Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 35. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 35. pracovnom týždni (od 30.8. do 2.9.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Rokovanie s hlavným organizátorom rybárskej výstavy Fishing Show Carp & Spinning 2017, p. Ivanom Fabianom na tému účasti SRZ na tejto výstave. Na osobnom stretnutí, ktorého sa za SRZ zúčastnili tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor  a sekretár Rudolf Schwarz, sa vyrokoval priestor pre SRZ o výmere 85 m2. Výstava sa už tradične bude konať na výstavisku Expo Center Trenčín v termíne 3. – 5. marca 2017.
 • Uzávierka objednávok potrebných vecí pre propagáciu SRZ, ktoré sú preplácané z dotácií Environmentálneho fondu.
 • Príprava potrebných vecí súvisiacich s účasťou zástupcov SRZ na 26. ročníku celoslovenských poľovníckych slávností – Dni svätého Huberta.
 • Účasť na 26. ročníku celoslovenských poľovníckych slávností – Dni svätého Huberta, ktoré sa konali 3. – 4. septembra v múzeu vo Svätom Antone. Za SRZ tu boli prítomní tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš a sekretár Rudolf Schwarz.
 • Implementácia nového systému vyhodnotenia spotreby PHM.
 • Oprava techniky CITROEN Jumper, MAHINDRA, VW Caddy.
 • Riešenie elektronického doručovania faktúr z TELEKOM-u.
 • Organizácia športových hier pre zamestnancov SRZ.

Právny referát:

 • Spracovanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 27.08.2016 a zaslanie zápisnice overovateľom na overenie.
 • Spracovanie zápisnice zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 27.08.2016 a výpisu prijatých uznesení na zverejnenie na webovej stránke.
 • Vypracovanie rozhodnutí dovolacieho orgánu v disciplinárnych veciach: Dušan Vincent, Daniel Vanek, Jozef Vígh, na základe prijatých uznesení, a ich zaslanie menovaným do vlastných rúk. O prijatých rozhodnutiach boli listom upovedomené aj ZO SRZ Galanta, Sereď a Trenčín.
 • Vypracovanie rozhodnutí odvolacieho orgánu v disciplinárnej veci: štatutárni zástupcovia MsO SRZ Piešťany a ich zaslanie menovaným do vlastných. Rozhodnutie bolo zasielané aj ich právnej zástupkyni, Mgr. Martine Masárovej.
 • Zaslanie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy s VZS SR za účelom prenájmu časti pozemku a využívania elektrickej energie.
 • Zaslanie listov ZO SRZ Bratislava V., Spišská Stará Ves, Bánovce nad Bebravou, Liptovský Hrádok, Nová Baňa, Bratislava III. ohľadom prijatých uznesení o návrhoch na udelenie vyznamenaní a čestného členstva.
 • Zaslanie listu MsO SRZ Michalovce o schválení použitia finančných prostriedkov získaných z predaja hosťovacích povolení v súvislosti s usporiadaním pretekov „VIII. ročník Zemplínsky kapor“ na zarybnenie VN Zemplínska šírava.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Prebratie násady lipňa tymiánového Li1 z dotácie environmentálneho fondu MŽP SR pre rybársky revír Orava č. 2 a pre MO SRZ Dolný Kubín z lipňového fondu Rady SRZ, ako aj vlastné zarybnenie touto násadou.
 • Spracovanie prezentácie a organizačná príprava odborného seminára venovaného problematike lipňa tymiánového a lipňových vôd na Slovensku.
 • Príprava na pracovné porady odborov, ktoré sa uskutočnia v rámci športových hier 8. a 9. septembra.
 • Zapracovanie pripomienok v zmysle uznesenia Rady SRZ do aktualizovanej smernice Zarybňovanie rybárskych revírov SRZ.
 • Realizácia ichtyologického prieskumu na VN Domaša.
 • Konanie k odstráneniu  štrkovej lavice na toku Hornád  nad  sútokom s riekou Torysa.
 • Postúpenie všetkých doručených a zdokumentovaných previnení rybárov na rybárskych revíroch Rady SRZ, zaznamenaných profesionálnymi členmi rybárskej stráže na doriešenie disciplinárnym komisiám jednotlivých ZO SRZ.
 • Spoločná kontrola rybárskou strážou a príslušníkmi policajného zboru na Orave.
 • Pracovné stretnutie s MsO SRZ Hlohovec za účelom riešenia problematiky hraníc Dudváhu.

Odbor výroby:

 • Príprava výrobnej porady v Belej.
 • Sumarizovanie termínov jesenných  výlovov.
 • Vyskladňovanie Pd z klietkového chovu na Liptovskej Mare, vyskladňovanie Pp1 zo strediska Svit pre organizácie, naváženie Li1 z Bieleho potoka na ďalší chov pre stredisko Svit.
 • Návšteva stredísk Bytča a Považská Bystrica, kde bola urobená kontrola prírastkov a zdravotného stavu na rybách, ktoré plánujeme vyskladňovať v blízkej dobe.

Ekonomický odbor:

Na činnosť ekonomického odboru naďalej priamo vplývalo čerpanie dovoleniek – vedúci ekonomického odboru  a oddelenie práce a miezd.

Preto bolo úlohou ekonomického odboru mimo bežných úloh ekonomického charakteru na zostávajúcich oddeleniach zabezpečiť i činnosti za dovolenkujúcich zamestnancov.

Ostávajúce oddelenia ekonomického odboru okrem horeuvedeného plnili i tieto úlohy:

 • Spracovanie podkladov pre výpočet počtu stravných lístkov za 9/2016.
 • Kontrola a výplata cestovného.
 • Príjemky a výdajky – skladové hospodárstvo.
 • Zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Dofakturácia povoleniek a cenín za rok 2016.