Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 33. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 33. pracovnom týždni (od 15.8. do 19.8.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy).
 • Príprava všetkých potrebných vecí na výstavu Agrokomplex v Nitre.
 • Aktívna účasť na 43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre.
 • Príprava podkladov na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ, ktoré sa uskutoční dňa 27.8.2016.
 • Uzatvorenie zmluvy o prenájme plochy – banner v PX – firma STING TRADE s.r.o.
 • Oslovenie SSE – distribúcia – vedenie VN v Slovianskej doline.
 • Ukončenie cenového konania – traktor s vlečkou, elektrorevízie.
 • Opravy zariadení IT (notebooky, routery).

Právny referát:

 • Vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy za účelom zriadenia reklamného zariadenia na oplotení výrobného strediska Považská Bystrica s firmou STING TRADE, s.r.o.
 • Poskytnutie výkladu ustanovení Disciplinárneho poriadku SRZ v znení Dodatku č. 1 predsedom disciplinárnych komisií ZO SRZ, najmä čo sa týka ukladania disciplinárnych previnení.
 • Dňa 16.augusta 2016 sme požiadali MŽP SR o vyjadrenie sa k uzatvoreným nájomným zmluvám na ostatných vodných plochách, ktoré môžu viesť k následnému odoberaniu výkonu rybárskeho práva. Spôsob, akým dochádza k uzatváraniu nájomných zmlúv, považujeme za nekalý postup zo strany fyzických osôb a právnických osôb, ktoré dostávajú do omylu iné osoby, s ktorými uzatvárajú nájomné zmluvy za účelom výkonu rybárskeho práva, ktoré patrí Slovenskému rybárskemu zväzu.
 • Dňa 12.augusta 2016 bol podaný podnet na začatie disciplinárneho konania voči štatutárnym zástupcom jednej mestskej organizácie. Organizácia bola dňa 16.augusta 2016 listom vyzvaná, aby sa k predmetnému podnetu vyjadrila, nakoľko jej bol tento podnet zaslaný podávateľom na vedomie. O priebehu preskúmania tohto podnetu a prípadného začatia disciplinárneho konania Vás budeme informovať. Zverejnenie mien štatutárnych zástupcov, na ktorých bol podnet podaný, nie je možný, nakoľko platí prezumpcia neviny.
 • Kontrola ukladacích uznesení z júnového zasadnutia Rady SRZ a vypracovanie správy.
 • Skompletizovanie materiálov na zasadnutie Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ a ich zaslanie všetkým členom Rady SRZ a KK SRZ.
 • Dňa 16. augusta bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť o prešetrenie hospodárenia s finančnými prostriedkami v jednej miestnej organizácii. Tento anonymný podnet bol postúpený na vykonanie kontroly KK SRZ.
 • Dňa 10. augusta bola podaná sťažnosť na konanie starostu v obci, ktorá má v správe VN Domaša, ktorý podľa sťažovateľa obmedzuje výkon rybárskeho práva. Vo veci bolo začaté šetrenie a starosta bol požiadaný o zaslanie stanoviska k predmetnej veci.
 • MsO SRZ Michalovce listom, doručeného dňa 09. augusta, požiadala o poskytnutie súčinnosti pri riešení problému obmedzovania výkonu rybárskeho práva v súvislosti s uzatváraním nájomných zmlúv na pobrežné pozemky pri VN Zemplínska Šírava. Listom zo dňa 16. augusta sme požiadali Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. o stanovisko k vznikajúcej situácii a návrh ako vo veci ďalej postupovať, aby nedochádzalo k ďalšiemu obmedzovaniu vo výkone rybárskeho práva.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Kontrola ťažby štrku na rieke Váh nad cestným mostom v Bytči so zameraním na dodržiavanie podmienok vydaných v Rozhodnutí Okresného úradu Žilina a Bytča.
 • Účasť na Územnom konaní vo veci výstavby MVE na VN Čerenec (MO SRZ Vrbové).
 • Účasť pracovníkov odboru na Medzinárodnej výstave Agrokomplex v Nitre.
 • Ichtyologické prieskumy a odbery vzoriek rýb na VN Ružín (Rada SRZ), Poprad č. 9 (MO SRZ Svit), Lúčanka a Ľutinka (MO SRZ Sabinov) zamerané na získanie informácií o ichtyofaune pred plánovanými zásahmi do toku, príp. odber vzoriek na analýzy vybratých látok.
 • Obhliadka rybárskych revírov Latorica č. 2 (MO SRZ Kráľovský Chlmec) a Laborec č. 1 (MO SRZ Veľké Kapušany).
 • Účasť ichtyológa na konaní ohľadom zasypania časti vodnej plochy rybárskeho revíru Veľká voda č. 1-1040-1-1 v obhospodarovaní MO SRZ Dunajská Lužná.
 • Účasť ichtyológov na kolaudačnom konaní MVE Želiezovce na rieke Hron (MO SRZ Želiezovce)
 • Obhliadka OR Muráň (MO SRZ Jelšava), kde došlo k úhynu rýb.
 • Obhliadka umelo vytvorenej migračnej bariéry na toku Bránica (prítok Varínky, MsO SRZ Žilina) za účelom posúdenia priechodnosti pre ryby.
 • Vypracovaný a zaslaný návrh dohody o zabezpečení ochrany a kontroly revíroch Rady SRZ VN Sĺňava (počas PN p. Piešťanského) a tiež MsO SRZ Štúrovo.
 • Všetky doručené a zdokumentované previnenia rybárov na revíroch Rady SRZ, zaznamenané profesionálnymi členmi rybárskej stráže boli odstúpené na disciplinárne komisie jednotlivých ZO SRZ.
 • Spracovanie správy o činnosti rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ pre Prezídium Rady SRZ za obdobie od 17.6.2016.
 • Účasť na prac. stretnutí ohľadom manipulácie s vodou v ramennej sústave Dunaja.
 • Účasť na prac. stretnutí ohľadom rekonštrukcie VN Harmónia (MsO SRZ Pezinok) a Prírodnej rezervácie Opatovské jazierko (MO SRZ Veľký Meder).

Odbor výroby:

 • Zarybnenie VN Dedinky 600kg Pd2.
 • Zarybnenie VN Žilina 300kg Pd2.
 • Priebežná kontrola celkového zarybnenia.
 • Príprava stánku na výstavisku Agrokomplex a účasť na výstave samotnej.
 • Aktualizácia finančno-výrobných plánov chovných stredísk SRZ.

Ekonomický odbor:

 1. Operatívna činnosť:
 • účtovanie došlých a odoslaných faktúr,
 • účtovanie na sklade materiálu a jeho pohyby (príjmy a výdajky),
 • spracovanie dohôd o vykonaní práce – mzdová činnosť,
 • účtovanie bankových výpisov a vystavenie príkazov na úhradu
 • zastupovanie v činnostiach za pracovníkov čerpajúcich riadne dovolenky na zotavenie.

 1. Doplnkové práce:
 • rozbor hospodárenia a komentár k plneniu rozpočtu za 1-6/2016,
 • analýza čerpania nákladov na MS LRU Prívlač vo Svite – stav k 16.8.2016.