Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 35. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 35. pracovnom týždni (od 27.8. do 31.8.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a oblastného ichtyológa pre bratislavskú oblasť k problémom prístupu rybárov k rybárskym revírom v oblasti Dunaja a príprava podkladov do výročnej správy za činnosť rybárskeho hospodára na Dunaji.
 • Služobná cesta tajomníka SRZ a vedúceho odboru OTaV za producentami násad v ČR a Morave na zabezpečenie vybraných druhov násad pre SRZ na jeseň 2018 a nákup prac. pomôcok na jesenné výlovy na strediská SRZ Rada.
 • Účasť tajomníka a prezidenta SRZ  a pracovníka sekretariátu na poľovníckej výstave Dni Sv. Huberta vo Sv. Antone.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha vybavenie internetového pripojenia na stredisku Brzotín a chate Dedinky.
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha revízia elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha výber materiálov na rekonštrukciu interiéru admin. budovy v Žiline.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu sádok v stredisku Bytča.
 • Prebieha príprava 2 ks nových vozidiel Toyota Hilux na prevzatie – strediská Malé Zálužie a Lučenec.
 • Prebieha predaj automobil Peugeot Boxer – inzerát na bazos.sk.

Organizačno-právny referent:

 • Stanovisko vo veci odobratia rybárskeho revíru VN Tesárske Mlyňany, na základe žiadosti člena SRZ.
 • MsO SRZ Partizánske – Opätovné vyjadrenie sa k jednotlivým problémom, ktoré sa riešia na organizácii, na základe žiadosti p. Ing. Kadnára (lov pstruha na cesto, lov z lávok a mostov, elektronizácia, výmenné známky, užívanie Klatovského rybníka, užívanie Skačianskeho rybníka, zrušenie dodania jarnej násady, nájomná zmluva na VN Kolačno, monitorovacie zariadenie na VN Partizánske, lov na chovných rybníkoch u dodávateľov násad, čestné členstvo a výdaj zľavnených povolení na rybolov).
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Bánovce nad Bebravou.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • MsO SRZ Partizánske – riešenie ďalšieho okruhu problémov v súvislosti s výkonom rybárskeho práva.
 • Prekontrolovanie návrhu kúpnej zmluvy na motorové vozidlo Suzuki SX4.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas neprítomnosti p. Schwarza.
 • Prekontrolovanie návrhu kúpnej zmluvy na motorové vozidlo PEUGEOT Boxer.
 • Kontrola aktualizácie zoznamu osôb na základe disciplinárnych rozhodnutí.
 • Vyjadrenie k priebehu mimoriadnej členskej schôdze v MsO SRZ Hlohovec, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k zakázaniu zavážacej loďky so senzorom na rybárskych revíroch na základe žiadosti člena SRZ.
 • Problematika možnosti podania rozkladu proti rozhodnutiu MŽP SR vo veci rozhodnutia o obmedzení výkonu rybárskeho práva v súvislosti s výstavbou diaľnice D4R7.
 • MO SRZ Trstená – prekontrolovanie priebehu mimoriadnej členskej schôdze a výsledku volieb na základe zaslaných podkladov.
 • Posúdenie priebehu a platnosti volieb delegátov na Snem SRZ v rámci členských schôdzí v jednotlivých krajoch.
 • Stanovisko k priebehu mimoriadnej členskej schôdze v MsO SRZ Hlohovec a k jednotlivých možným pochybeniam na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k záznamu z kontroly v MsO SRZ Partizánske a jeho relevantnosti.
 • HANI s.r.o. – Odpoveď vo veci nesúhlasu s výškou sumy finančného vyrovnania za rybársky revír č. 2-4840-1-1 VN Jatov.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Zaslanie informácie k prieskumom na rieke Poprad.
 • Informácie k TBD na šiestich ZO SRZ.
 • Spracovanie stanoviska k spriechodneniu stupňa na toku Hornád v Spiš.N.Vsi a na toku Poprad v Poprade a Spiš. Teplici.
 • Pracovné stretnutie k OR Istebné.
 • Ichtyologický prieskum k TML druhov európskeho významu.
 • Spoločná kontrola rybárskej stráže na VN Orava.
 • Spracovanie disciplinárnych záznamov a zaslanie na ZO spolu so sprievodnými listami.
 • Kontrola a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov.

Ekonomický odbor:

 • Predaj a fakturácia za povolenky fyzické osoby a ZO SRZ.
 • Služobná cesta – ZO MsO Prešov – vyrovnanie pohľadávok.
 • Spracovanie nákladov PHM za súkromné jazdy za 8/2018.
 • Preúčtovanie podielových daní za 8/2018.
 • Zaúčtovanie výnosov Truxor za 8/2018 – interné doklady resp. fakturácia.
 • Spracovanie došlých a odoslaných faktúr počas zastupovania .
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Prezentácia SRZ na Dňoch svätého Huberta vo Svätom Antone.
 • Spolupráca pri tvorbe maskotov, postera a komixu odboru práce s deťmi a mládežou.
 • Pripomienkovanie vyhlášky k novému zákonu o rybárstve.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.