Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 33. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 33. pracovnom týždni (od 14.8. do 18.8.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na pracovnom stretnutí so zástupcami Združenia chovateľov rýb k Návrhu novely zákona o vodách k návrhom pripomienok v rámci MPK.
 • Pracovné rokovanie na SRZ Rada Žilina za účasti tajomníka SRZ a štyroch zástupcov SPK na čele s riaditeľom Múzea vo Sv. Antone p. Čížom, predmetom rokovania bola účasť SRZ na celoslovenských poľovníckych slávnostiach – Dni Sv. Huberta, ktoré sa budú konať v dňoch 2.-3.9.2017 vo Svätom Antone, pre ďalší rok rozšíriť expozíciu rybárstva v múzeu a celý budúci rok predstavenie činnosti SRZ od vzniku až po súčasnosť spojenú s rybárskymi aktivitami pre návštevníkov múzea.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Bratislave na MŽP s generálnou tajomníčkou služobného úradu k podaniu žiadosti SRZ o dotáciu na Environmentálny fond – žiadosť o čiastočnú náhradu škôd spôsobenú prechodom ľadochodu na rieke Poprad, vypísané projekty na EF 2018 a možnosť čerpania dotácií prostredníctvom zahraničným investičných fondov pre SRZ.
 • Účasť tajomníka SRZ na Poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre v dňoch 17.18. a 20.8.2017 a dňa 19.8.2017 na pretokoch štatutárov MO a MsO PO-kraja v Humennom.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Zabezpečovanie príprav a všetkých podkladov týkajúcich sa výstavy Agrokomplex v Nitre.
 • Účasť na výstave Agrokomplex v Nitre, na ktorej mal SRZ vlastný stánok a zabezpečenie všetkých vecí súvisiacich s priebehom výstavy.
 • Ukončené výberové konanie – kontajnery pre prevoz rýb.
 • Prebiehajúce výberové konanie – oprava strechy Svit, technologická miestnosť  IT,    rekonštrukcia liahne Trstená, stavebné úpravy Demänovská Dolina, Biely Potok.
 • Prebieha projekt – rekonštrukcie elektrických sietí – Biely Potok, Príbovce.
 • Dovezený nový automobil Škoda OCTAVIA Combi.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vrátenie rozhodnutia o postúpení disciplinárneho previnenia na prerokovanie príslušnému orgánu, nakoľko sa jednalo o disciplinárne previnenie podpredsedu MO SRZ a zaslanie stanoviska.
 • Zaslanie návrhu smernice o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ všetkým členom Rady SRZ na elektronické hlasovanie.
 • Právne posúdenie zmluvy o dielo – vykonanie projektovej práce pre stavbu „Biely Potok – Oprava elektrických rozvodov NN“, ktorej zmluvnou stranou je Duwell, s.r.o.
 • Právne posúdenie zmluvy o dielo – vykonanie projektovej práce pre stavbu „„Príbovce – Oprava elektrických rozvodov NN“, ktorej zmluvnou stranou je Duwell, s.r.o.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení OČTK.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci prehodnotenia uloženého disciplinárneho opatrenia, v prípade ktorého uplynula lehota na podanie odvolanie, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vypracovanie nového vzoru „Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného“ z dôvodu, že väčšina disciplinárnych orgánov vydáva rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie súčasne, pričom duplicitne uvádza tie isté skutočnosti. Vzor bol vypracovaný na základe podnetu predsedu DK pri výbore MsO SRZ Komárno. Vzor bude predložený na schválenie Rade SRZ.
 • Aktualizácia, kompletizácia a archivácia zmlúv o dielo vedených v agende po Mgr. Waczlavovej.
 • Aktualizácia, kompletizácia a archivácia kúpnych zmlúv vedených v agende po Mgr. Waczlavovej.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o sponzorstve na 37. Majstrovstvá sveta v love rýb udicou na umelú mušku, ktoré sa uskutočnia v dňoch 5.-11. septembra 2017, ktorej zmluvnou stranou je DOHIKU s.r.o.
 • Plnomocenstvo na zastupovanie tajomníka SRZ v čase jeho neprítomnosti v dňoch 16.08.2017 – 18.08.2017 a výdaj povolení na rybolov v súlade s článkom XII. bod 6 Smernice č. 2603/675/16-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov počas neprítomnosti poverenej zamestnankyne.
 • Evidencia objednávok povolení na rybolov pre ZO SRZ a predajcov povolení na rybolov a výdaj povolení na rybolov pre nečlenov SRZ v súlade s článkom XII. bod 6 Smernice č. 2603/675/16-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o reklame na MS v LRU-mucha, ktorej zmluvnou stranou je Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s
 • Aktualizácia, kompletizácia a archivácia iných zmlúv (darovacie, sponzorské, poistné,…) vedených v agende po Mgr. Waczlavovej a vypracovanie sumáru.
 • Spracovanie pripomienok k návrhu zákona, ktorým sa mení vodný zákon a zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorý bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Prevzatie dvojročného pstruha dúhového z klietkového chovu na VN Liptovská Mara pre VN Palcmanská Maša (500 kg) a VN Ružín (500 kg)
 • Jazero Ortov – zaslanie žiadosti predsedovi KSK  o poskytnutie dotácie na revitalizačné opatrenia smerujúce k udržaniu   vodnej plochy v stabilizovanom stave (MO SRZ Veľké Kapušany)
 • Kontrola výkonu rybárskeho práva z pohľadu druhového sortimentu lovených rýb na VN Domaša, zisťovanie fyzikálno-chemických parametrov vody
 • Účasť na konaní na OÚ Prešov k povoleniu na osobitné užívanie vôd o ktoré požiadala súkromná spoločnosť.  Povolenie sa bude týkať odberu geotermálnych vôd  (GTV) z vrtu L-1 Lipany,  vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd a vypúšťania vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (MO SRZ Sabinov)
 • Účasť na preteku ZO SRZ z Prešovského kraja na Laborci v Humennom
 • Účasť na vodoprávnom konaní k vypusteniu VN Hrabovo na OÚ Ružomberok
 • Pracovné stretnutie k spriechodneniu migračnej bariéry na Varínke v k.ú. Belá
 • Spoločný ichtyologický prieskum so ŠOP SR zameraný na monitoring druhov rýb európskeho významu na strednom Hrone.
 • Účasť na vyšetrovaní úhynu rýb na rieke Váh pri Trenčíne z dôvodu rekonštrukcie ČOV Nemšová
 • Účasť pracovníkov odboru na výstave Agrokomplex Nitra 2017
 • Riešenie problému s výškou vodnej hladiny na VN Budmerice II.
 • Spracovanie pripomienok k zákonu o vodách v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
 • Príprava „Povolenia na rybolov a Záznamu o dochádzke k vode o úlovkoch na rok 2018“ pre tlač.
 • Rokovania o zabezpečení ochrany a kontroly revírov SRZ – Dunaj č. 3 a 4 a rieky Morava.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov z dôvodu právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Odpovedanie na otázky rybárov a členov rybárskej stráže.
 • Výkon činnosti RS na VN Krpeľany.
 • Zarybňovanie VN Palcmanská Maša pstruhom dúhovým z dôvodu konania MS LRU Mucha.
 • Distribúcia lipňa tymianového Li1+ a Si2 zo strediska SRZ Rada vo Svite do ZO SRZ.
 • Kosenie na výrobných strediskách Rady SRZ.
 • Kŕmenie na výrobných strediskách Rady SRZ.
 • Kontrolné odlovy násad na strediskách Rady SRZ.
 • Príprava podkladov na stavebné povolenie pre stavbu liahne na stredisku v Trstenej.
 • Doplnenie podkladov do povolenia na odber vody pre stredisko Trstená.
 • Návšteva vedúceho výroby na strediskách Slovianska Dolina, Svit, Klietky LM a Mošovce.
 • Stretnutie s pracovníkmi SHMÚ.
 • Príprava rozdeľovníkov pre kategórie Pp1 a Li1 a zosúladenie rozvozov so Slovryb a. s.
 • Príprava stretnutia so zástupcami firmy AGRICCO.
 • Príprava podkladov a cenových ponúk na nákup kruhových odchovných nádrží.
 • Bežná agenda odboru.
 • Čerpanie dovoleniek.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia nájomného za prenajaté výrobné strediská a spotreby PHM na súkromné jazdy za júl 2017.
 • Vyúčtovanie prijatých poplatkov za rekreačné zariadenia Rady SRZ za 7/2017.
 • Spracovanie nákladov a výnosov k 17.8.2017 z titulu konania MS v RT juniori a MS v LRU Mucha seniori a Športového odboru samostatne.
 • Spracovanie podkladov pre mesačnú uzávierku za 7/2017.
 • Účtovanie a úhrada došlých a vystavovanie odoslaných faktúr.
 • Spracovanie podkladov výsledkov vykonanej inventúry za roky 2015 resp.2016 – vyradenie drobného majetku a inventáru z evidencie z titulu opotrebenia, uplynutím doby použitia resp. nefunkčností zariadení a pod.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).
 • Čerpanie dovoleniek.

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií jesenných kôl domácich postupových pretekov a M SR.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Pripomienkovanie stanov nového športového zväzu.
 • Účasť družstiev na MS, ME – Prihlášky, platby, nominačné listy.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej  a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.