Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 32. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 32. pracovnom týždni (od 7.8. do 11.8.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na pracovnom stretnutí na Mestskom úrade Považská Bystrica k zmenám a doplnkom Územného plánu mesta P. Bystrica k ponechaniu súčasného funkčného využitia pozemkov v lokalite Rybníky.
 • Účasť tajomníka na porade OŠČ – vedúci sekcií k návrhu Stanov pre nové občianske združenie SZŠR.
 • Zabezpečenie expozície SRZ na výstave AX – komunikácia s dodávateľom o technickom zabezpečení veľkoplošného akvária nižinných druhov rýb v expozícii SRZ – pavilón M2.
 • Pracovná porada tajomníka s vedúcim odboru rybárskej stráže na Rade SRZ Ing. Hlavatým k pripravovaným návrhom koncepcie RS.
 • Návrh marketingových podmienok pre potencionálneho generálneho partnera SRZ – importér aut. značky.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Zabezpečovanie príprav a všetkých podkladov týkajúcich sa výstavy Agrokomplex v Nitre.
 • Prebiehajúce výberové konanie – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb.
 • Rozbeh projektu – rekonštrukcie elektrických sietí – Biely Potok, Príbovce; stavebné úpravy Demänovská Dolina, Biely Potok.

Právny referát:

 • Kompletizácia materiálov k územnému konaniu vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení vodnej stavby „Sloviansky prameň II. a III., prívodné potrubie Slovianskych prameňov“ na pozemkoch v k.ú. Slovany a ich zaslanie poverenej pracovníčke na základe žiadosti.
 • Návrh zmluvy o dielo na rekonštrukciu komína na výrobnom stredisku Rady SRZ v Košarovciach, ktorej zmluvnou stranou je Jozef Gazdík.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Poskytnutie súčinnosti vedúcemu OTVaV vo veci možnosti uplatnenia si finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku.
 • Spracovanie návrhu stanov pre vznik nového Slovenského zväzu športového rybolovu na základe ďalších pripomienok.
 • Právne posúdenie vypracovaných otázok pre Vedomostný test – Zlatý Blyskáč.
 • Zaslanie vyjadrenia na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci ustanovovania a odvolávania členov rybárskej stráže na návrh organizačných zložiek SRZ podľa § 21 ods. 2 zákona o rybárstve.
 • Postúpenie odvolania proti disciplinárnemu rozhodnutiu sp.zn. 1/2017 v súlade s § 2 ods. 3 Disciplinárneho poriadku SRZ č. 2601/673/16-Sekr. a zaslanie vyjadrenia k samotnému priebehu disciplinárneho konania.
 • Vypracovanie návrhu smernice o odmenách funkcionárov ústredných zväzových orgánov SRZ a náhradách cestovných výdavkov.
 • Stanovisko vo veci možnosti stať sa členom Slovenského rybárskeho zväzu, podmienok členstva a zakúpenia povolenia na rybolov, na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Vypracovanie nových pracovných náplní pre jednotlivých zamestnancov z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry a navrhovanej zmeny Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ.
 • Spracovanie pripomienok k návrhu zákona, ktorým sa mení vodný zákon a zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorý bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.
 • Účasť na zasadnutí Prezídia odboru športovej činnosti dňa 09. augusta 2017 z dôvodu prerokovania návrhu stanov pre vznik nového Slovenského zväzu športového rybolovu.
 • Spracovanie pripomienok k návrhu stanov pre vznik nového Slovenského zväzu športového rybolovu, ktoré vyplynuli zo zasadnutia Prezídia odboru športovej činnosti konaného dňa 09. augusta 2017.
 • Stanovisko vo veci záväznosti ustanovení miestneho rybárskeho poriadku, ktoré nie sú upravené zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisov a vo veci kompetencií Rady SRZ voči ZO SRZ na základe podnetu člena SRZ.
 • Aktualizácia, kompletizácia a archivácia nájomných zmlúv vedených v agende po Mgr. Waczlavovej a vypracovanie sumáru.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Doplnenie údajov do revírovania pre roky 2018 – 2020 po získaní nových revírov do rybárskeho užívania od  VLM, š.p.  a ďalšie zmeny v popisoch, ktoré vyplynuli z prevádzkových požiadaviek  SVP, š.p. a správania sa členov SRZ na revíroch Rady SRZ
 • Jazero Košice – aplikácia Profi-baktérií  na tlmenie a likvidáciu siníc –  účasť na akcii
 • Stanovisko pre OÚ Košice, odbor ochrany prírody  k zámeru USS Košice prečistiť záchytnú nádrž pri VN Bukovec a vrátiť úsek toku Idanský potok do pôvodného koryta (MsO SRZ Košice)
 • Tisa, odstavené rameno pri Veľkých Trakanoch – spoločný  záchranný odlov rýb s  MO SRZ Čierna nad Tisou
 • Pracovné stretnutie s SVP, š.p. z dôvodu požiadavky správcu Žitnoostrovských kanálov na zmenu obsádkových plánov
 • Pracovné stretnutie ohľadom ochrany rybárskych revírov na Dunaji
 • Pracovné stretnutie s MsO Záhorie-Zohor a MsO Pezinok ohľadom vodných nádrží v obhospodarovaní ZO SRZ
 • Návrh zmien v revírovaní (MO SRZ Malé a Veľké Leváre)
 • Terénna obhliadka toku Váh v Trenčíne za účelom stanovenia fyzikálnochemických vlastností vody.
 • Ichtyologický prieskum toku Teplička v Trenčianskych Tepliciach.
 • Odchytenie apatických rýb z toku Váh a následný odvoz na RVPS do Trenčína na analýzu vzoriek (mrena severná, podustva severná).
 • Monitoring toku Váh (výskyt uhynutých podustiev severných).
 • Výkon činnosti rybárskej stráže na VN Ružiná.
 • Rokovanie na ORPZ Rožňava ohľadom súčinnosti pri výkone činnosti RS.
 • Uzatvorenie výdajov kokosového vlákna a predbežná objednávka na rok 2018.
 • Urgencia nočných kontrol počas 24-hodinového lovu na kaprových vodách.
 • Riešenie ustanovenia a odvolania členov rybárskej stráže.
 • Zaslanie zaznamenaných previnení z revírov Rady príslušným ZO SRZ.
 • Výkon činnosti na VN Krpeľany.
 • Vybavovanie žiadostí a bežnej agendy odboru, čerpanie dovoleniek.
 • Distribúcia lipňa tymianového Li1+ zo strediska SRZ Rada vo Svite do ZO SRZ.
 • Distribúcia jesetera zo strediska Uzovská Panica.
 • Kosenie na výrobných strediskách Rady SRZ .
 • Kŕmenie na výrobných strediskách Rady SRZ.
 • Kontrolné odlovy násad na strediskách Rady SRZ.
 • Bežná agenda odboru.
 • Čerpanie dovoleniek.

Ekonomický odbor:

 • Kontrola cestovných príkazov a ich úhrada.
 • Výpočet miezd, zákonného sociálneho a zdravotného poistenia a spracovanie výkazov za 7/2017.
 • Úhrada miezd a odvodov za 7/2017.
 • Výzvy resp. upomienky na úhradu pohľadávok – predajcovia povoleniek.
 • Zaúčtovanie obstarania drobného majetku a nákupu zásob.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).
 • Čerpanie dovoleniek.

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií jesenných kôl domácich postupových pretekov a M SR.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Objednávka a distribúcia cien pre vyhodnotenie postupových pretekov.
 • Príprava a účasť na zasadnutí prezídia OŠČ.
 • Pripomienkovanie stanov nového športového zväzu.
 • Účasť družstiev na MS, ME – Prihlášky, platby, nominačné listy.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.