Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 34. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 34. pracovnom týždni (od 20.8. do 24.8.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Bratislave s obchodným zástupcom firmy Toyota Motors o podmienkach obchodnej spolupráce a vypracovaní zvýhodnených cenových ponúk na nákup úžitkových vozidiel pre ZO SRZ v rámci generálneho partnerstva SRZ- Toyota.
 • Pracovná porada zamestnancov OTVaV k nákupu dvoch technických zariadení na monitorovanie kvality vody a identifikáciu niektorých škodlivých látok vo vode pri havarijných situáciách na revíroch SRZ + organizačné a technické zabezpečenie Medzinárodnej konferencie v mesiaci október 2018.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a vedúceho odboru TVaV k príprave a zabezpčeniu medzinárodnej konferencie k lipňovi tymianovému, odborného semináru  pre hospodárov SRZ – chov rýb v podmienkach SRZ, príprava podkladov pre rokovanie Rady SRZ, bilancia investícií na výrobných strediskách a aktuálna pošta.
 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ so zástupcom firmy MW Solutions,s.r.o., k podkladom pre splnenie podmienok uzatvorenie Kúpnej zmluvy – výr. stredisko P. Bystrica.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Bratislave so podpredsedom ZMOS k možnostiam technického sprevádzkovania elektronického predaja štátneho rybárskeho lístka pre členov ako aj pre nečlenov SRZ.
 • Čerpanie dovolenky.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha vybavenie internetového pripojenia na stredisku Brzotín a chate Dedinky.
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha revízia elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha výber materiálov na rekonštrukciu interiéru admin. budovy v Žiline.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu sádok v stredisku Bytča.
 • Prebieha príprava 2 ks nových vozidiel Toyota Hilux na prevzatie – strediská Malé Zálužie a Lučenec.
 • Prebieha predaj automobil Peugeot Boxer – inzerát na bazos.sk.
 • Ukončené vypracovanie znaleckého posudku na automobil Peugeot Boxer.
 • Ukončená dodávka kosačky pre stredisko Mošovce.
 • Ukončené prevzatie 3 ks nových vozidiel Toyota Hilux – strediská Nové Zámky, Svit a Uzovská Panica.

Organizačno-právny referent:

 • Stanovisko k vydávaniu duplikátov za stratené členské preukazy a povolenia na rybolov v zmysle smernice a neodôvodnený postup v MO SRZ vo veci odmietnutia vydania povolenia na rybolov, na základe podnetu člena SRZ.
 • Vyjadrenie k problematike novo vybagrovanému jazeru a jejo priradeniu k existujúcemu rybárskemu revíru, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • MŽP SR – žiadosť o zaslanie oznámenia vo veci platnosti rozhodnutia č. 4949/2015-1.10.2 (10/2015-rozkl.) zo dňa 09. septembra 2015, ktorým bola povolená výnimka zo zákazov podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody a krajiny na lovných rybárskych revíroch a vybraných chovných rybárskych revíroch platná do 31. marca 2020.
 • Oznámenie o konaní MČS v MsO SRZ Hlohovec a účasť delegáta z Rady na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas neprítomnosti p. Schwarza.
 • MsO SRZ Partizánske – riešenie pridelenia 8-miestneho IČO, prístupu na VN Veľké Uherce, chovu rýb na rybníku, ktorý nie je rybárskym revírom, konania mimoriadnej členskej schôdze, fungovania KK po odstúpení dvoch členov a iné.
 • Prepracovanie návrhu dohody o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskeho revíru Rady SRZ, VN Teplý Vrch a chovných rybárskych revírov Rady SRZ na základe doplňujúcich pripomienok.
 • Stanovisko k podanému podnetu na začatie disciplinárneho konania proti štatutárnym zástupcom MsO SRZ na základe žiadosti predsedníčky DK pri Rade SRZ.
 • MO SRZ Bánovce nad Bebravou – stanovisko k zabezpečeniu konania mimoriadnej členskej schôdze v kapacitne nedostatočných priestoroch a neuposlúchnutie výzvy na zverejenie oznamu o možnosti podávať návrhy kandidátov za delegátov na Snem SRZ.
 • Vyjadrenie ku konaniam členských schôdzí obvodných organizácií a mestskej konferencie a k prerokovávaniu a schvaľovaniu jednotlivých návrhov mestskou konferenciou, na základe podnetu člena SRZ.
 • MO SRZ Liptovský Hrádok – vyjadrenie sa k podkladom z mimoriadnej členskej schôdze, ktoré majú byť zaslané na Sekretariát pre potreby preukázania platnosti schôdze.
 • Odpoveď vo veci žiadosti o zaslanie informácií o členstve osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania prečinu „pytliactvo“ podľa § 310 ods. 1 Trestného zákona, na základe žiadosti OO PZ Dubnica nad Váhom.
 • Prerokovanie možnosti podať dovolanie proti rozhodnutiu výboru ako odvolacieho orgánu v rámci disciplinárneho konania, na základe podnetu člena SRZ.
 • Vyjadrenie k uplatneniu si škody spôsobenej na rybách na rybárskom revíre č. 2-1381-4-1 Myjava č. 2b v dôsledku trestného činu porušovania ochrany vôd a ovzdušia a určenie osoby na zastupovanie SRZ v rámci trestného konania, na základe žiadosti OO PP Myjava.
 • Stanovisko vo veci možnosti obnovenia členstva v SRZ po siedmych rokoch a podmienky pre podanie prihlášky a opätovné prijatie, na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • MsO SRZ Partizánske – stanovisko k fungovaniu kontrolnej komisie, v ktorej sa dvaja členovia vzdali funkcie, možnosti kooptácie zvolených náhradníkov na výročnej členskej schôdzi, potreba dovolenia členov kontrolnej komisie do stanoveného počtu a možnosť vykonávať kontroly len jedným členom kontrolnej komisie.
 • Možnosť zakúpenia povolenia na rybolov občanom ČR a možnosti lovu na miestnych a zväzových vodách.
 • Splnomocnenie na zastupovanie v trestnom konaní vo veci úhynu rýb na rybárskom revíre Myjava č. 2b.
 • LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Žiadosť o povolenie vjazdu motorovým vozidlom členom Slovenského rybárskeho zväzu, oprávneným na lov rýb, na rybársky revír č. 2-5470-1-1 VN Veľké Uherce.
 • MsO SRZ Partizánske – stanovisko vo veci možnosti zverejňovania anonymných podnetov a stanovísk k nim na webovej stránke organizácie.
 • Vyjadrenie ku štruktúre a fungovaniu obvodných organizácií v rámci konania členských schôdzí a k postaveniu mestskej konferencie na základe podnetu člena SRZ.
 • MO SRZ Dolný Kubín – Stanovisko vo veci novo vybagrovaného jazera v k.ú. Párnica, ktoré bolo pridelené k OR Istebné bez rozhodnutia MŽP SR a výzva na spoločné rokovanie.
 • MsO SRZ Bratislava V. – vyjadrenie k odmietnutiu vrátiť povolenie na rybolov osobou, ktorá je dočasne vylúčená z členstva vo zväze.
 • MsO SRZ Bratislava V. – vyjadrenie sa k uzneseniu č. 35/2018, či je platné a či bolo prijaté v súlade so Stanovami SRZ.
 • MsO SRZ Bratislava V. – stanovisko vo veci rozhodnutia MŽP SR o obmedzení výkonu rybárskeho práva v súvislosti s výstavbou diaľnice D4R7.
 • MsO SRZ Michalovce – Stanovisko vo veci žiadosti ohľadom dodania vybavenia a zvýšenia odmien pre rybársku stráž na VN Zemplínska šírava na základe dohody o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskeho revíru Rady SRZ, VN Zemplínska Šírava zo dňa 20. decembra 2017.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie s MO SRZ v Rožňave, MVE Plešivec – kontrola rybovodu.
 • Spracovanie odborného vyjadrenia k prvotnému (doplnkovému)  zarybneniu VN Grébpark a žiadosti o odlov nežiaducich rýb v CHRO v rybárskom revíri Poprad č.8, spracovanie správy z odlovu rýb v CHRO na toku Poprad.
 • Kontrola postupu prác na prahu a novom rybovode na MVE Čirč.
 • Konanie k MVE Rožňava, Gočovo a Slavošovce zvolané OÚ Rožňava na základe podnetu SRZ.
 • Konanie k ťažbe rieč. materiálu na toku Poprad a Biela zvolané OÚ Prešov.
 • Prieskum trhu a objednávka lodných motorov pre hospodárov VN a rybársku stráž.
 • Spracovanie disciplinárnych záznamov a zaslanie na ZO spolu so sprievodnými listami. Kontrola a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov.
 • Ichtyologické prieskumy potokov Rohožná, Bieleho potoka a Jasenianskeho potoka.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie mesačného výkazu o DPH za 7/2018.
 • Elektronické zaslanie a úhrada mesačného výkazu o DPH za 7/2018.
 • Zápočet vzájomných pohľadávok a záväzkov.
 • Vystavovanie upomienok a upozornenia na úhradu vystavených faktúr po lehote splatnosti.
 • Vystavovanie odberateľských faktúr za doobjednávky povoleniek.
 • Účtovanie v oblasti skladového hospodárstva ( krmivo a ryby).
 • Vzájomné zastupovanie pri čerpaní dovoleniek.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava článku o prezentácii na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).
 • Čerpanie náhradného voľna.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.