Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 32. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 32. pracovnom týždni (od 6.8. do 10.8.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Služobná cesta poskytovateľa služby GDPR v sídle SRZ Rada Žilina za účelom finalizácie metodiky ochrany osobných údajov podľa Smernice EU č. 18/2018 pre SRZ.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave tajomníka SRZ a zástupcov oddelenie štátnej vodnej správy a rybárstva MŽP so zástupcom firmy zabezpečujúcich zmes na bakteriálne obahnenie na podporu tejto činnosti pre SRZ.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a vedúceho rybárskej stráže pri Rade SRZ za účelom vyhodnotenie využívanie a funkčnosti technického zariadenia pre výkon činnosti rybárskej stráže a hospodárov na revíroch rady SRZ.
 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ so zamestnancom advokátskej kancelárie o možnostiach poskytovania právny ch služieb pre SRZ.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ so zástupcom firmy Livonec k dielčej správe s vykonaných pravidelných elektrorevízií na strediskách Rady SRZ a admin. budove v Žiline.

Odbor investícií a správy majetku:

 • prebieha objednávka internetového pripojenia – Brzotín a chata Dedinky
 • prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa
 • prebiehajú revízie elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách
 • prebieha výberové konanie na rekonštrukciu interiéru admin. budovy v Žiline
 • prebiehajú previerky BOZP – Rada + strediská
 • prebieha vypracovanie znaleckého posudku na automobil Peugeot Boxer
 • prebieha dodávka kosačky pre stredisko Mošovce
 • ukončené výberové konanie na dodávku nákladného automobilu – sklápača

Organizačno-právny referent:

 • Zapracovanie pripomienok z nitrianskeho kraja do spoločného návrhu Stanov SRZ, ktorý bude predložený na Snem SRZ.
 • MsO SRZ Bratislava V. – stanovisko vo veci obmedzenia výkonu rybárskeho práva na OR Veľký Zemník.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Zapracovanie pripomienok z košického kraja do spoločného návrhu Stanov SRZ, ktorý bude predložený na Snem SRZ.
 • Stanovisko vo veci možnosti zvolenia za predsedu volebnej komisie člena z inej ZO SRZ v rámci mimoriadnej členskej schôdze a opakovaných volieb na základe podnetu člena SRZ.
 • Možnosť lovu rýb ako nečlen SRZ a stanovisko vo veci vyberania manipulačného poplatku za vydanie hosťovacieho povolenia na základe podnetu nečlena SRZ.
 • Stanovisko vo veci konania výboru MO SRZ ako odvolacieho orgánu mimo disciplinárneho konania a stanovisko vo veci uskutočnenia nápravy na základe sťažnosti člena SRZ.
 • Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania vo veci žiadosti pridelenia VN Jatov na hospodársky chov rýb – uvedenie problematiky a skutočností, na základe ktorých nemožno súhlasiť s odobratím rybárskeho revíru.
 • Vyjadrenie vo veci ďalších námietok ohľadom výzvy na vykonanie mimoriadnej členskej schôdze v MO SRZ Trstená, poukázanie na rozdiel medzi kogentným a dispozitívnym ustanovením vo Volebnom poriadku ZO SRZ, na základe podnetu člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci možnosti odkúpenia alebo nájmu pozemkov v katastrálnom území Nána na základe žiadosti predsedu MO SRZ.
 • Problematika zákazových značiek na VN Veľké Uherce na základe podnetu člena SRZ.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Porada oblastného ichtyológa s hospodárom VN Liptovská Mara k zarybnenieu VN.
 • Ichtyologické prieskumy potokov Podhoranka, Krivského potoka a Orvištník.
 • Prevzatie násady PD2 pre zarybnenie rybárskych revírov VN Liptovská Mara, VN Krpeľany a VVN Bešeňová.
 • Spracovanie usmernenia pre výkon RS na VN Sĺňava.
 • Odstúpenie disciplinárnych priestupkov na základné organizácie a spracovanie sprievodných listov.
 • Prieskum trhu a objednávka pre materiálne zabezpečenie rybárskej stráže.
 • Spoločná kontrola s OO PZ na VN Orava.
 • Pracovné stretnutie ohľadom spriechodnenia migračnej bariéry – hať na rieke Nitra.
 • Účasť na kontrole výkonu rybárského práva na VN Zemplínska Šírava a preverenie druhového zloženia rýb vyskytujúcich sa v úlovkov rybárov.
 • Ichtyologický prieskum na toku Orava a odvoz vz. sedimentu do laboratória.
 • Spracovanie upozornenia a dopyt  na OÚ Košice k plneniu povinností vyplývajúcich z prevádzky MVE Margecany a Strážske.
 • Odlov rýb na toku Poprad v CHRO na základe požiadavky ZO SRZ a prípadne ďalší IP podľa potreby organizácie.

Ekonomický odbor:

 • 7/2018 – výpočet mzdových nákladov a nákladov na zákonné a ostatné poistenie a výpočet sociálnych nákladov.
 • Vyplnenie poistných výkazov, úhrada miezd, poistení a dane zo závislej činnosti.
 • Výpočet nákladov spotreby PHM za súkromné jazdy za 7/2018.
 • Drobné výdaje a cestovné náklady športovci + výrobné strediská za 7/2018.
 • Zaúčtovanie výnosov Truxor za 7/2018.
 • Agenda došlých a odoslaných faktúr.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Čerpanie náhradného voľna (detské letné rybárske sústredenie).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.