komposesorát Vojka, ktoré požaduje uzatvorenie nájomnej zmluvy na rybársky revír Materiálová jama „B“. Z dôvodu, že do dnešného dňa nedošlo k finančnému vyrovnaniu za rybársky revír Materiálová jama „A“, a zároveň neboli splnené podmienky na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo iného právneho vzťahu, z našej strany sme zaujali nesúhlasné stanovisko.
 • Dňa 3. augusta bolo na Sekretariát zaslané oznámenie ZO SRZ, ktorá chce začať disciplinárne konanie za neodovzdanie povolenia na rybolov voči osobe, ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva SRZ. Týmto by sme chceli všetkých usmerniť, že ZO SRZ nie je oprávnená odobrať povolenie na rybolov, aj keď sa to javí ako účelné a efektívné, osobe, ktorá bola dočasne vylúčená z členstva SRZ, nakoľko odobratie povolenia je ďalším disciplinárnym opatrením a Disciplinárny poriadok SRZ v znení Dodatku č. 1 neumožňuje orgánom vydať dve disciplinárne opatrenia v tej istej veci.
 • Dňa 4. augusta, reakciou na zaslané listy od spoločnosti Hotel Kormorán, s.r.o., sme spoločnosť listom požiadali o konkretizovanie ustanovenia, na základe ktorého sú oprávnení zakázať lov rýb v rybárskom revíre č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3. V prípade existencie takéhoto ustanovenia, sme ochotní akceptovať dané obmedzenie. Do preukázania tejto skutočnosti sme však oprávnení, ako užívateľ, využívať pobrežné pozemky na výkon rybárskeho práva, ktoré nám bolo derivatívne pridelené príslušným ministerstvom.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovné stretnutie a prehliadka pstruhového strediska Slovryb a.s. Biely Potok za účasti tajomníka Ing. Javora, odborných pracovníkov Sekretariátu a vedúcich pstruhových výrobných stredísk SRZ Rady.
 • Terénne prehliadky priečnych bariér na tokoch Hornád, Slovinský potok, Levočský potok  za účelom ich spriechodnenia.
 • Pracovné stretnutie so SIŽP IOV Košice ohľadom zabezpečenia protokolov z vyšetrovania mimoriadnych znečistení vôd spojených s hromadnými úhynmi rýb na tokoch Jakubianka č.1 a Topľa č.5a.
 • Prebratie násady Pd2 na Klietkovom chove SRZ Liptovská Mara a zarybnenie VVN Bešeňová.
 • Príprava pozvánky na seminár týkajúci sa lipňa tymiánového a lipňových vôd SRZ.
 • Spracovanie správy z ichtyologického prieskumu Prochotského potoka.
 • Služobná cesta do Banskej Bystrice za účelom oboznámenia sa s prostredím na využitie gisových vrstiev (RNDr. Mužík) v rybárskom dome MsO SRZ Banská Bystrica za účasti rybárskeho hospodára p. Styka, pracovné stretnutie s technicko-prevádzkovým riaditeľom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Ing. Rybárom za účelom prekonzultovania pripravovanej publikácie SRZ, pracovné stretnutie s krajinným ekológom RNDr. Drugom z dôvodu objasnenia problematiky spriechodnenia migračných bariér na toku Čremošná.
 • Spoločná kontrola rybárskou strážou na rybárskych revíroch VN Orava a VN Nosice.
 • Pracovné stretnutie s rybárskym hospodárom na VN Kráľová p. Klimekom a so zastupujúcim rybárskym hospodárom na VN Sĺňava p. Rajčanom s cieľom prediskutovať aktuálne problémy na týchto revíroch.
 • Terénna prehliadka priečnych bariér na toku Teplička (Trenčianske Teplice) za účelom ich spriechodnenia.
 • Zabezpečenie zvýšenej kontroly a ochrany rybárskeho revíru Dunaj č.3 – OR horná inundácia z dôvodu zistenia kladenia žiabrových sietí.
 • Uzavretie zmluvy s firmou BIONIK a zabezpečenie vstupu do oploteného areálu v blízkosti rybárskeho revíru Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD na základe preukázania platného povolenia na rybolov.

Odbor výroby:

 • Príprava rozdeľovníkov na rok 2016.
 • Tvorba harmonogramu výlovov výrobných stredísk SRZ v roku 2016.
 • Zasielanie žiadostí na príslušný O.Z. SVP ohľadom vypúšťania chovných VN v roku 2016.
 • Zarybnenie VVN Bešeňová násadou Pd2 v množstve 600kg.
 • Kontrola priebežného zarybnenia.
 • Objednávky krmív pre výrobné strediská SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie mesačných podkladov za 7/2016 k výpočtu miezd a odvodov od vedúcich výrobných stredísk.
 • Sumarizácia mesačných drobných výdavkov za 7/2016 za jednotlivé strediská, ich kontrola a zaslanie finančných náhrad.
 • Likvidácia a úhrada cestovných náhrad.
 • Ukončenie spracovania predbežnej mesačnej uzávierky za 6/2016 a hlavne distribúcia jednotlivých výstupov z nej kompetentným pracovníkom.
 • Fakturácia predaných povoleniek vydaných za obdobie 11.7. – 31.7.2016
 • V rámci zastupiteľnosti jednotlivých pracovníkov ekonomického odboru zabezpečenie nevyhnutných činností za pracovníkov čerpajúcich dovolenky na zotavenie.

Pracovné stretnutie a prehliadka pstruhového strediska Slovryb a.s. Biely Potok

Pracovné stretnutie a prehliadka pstruhového strediska Slovryb a.s. Biely Potok

Násada lipňa tymiánového na Bielom Potoku

Násada lipňa tymiánového na Bielom Potoku

Vysadenie násady pstruha dúhového do VN Bešeňová

Vysadenie násady pstruha dúhového do VN Bešeňová