Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 35. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 35. pracovnom týždni (od 28.8. do 31.8.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Príprava a organizačné zabezpečenie výstavy Dni Sv. Huberta v Svätom Antone s účasťou SRZ v dňoch 2.-3.9.2017.
 • Účasť na výstave Dni Sv. Huberta v Svätom Antone – rozloženie stánku, účasť tajomníka na viacerých rokovaniach pri príležitosti účasti rôznych významných návštevníkov.
 • Čerpanie dovolenky.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Spracovanie ďalších pripomienok k návrhu stanov pre vznik nového Slovenského zväzu športového rybolovu.
 • Stanovisko vo veci zaobchádzania s ulovenou rybou na rybárskom revíri s režimom bez privlastnenia si úlovku, na základe žiadosti predsedu DK pri výbore MsO SRZ.
 • Stanovisko vo veci používania upravených nástrah v intenciách zákona o rybárstve a vyhlášky, na základe žiadosti predsedu DK pri výbore MsO SRZ.
 • Aktualizácia, kompletizácia a archivácia rozhodnutí orgánov verejnej správy, zápisníc, zmlúv o pôžičkách a iné vedených v agende po Mgr. Waczlavovej a vypracovanie sumáru.
 • Vypracovanie návrhu na registráciu občianskeho združenia Slovenský zväz športového rybolovu a jeho zaslanie členom prípravného výboru v zmysle zákona o združovaní občanov.
 • Zabezpečenie zaplatenia správneho poplatku pre potreby podania návrhu na registráciu občianskeho združenia Slovenský zväz športového rybolovu.
 • Pripomienky k tlačivu „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ na rok 2018, ktoré neboli uskutočnené po už vykonaných zmenách.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily v čase neprítomnosti sekretára.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Prekontrolovanie návrhu zmluvy o reklamnej spolupráci po právnej stránke, ktorej zmluvnou stranou je Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
 • Vyjadrenie v rámci odvolacieho konania vo veci rozhodnutia o povolení dobývania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.ú. Šurany.
 • Poskytnutie súčinnosti Odboru tečúcich vôd a výroby vo veci zverejnenia oznámenia podľa § 6 ods. 1 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Brzotín“, ktorý podlieha zisťovaciemu konania, vo veci ďalšieho postupu.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na základe platných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Príprava materiálu na septembrové zasadnutie Rady SRZ.
 • Zaslanie disciplinárnych previnení z revírov Rady SRZ na ZO SRZ.
 • Výkon činnosti RS na VN Krpeľany.
 • Ichtyologický prieskum na toku Váh v úseku Nemšová – Zamarovce v spolupráci s CHKO a MsO SRZ Trenčín.
 • Ichtyologický prieskum Hnilca č. 5 za účelom overenia prežívania a rastu lipňa tymianového  a pstruha potočného vysadených do tohto  chovného revíru  v roku 2016 (SRZ Rada Žilina).
 • Príprava spustenia vodnej hladiny na VD Gabčíkovo v súvislosti s opravou Prívodného kanála VD.
 • Čerpanie dovolenky.
 • Zarybňovanie VN Palcmanská Maša pstruhom dúhovým z prostriedkov na MS LRU Mucha.
 • Zarybňovanie vodárenskej nádrže v správe SVP pstruhom potočným.
 • Zarybňovanie pstruhom potočným revíry Mso a MO za vlastné finančné prostriedky.
 • Kontrolné odlovy na výrobných strediskách.
 • Kŕmenie na strediskách.
 • Kosenie na výrobných strediskách.
 • Čistenie a odkalovanie rybníkov na stredisku Svit.
 • Čerpanie dovolenky na odbore.

Ekonomický odbor:

 • Účtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Úhrada ostatných záväzkov.
 • Spracovanie mesačnej uzávierky v tabuľkovej forme s komentárom za 7/2017.
 • Predaj povolení na rybolov.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).
 • Čerpanie dovoleniek.

Odbor športovej činnosti:

 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Účasť družstiev na MS, ME – Prihlášky, platby, nominačné listy.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.