Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 34. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 34. pracovnom týždni (od 21.8. do 25.8.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Príprava a organizačné zabezpečenie výstavy Dni Sv. Huberta v Svätom Antone s účasťou SRZ v dňoch 2.-3.9.2017.
 • Pracovné rokovanie v centrále ŠOP, š.p. Banská Bystrica s riaditeľkou sekcie ekonomiky a prevádzky a tajomníka SRZ k návrhu dohody o vysporiadaní vzájomných obchodných vzťahov, návrh termínov na pracovného rokovania vedenia oboch subjektov k spolupráci na projektoch so spoluúčasťou aj SRZ.
 • Pracovná cesta tajomníka SRZ a vedúceho RS pri Rade SRZ po VN SRZ Rady – VN Bešeňová, Golianovo a Liptovská Mara, pracovné stretnutie s hospodármi a vedúcimi rybárskej stráže na týchto VN, stretnutia s rybármi loviacimi na VN.
 • Účasť tajomníka SRZ na 12. zasadnutí UOK k MS-LRU mucha 2017 v Liptovskom Hrádku, priebežné vyhodnotenie úloh jednotlivých pracovných komisií k zabezpečeniu MS.
 • Pracovná porada s vedúcimi zamestnancami ekonomického odboru, správy majetku a investícií k aktuálnym úlohám a agende na mesiac september.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Vyhodnotenie výstavy Agrokomplex v Nitre, na ktorej mal SRZ vlastný stánok, vyúčtovanie a zabezpečenie všetkých vecí súvisiacich s ukončením výstavy.
 • Čerpanie dovolenky.

Právny referát:

 • Zaslanie pripomienok k návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (rezortné číslo 7437/2017-9, číslo legislatívneho procesu LP/2017/589) v listinnej podobe na MŽP SR.
 • Pracovné stretnutie s predsedom disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ za účelom poskytnutia právnej pomoci pri postupe v rámci disciplinárneho konania v súlade s predpismi SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou mimoriadnej dotácie v rámci činnosti BR1, číslo projektu: ID 9688-BR1-126656, Odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad.
 • Plnomocenstvo na podanie dovolania a zastupovanie v rámci dovolacieho konania v právnej veci žalobcu Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Prievidza proti žalovanému Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. o náhradu škody.
 • Zabezpečenie osvedčenia kópie výpisu zo zoznamu občianskych združení pre potreby potvrdenia pridelenia identifikačného čísla.
 • Pripomienky k návrhu tlačiva „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ na rok 2018.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na pracovné rokovanie vo veci návrhu na zmenu povolenia na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z ČOV Nemšová do povrchových vôd – vodného toku Váh na určený čas počas rekonštrukcie a intenzifikácie ČOV.
 • Pripomienkovanie návrhu zmluvy o nájme pozemku v katastrálnom území Demänovská dolina za účelom jeho užívania, na ktorom sa nachádza zdroj vody – prameň a zásobujúce potrubie, ktorý slúži na zásobovanie chovných rybníkov.
 • Spracovanie elektronického hlasovania vo veci schválenia návrhu smernice o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ, ktorý bol zasielaný všetkým členom SRZ dňa 14. augusta 2017. Uznesenie č. 50/2017 v znení „Rada SRZ schvaľuje Smernicu o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení v akom bola predložená“ bolo prijaté počtom hlasov 20 ZA a jeden PROTI. Do elektronického hlasovania sa nezapojilo 13 členov Rady SRZ. Smernica je k nahliadnutiu v sekcii Právo v SRZ a právny referát.
 • Zaslanie Smernice o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ všetkých ZO SRZ a spracovanie hlavných zmien, ktoré boli smernicou prijaté.
 • Spracovanie ďalších pripomienok k návrhu stanov pre vznik nového Slovenského zväzu športového rybolovu.
 • Poskytnutie súčinnosti OO PZ Malacky vo veci skráteného vyšetrovania vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu pytliactvo podľa § 310 ods. 1 Trestného zákona.
 • Podanie dovolania na Okresný súd Prievidza proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne vo veci náhrady škody proti žalovanému Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
 • Aktualizácia, kompletizácia a archivácia rozhodnutí orgánov verejnej správy, výpisov z registra, súdnych sporov, dotácií a iné vedených v agende po Mgr. Waczlavovej a vypracovanie sumáru.
 • Čerpanie voľna dňa 25. augusta 2017.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť na pracovnom stretnutí ohľadom prehodnotenia povolenia na osobitné užívanie vôd ČOV Nemšová po spôsobenom úhyne rýb na Váhu nad Trenčínom (MsO SRZ Trenčín).
 • Pracovné stretnutie na MŽP SR k zmene revírov pre rok 2018.
 • Prevzatie násad pstruha potočného a lipňa pre ZO SRZ zo strediska Biely Potok (Slovryb a.s.).
 • Stretnutie so zástupcami  MsO SRZ Považská Bystrica k problematike požiadavky na zmenu revírovania a poklesu hladiny na VN Nosice.
 • Účasť pracovníka na TBD vodnej stavby MVE Hronská Dúbrava.
 • Zaslanie stanoviska na OÚ Prešov odbor starostlivosti o ŽP  k  zámeru vytvoriť chránený areál Horný tok Výravy (MsO SRZ Humenné).
 • Účasť na výrobnom výbore na Správe povodia Dunajca a Popradu Poprad k údržbe Velického a Hozelského potoka (MO SRZ Poprad).
 • Pracovné stretnutie za účelom spriechodnenia hrádze pri odstavenom ramene Išky za účasti SVP, š.p.,  Správy CHKO Latorica a MO SRZ Streda nad Bodrogom.
 • Účasť na spracovaní časti dokumentu o rybárskom revíri na rieke Tisa s filmárskym štábom „Na ryby-Petrov zdar“.
 • Spracovanie stanoviska  k žiadosti MO SRZ Orlov na odlov rýb hromadným lovným prostriedkom, značkovanie rýb a vykonanie ichtyologického prieskumu.
 • Vyjadrenie pre SVP, š.p. k údržbe rieky Torysa v Kendiciach (MsO SRZ Prešov).
 • Vyjadrenie pre SVP, š.p.  k údržbe rieky Hornád v Družstevnej p/H. (MsO SRZ Košice).
 • Pracovné stretnutie s SVP, š.p. OZ Bratislava v súvislosti s prípravou zníženia vodnej hladiny na Prívodnom kanáli VDG a Zdrži VDG, ktoré bude realizované v termíne od 4.9.2017.
 • Zarybňovanie rybárskeho revíru Váh-Krpeľany násadou hlavátky a pstruhom potočným.
 • Čerpanie dovolenky.
 • Zarybňovanie revírov (Dunaj č.3, Orava 2, Mo Námestovo, VN Krpeľany, Mso Trenčín hlavátkou podunajskou zo strediska Svit.
 • Zarybňovanie revírov pstruhom dúhovým za vlastné finančné prostriedky organizácií.
 • Kontrolné odlovy za účasti pracovníkov odboru výroby na výrobných strediskách Paríž-Ľuba a Kľúčovec.
 • Obhliadka strediska Uzovská Panica a Brzotín zo zástupcom firmy Agrico pre prípravu podkladov k cenovej ponuke na automatické kŕmenie.
 • Kŕmenie rýb na rybníkoch.
 • Kosenie na výrobných strediskách.
 • Príprava podkladov na opravu vodovodu na stredisku Trstená.
 • Príprava a odkalovanie rybníka na stredisku Svit.
 • Bežná údržba strojov.
 • Príprava rozdeľovníkov kaprovitých rýb pre jesenné zarybňovanie.
 • Čerpanie dovoleniek.
 • Bežná agenda na odbore výroby.

Ekonomický odbor:

 • Kontrola cestovných príkazov Športový odbor a ich úhrada.
 • Spracovanie podkladov a kontrola účtovných dokladov pre zostavenie daňového priznania – Daň z pridanej hodnoty za 7/2017.
 • Vypracovanie daňového priznania – Daň z pridanej hodnoty za 7/2017 a riadneho kontrolného výkazu z pridanej hodnoty za 7/2017 ich zaslanie a úhrada DPH za 7/2017.
 • Výzvy resp. upomienky na úhradu pohľadávok.
 • Zaúčtovanie nakúpených zásob a služieb.
 • Spracovanie podkladov k účtovnej závierke za 7/2017.
 • Úhrada došlých faktúr.
 • Rôzna administratívna činnosť (vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií jesenných kôl domácich postupových pretekov a M SR.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Pripomienkovanie stanov nového športového zväzu.
 • Účasť družstiev na MS, ME – Prihlášky, platby, nominačné listy.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej  a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.