Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 32. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 32. pracovnom týždni (od 8.8. do 12.8.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy).
 • Založenie stránky Slovenského rybárskeho zväzu na sociálnej sieti Facebook.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami firmy Sports, s.r.o. za účelom dohodnutia obchodných podmienok na inzerovanie v tlačivách Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Rokovanie so zástupcom firmy UnionSoft, s.r.o. k problematike elektronizácie SRZ, návrh postupov jednak vo vzťahu k základným organizáciám ako i samotného sekretariátu, elektronický predaj hosťovacích povolení pre členov a nečlenov SRZ.
 • Príprava materiálov pre ZO SRZ na Mimoriadny snem SRZ (tlač návrhov zmien v Stanovách SRZ a viazanie do hrebeňovej väzby, tlač pozvánok na Mimoriadny snem SRZ, tlač rokovacieho poriadku a zaslanie materiálov delegátom)
 • Príprava podkladov na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ, ktoré sa uskutoční dňa 27.8.2016.
 • Návšteva SOU poľnohospodárske a rybárske Mošovce – obhliadka objektu školy
 • Rybníky Brčná – riešenie vodného zdroja (prameň) a údržby elektrického vedenia do výrobného strediska Slovianska dolina.
 • Zhromažďovanie cenových ponúk: obstaranie prác – rekonštrukcia soc. priestorov vo výrobnom stredisku Slovianska dolina, cenové ponuky na nákup traktora s vlečkou pre výrobné stredisko Kľúčovec, elektrorevízie – výrobné strediská Rady SRZ.

Právny referát:

 • V priebehu celého pracovného týždňa príprava materiálov a pozvánok na Mimoriadny snem SRZ, na ich zaslanie poštou zvoleným delegátom, v súčinnosti so sekretariátom tajomníka.
 • Spracovanie návrhu Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov v súčinnosti s odborom tečúcich vôd.
 • Vypracovanie návrhu mandátnej zmluvy na činnosť v oblasti dotácií z Environmentálneho fondu a iných operačných programov.
 • Zaslanie listu dvom mestským organizáciám s výzvou na zaslanie podkladov, na základe ktorých dochádza k vyplácaniu mesačných prémií za zabezpečenie kontroly a ochrany rybárskych revírov Rady SRZ, ktoré boli dohodnuté s bývalým tajomníkom SRZ, nakoľko je podozrenie, že sú vyplácané v rozpore s vnútornými predpismi SRZ.
 • Zaslanie oznámenia o nemožnosti zúčastniť sa Mimoriadneho snemu SRZ z dôvodu nevykonania voľby delegáta a náhradníka na Mimoriadny snem SRZ v zmysle § 14 ods. 7 písm. e) a § 20 ods. 3.1 platných Stanov SRZ. Riadna voľba delegáta a náhradníka sa neuskutočnila v nasledovných miestnych organizáciách: Brezno, Krupina, Malé Leváre – Veľké Leváre a Turzovka.
 • Vypracovanie žiadosti o zaslanie dôkazových materiálov, ktorá bola doručená mestskej organizácií Trenčín, za účelom predbežného preskúmania podnetu na začatie disciplinárneho konania za porušenie vnútorných predpisov Slovenského rybárskeho zväzu.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Ichtyologický prieskum na vodnom toku Turiec, realizovaný na 3 lokalitách, a to v Martine pod 1. haťou, v Moškovci a v Dubovom, následné spracovanie výsledkov do terénnych protokolov. Cieľom prieskumu je vyhodnotiť súčasné druhové zloženie ichtyofauny pred začatím odstraňovania migračných bariér na Turci.
 • Účasť na pracovnej porade k pripravovaným 37. majstrovstvám sveta v muškárení seniorov, ktoré sa uskutočnia v septembri 2017, prvé jednania s Odborom tečúcich vôd a Odborom výroby o súťažných a tréningových tratiach na rybárskych revíroch Rady (VN Palcmanská Maša, Orava č.2, VVN Bešeňová) a ZO SRZ, a tiež o možnostiach poskytnutia dotácie vo forme zarybnenia revírov.
 • Príprava materiálov OTV na augustové zasadnutie Rady.
 • Príprava pozvánky a materiálov na pracovné stretnutie s Odborom štátnej vodnej správy a rybárstva Ministerstva životného prostredia SR, ktoré sa uskutoční 22.augusta 2016 v Bratislave.
 • Riešenie manipulácie vody v ramennej sústave Dunaja.
 • Zabezpečenie kontroly a ochrany rybárskych revírov Dunaja rybárskou strážou.
 • Spracovanie stanoviska k žiadosti o súhlas užívateľa so znížením hladiny na VS Hať Veľké Kozmálovce v súvislosti s montážou manipulačnej plošiny na vtokovom objekte odberu do ČS EMO.
 • Spracovanie stanoviska v súvislosti s plánovaným spriechodňovaním migračných bariér – Machnáč – Dežerice, Bobot; Livina- Zlatníky, Veľké Hoste,
 • Ichtyologický prieskum  na VN Zemplínska Šírava a odlov rýb z prívodného kanála pre vyšetrenie na RVPS Michalovce.
 • Účasť na veterinárnej kontrole RVPS Spišská Nová Ves k zisteniu o prekročení maximálnej hodnoty ortuti vo vzorkách rýb odlovených na toku Hornád v jeho ústí do VN Ružín.
 • Spoločná kontrola rybárskou strážou na rybárskom revíri VN Zemplínska Šírava.
 • Odstúpenie záznamov o previneniach a zadržaných povoleniach na rybárskych revíroch Rady na disciplinárne doriešenie ZO SRZ.

Odbor výroby:

 • Činnosť odboru výroby bola v 32. Pracovnom týždni poznačená čerpaním dovoleniek.
 • V pondelok  8.8. prebehlo na regionálnej veterinárnej správe v Žiline školenie „Ochrana zvierat pri preprave“ v module Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov. Školenia sa zúčastnili všetci vodiči zarybňovacích špeciálov, ktoré Rada SRZ vlastní.
 • Dokončenie rozdeľovníkov a harmonogramov výlovov.

Ekonomický odbor:

Mimo bežných úloh ekonomického charakteru vykonával ekonomický odbor SRZ aj tieto úlohy:

 • Preúčtovanie nákladov budúcich období z roku 2015 do nákladov roku 2016. (časť povinného zákonného poistenia motorových vozidiel, časť havarijného poistenia motorových vozidiel, časť poistenia majetku, časť poistenia rybárskej stráže,  prenájmy uhradené v roku 2015 – kancelár, priestory, tlačoviny na rok 2016 uhradené v roku 2015.
 • Rozúčtovanie nájmov rekreačných zariadení za 7/2016 z hľadiska DPH a dani z príjmu právnických osôb.
 • Výplata miezd, výpočet o odvod sociálneho a zdravotného poistenia – výkazy za júl 2016.
 • Kontrola a výplata cestovného.
 • Dofakturácia povoleniek a cenín za rok 2016.