Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 33. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 33. pracovnom týždni (od 13.8. do 17.8.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zástupcom firmy MK Productions,s.r.o., o zabezpečení cenových ponúk na tlačivá pre SRZ na rok 2019 a návrh grafiky na výrobu stolových a nástenných kalendárov na rok.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a vedúceho ekonomického odboru príprava inventarizácie rýb a krmiva na výrobných strediskách Rady SRZ počas jesenných výlovov, spracovanie finančnej bilancie očakávaných príjmov a výdavkov po mesiacoch od 8 až 12/2018 a príprava podkladov za EO do výročnej správy SRZ za volebné obdobie 2014 až 2017.
 • Príprava žiadosti a podkladov k dotácií z MPaRV SR pre SRZ Rada Žilina na finančnú podporu Medzinárodnej konferencie Súčasnosť a perspektíva Lipňa tymianového, ktorá sa bude konať dňa 31.10.2018 v Žiline.
 • Predbežná nominácia zástupcov SRZ na kongres EAF, ktorý sa bude konať v mesiaci október v Budapešti.
 • Účasť štatutárnych zástupcov SRZ a zamestnancov sekretariátu na poľnohospodárskej výstave Agrokomplex v Nitre s prezentáciou činnosti SRZ a súťažami pre najmenších návštevníkov výstavy.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha vybavenie internetového pripojenia na stredisku Brzotín a chate Dedinky.
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha revízia elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha výber materiálov na rekonštrukciu interiéru admin. budovy v Žiline.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu sádok v stredisku Bytča.
 • Prebieha príprava 2 ks nových vozidiel Toyota Hilux na prevzatie – strediská Malé Zálužie a Lučenec.
 • Prebieha predaj automobil Peugeot Boxer – inzerát na bazos.sk.
 • Ukončené vypracovanie znaleckého posudku na automobil Peugeot Boxer.
 • Ukončená dodávka kosačky pre stredisko Mošovce.
 • Ukončené prevzatie 3 ks nových vozidiel Toyota Hilux – strediská Nové Zámky, Svit a Uzovská Panica.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • MsO SRZ Bratislava V. – stanovisko vo veci možnosti zaslania výzvy na vrátenie povolenia na rybolov osobou, ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze.
 • Zapracovanie pripomienok z trenčianskeho kraja do spoločného návrhu Stanov SRZ, ktorý bude predložený na Snem SRZ.
 • Problematika VN Jatov a jej možného odobratia na hospodársky chov rýb.
 • Kompletizácia návrhu stanov SRZ podľa krajov, ktorý bude predložený na Snem SRZ (úprava po obsahovej a formálnej stránke z dôvodu prehľadnosti a čitateľnosti).
 • SVP,s.p. – Stanovisko vo veci žiadosti o dlhoročný prenájom odstavného ramena Žiar nad Hronom „Žiarsky rybník“ podanej MO SRZ Žiar nad Hronom a výzva na spoločné rokovanie.
 • Odpoveď vo veci oznámenia o podozrení z protiprávnej činnosti bývalého predsedu MsO SRZ ohľadom predaja povolení na rybolov za polovičné ceny a vo veci oznámenia o podozrení z protiprávnej činnosti vo veci predaja falošných zloženiek na vlastný účet, na základe podnetu MsO SRZ.
 • KK SRZ – Podnet na vykonanie kontroly v MsO SRZ Trenčín na základe podanej sťažnosti zo strany predsedu obvodu č. 3 vo veci nerešpektovania ho ako člena výboru a vo veci nepreplácania vynaložených nákladov spojených s obhospodarovaním rybárskych revírov.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • MO SRZ Liptovský Hrádok – stanovisko vo veci priebehu členskej schôdze, vypracúvania zápisnice a vo veci formy predkladania návrhov na schválenie členskou schôdzou.
 • MŽP SR, Odbor štátnej správy ochrany prírody-Žiadosť o poskytnutie informácie vo veci správneho konania ohľadom žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s plašením a odstrelom kormorána veľkého na kaprovom chovnom rybárskom revíri č. 2-0310-1-2 Číčovské rybníky z dôvodu spôsobovania škôd na odchovných násadách.
 • Vypracovanie návrhu dohody o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskeho revíru Rady SRZ, VN Teplý Vrch a výrobných stredísk Rady SRZ, ktorej zmluvnou stranou je MsO SRZ Rimavská Sobota.
 • Stanovisko vo veci neprijatia za člena v MO SRZ na základe sťažnosti nečlena SRZ.
 • Stanovisko k vydanému rozhodnutiu odvolacieho orgánu v rámci disciplinárneho konania a možnosti podať dovolanie na základe žiadosti člena SRZ.
 • MsO SRZ Partizánske-zaslanie odpovede z MV SR ohľadom možnosti pridelenia 8-miestneho IČO organizačným zložkám a samotný výklad k daným možnostiam + vyjadrenie k zákazu vjazdu na VN Veľké Uherce a obmedzovaniu výkonu rybárskeho práva.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe disciplinárnych rozhodnutí.
 • MsO SRZ Bratislava V. – Vyjadrenie sa k zámeru výstavby kanoistického centra na Veľkom Zemníku.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Prevzatie násad PP1 pre VN Krpeľany, MsO Ružomberok a MsO Liptovský Mikuláš.
 • Pracovné stretnutie vedúceho RS s MsO SRZ Žilina.
 • Zaradenie Záznamov o previnení, disciplinárnych rozhodnutí a spracovanie súvisiacej pošty.
 • Odovzdanie vybavenia, dohodnutie činnosti RS pre chovné rybníky.
 • Pracovné stretnutie ohľadom spriechodnenia migračných bariér na toku Žitava.
 • Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou (vyradenia rybárskeho revíru VN Jatov).
 • Viaceré ichtyologické prieskumy v oblasti Liptova.
 • Zisťovanie fyzikálno-chemických parametrov vody vo VN Dubinné na základe požiadavky MO SRZ Bardejov.
 • Konanie na OÚ Košice k manipulačnému poriadku pre vodné stavby Dobšiná.
 • Preverenie prežitia a rastu lipňa 2+ na Hnilci č.5.
 • Prihlásenie sa do konania k žiadosti o ťažbu riečneho materiálu z toku Biela, k.ú. Sp. Belá.
 • Ichtyologické prieskumy na tokoch Belá a Váh na Liptove – migračné bariéry a konzultácia s užívateľmi RR TANAP a Lesy SR ku koncepcii.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie podkladov k vyplneniu mesačného výkazu o DPH za 7/2018.
 • Zúčtovanie dotácie do výnosov do výšky odpisov.
 • Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov, bežná agenda (zápočty, upomienky a pod.).
 • Kontrola nákladov a výnosov za 7/2018.
 • Rozúčtovanie osobných nákladov výrobné strediská – SRZ Rada za 7/2018.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava návrhov pre vznik nového loga a maskotov pre odpor práce s deťmi a mládežou.
 • Príprava návrhov materiálneho vybavenia pre detské rybárske krúžky.
 • Prezentácia práce s deťmi a mládežou na výstavisku Agrokomplex v Nitre – rybolovná technika, lov na bič.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.