Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 34. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 34. pracovnom týždni (od 22.8. do 26.8.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Dňa 23.8.2016 účasť tajomníka SRZ na rokovaní za okrúhlym stolom na MŽP SR, ktoré zorganizoval štátny tajomník príslušného rezortu Kurilla k téme „Aktualizácia Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ so zástupcami MŽP SR, SVP, VÚVH, STU BA, vedeckej obce a občianskych združení. Cieľom okrúhleho stola bola špecifikácia podmienok pre prijatie AK HEP do konca roka 2016. O postupe SRZ k danej problematike budete informovaní prostredníctvom webového sídla www.ssrzrada.sk.
 • Finalizácia podkladov pre Envirofond – boli spracované a zaslané materiály pre vypracovanie dodatočnej zmluvy na projekt Environmentálna propagácia v SRZ 2016.
 • Dňa 25.8.2016 bolo rokovanie v Podbanskom a Liptovskom Jáne k predloženiu cenových ponúk pre výber ubytovacieho zariadenia – MS mucha 2017 za účasti tajomníka SRZ a zástupcu OŠČ, spiatočná cesta bola využitá obhliadkou na klientovom chove L. Mara – zistenie aktuálnej situácie v chove Pd2, stretnutie s členom RS a RH na VN L. Mara s p. Ilavským, stretnutie na Gôtovanoch s RH a RS p. Gemzickým, rokovanie vedúceho výroby a tajomníka SRZ k termínom násad, systému zarybňovania Lipňom tymiánovým s hospodárom a predsedom MsO SRZ v Ružomberku.
 • Dňa 27.8.2016 rokovanie orgánov SRZ – Prezídium od 8.30 hod., Rada SRZ od 11.00 hod..
 • Likvidácia stánku a prevoz všetkých potrebných vecí po účasti Slovenského rybárskeho zväzu na 43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex        v Nitre.
 • Inventúra predaných a rozdaných vecí a zaktualizovanie súčasného stavu zásob propagačných predmetov pre potreby ďalších výstav.
 • Príprava všetkých potrebných podkladov pre zasadnutie Rady Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Obhliadka priestorov múzea vo Svätom Antone, kde sa Slovenský rybársky zväz zúčastní 26. ročníka celoslovenských poľovníckych slávností – dni svätého Huberta, ktoré sa budú konať 3.-4.9.2016.
 • Vyhodnotenie obstarávania zákazky na dodávku traktora s vlečkou pre stredisko Kľúčovec.
 • Obstarávanie zákazky na rekonštrukciu bytovej jednotky a rekonštrukciu siete na dodávku tepla v priestoroch budovy Sekretariátu Rady SRZ v Žiline.
 • Uzatvorenie zmluvy o prenájme plôch v stredisku Považská Bystrica.
 • Organizácia športových hier pre zamestnancov SRZ, organizácia ktorých prebieha na základe článku 26 ods. 2 Kolektívnej zmluvy.

Právny referát:

 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác so zhotoviteľom Jozefom Frolom, ktorý má v danej oblasti živnostenské oprávnenie. Stavebné práce majú byť vykonané na výrobnom stredisku Slovianska dolina, konkrétne obnovenie sociálneho zariadenia.
 • V súvislosti s podaným podnetom na začatie disciplinárneho konania voči štatutárnym zástupcom jednej mestskej organizácie zo dňa 12. augusta 2016, bol podávateľ listom vyzvaný na doplnenie dôkazov, ktoré by potvrdili ním tvrdené skutočnosti.
 • Doručenie žiadosti elektronickou formou všetkým základným organizáciám o zaslanie kontaktných údajov na predsedu, tajomníka a rybárskeho hospodára organizácie, z dôvodu aktualizácie kontaktov na našej webovej stránke, nakoľko bolo zistené, že aktualizácia nebola priebežne vykonávaná a v mnohých prípadoch sú uvedené neaktuálne údaje. K 26. augustu   na mail zareagovalo 28 organizácií, pričom v 17 prípadoch bola vykonaná oprava.
 • Vypracovanie opätovnej žiadosti o zaslanie dôkazových materiálov, ktorá bola doručená mestskej organizácií Trenčín, za účelom predbežného preskúmania podnetu na začatie disciplinárneho konania za porušenie vnútorných predpisov Slovenského rybárskeho zväzu, nakoľko neboli materiály zaslané v stanovenej lehote.
 • Kompletizácia dodatočne doručených materiálov na zasadnutie Rady a Prezídia Rady SRZ.
 • Vypracovanie správy o zahájení príprav Mimoriadneho snemu SRZ v súčinnosti so sekretariátom tajomníka.
 • Dňa 24. augusta bol na Sekretariát Rady SRZ doručený podnet na preskúmanie porušenia Stanov SRZ a porušenia práv člena SRZ v mestskej organizácií SRZ. Tento podnet bol postúpený na vykonanie kontroly KK SRZ.
 • Dňa 25. augusta bol na Sekretariát Rady SRZ doručený podnet o prešetrenie finančných tokov v  miestnej organizácii, na ktorú bol anonymný podnet podaný aj 16. augusta. Tento druhý podnet bol takisto postúpený na vykonanie kontroly KK SRZ. O všetkých troch podnetoch Vás budeme priebežne informovať. Z dôvodu prezumpcie neviny konkrétne mená a organizácie nie je možné zverejňovať.
 • MsO SRZ Senica listom požiadala o vyradenie osoby zo zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí. Žiadosť bola zamietnutá, a to z dôvodu, že osobe bolo uložené disciplinárne opatrenie, trvalé vylúčenie z členstva vo zväze, pričom Stanovy SRZ a Disciplinárny poriadok SRZ v znení Dodatku č. 1 neumožňujú zrušiť trvalé vylúčenie z členstva vo zväze a ústredné orgány zväzu nie sú oprávnené na udelenie takejto výnimky.
 • SVP, š.p. požiadal SRZ – Rada Žilina o vyjadrenie k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na pozemky v katastrálnom území Zamarovce, na ktorých by mal vzniknúť chovný rybník. K žiadosti bolo zaslané súhlasné stanovisko, nakoľko zmluva má byť uzatvorená so Slovenským rybárskym zväzom – Mestská organizácia Trenčín.
 • Účasť na zasadnutí Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ, ktoré sa konali dňa 27.8.2016 v sídle Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Dňa 22. augusta 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s Ministerstvom životného prostredia SR v Bratislave za účasti Ing. Dobiaša z oddelenia štátnej správy rybárstva, tajomníka SRZ, odborných pracovníkov Odboru tečúcich vôd a Odboru výroby Rady SRZ. Hlavným dôvodom bolo prerokovanie požiadaviek na zmeny v revírovaní s platnosťou od roku 2017, dôležité neodkladné doplnenia popisov rybárskych revírov a možnosť zvýšenia lovnej miery rýb (lipeň tymiánový, pstruh potočný) v trojročnom medziobdobí. Diskutovanou problematikou tiež boli náhrady škôd na rybách na výrobných strediskách Rady SRZ a informácia o vodných plochách, na ktorých bude pravdepodobne SRZ odobratý výkon rybárskeho práva do konca roka 2016.
 • Účasť na pracovnom rokovaní týkajúcom sa optimálneho variantu spriechodnenia hornej hate na vodnom toku rieky Turiec, rkm 8,966 – riešenie podnetu adresovaného Ing. J. Topercerom (návrh štúdie MVE Turiec, Martin – Rybník vypracovaná Ing. V. Krížikom).
 • Terénna prehliadka toku Handlovka a Bystrica /okres Prievidza/ za účelom spriechodňovania migračných bariér.
 • Príprava odborného seminára venovaného problematike lipňa tymiánového a lipňových vôd  na Slovensku.
 • Príprava prezentácie a správy o činnosti odboru na zasadnutie Rady SRZ.
 • Zaslanie žiadosti o zaujatie stanoviska MO SRZ Bánovce nad Bebravou na základe doručeného listu od obce Haláčovce, v ktorom žiadali vyňať VN Haláčovce zo zväzového povolenia na základe sťažností zo strany občanov obce Haláčovce.
 • Zaslanie odborného vyjadrenia na Magistrát mesta Košice v súvislosti s opatreniami na elimináciu nevyhovujúceho stavu vody v rybárskom revíri Jazero Košice a negatívnom vplyve chemických a biologických koagulantov na  osádku rýb v revíri.
 • Prieskum rýb v toku Poprad zameraný najmä na zistenie výskytu mihule potočnej na profiloch Čirč – štátna hranica, Čirč – MVE,  Orlov, Plaveč, Hromoš, Údol a Chmeľnica pre potreby  Správy NP PIENAP so sídlom  v Spišskej Starej Vsi za účelom  možného zablokovania výstavby ďalších MVE na toku Poprad.
 • Stretnutie s SVP š.p. OZ Bratislava z dôvodu riešenia spriechodňovania migračných bariér v oblasti Záhoria.
 • Testovanie manipulácie s vodou od 30 – 90 m³/s spojenej s meraním za účasti Vodohospodárskej výstavby, š.p., Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava v rybárskom revíri Dunaj č. 3 – OR Horná inundácia s cieľom zlepšenia vodných prietokov v ramennej sústave.

Odbor výroby:

 • Finalizácia rozdeľovníkov pre lososovité ryby a rozposielanie na jednotlivé strediská.
 • Pokračovanie na aktualizovaní finančno – výrobných plánov stredísk.
 • Príprava prezentácií na zasadnutie Rady SRZ za strediská Kľúčovec a Brzotín.
 • Príprava harmonogramu vyskladňovania lipňa zo strediska Biely potok.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami MsO SRZ Ružomberok ohľadom zarybňovania revírov.
 • Zarybňovanie pstruhom dúhovým z klietkového chovu na Liptovskej Mare.

Ekonomický odbor:

 • Mesačné zúčtovanie DPH za mesiac júl 2016.
 • Účtovanie došlých a odoslaných faktúr.
 • Fakturácia násad rýb.
 • Účtovanie bankových výpisov a vystavenie príkazov na úhradu.
 • Účtovanie pokladne /príjem a výdaj/.
 • Spracovanie a vyplácanie cestovných príkazov.
 • Výdaj a fakturácia povolení.
 • Evidencia došlej a odoslanej pošty.
 • Doplňujúce podklady na zasadnutie Rady SRZ.
 • Zaradenie investičného a drobného hmotného majetku.
 • Účtovanie na sklade /príjemky+výdajky/.
 • Spracovanie dohôd o vykonaní práce, mzdová agenda.
 • Prihlásenie a odhlásenie osôb do Sociálnej poisťovne.
 • Priebežné vyúčtovanie MS LRU – prívlač  vo Svite- stav k 26.8.2016.