Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 36. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 36. pracovnom týždni (od 4.9. do 8.9.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Spracovanie a zaslanie pozvánok na Prezídium Rady a Radu SRZ členom Prezídia a Rady.
 • Účasť prezidenta a tajomníka a na otváracom a ukončovacom ceremoniáli 37.MS-LRU mucha v Podbanskom a v Liptovskom Mikuláši, spolupráca s členmi UOK počas konania MS.
 • Účasť tajomníka na slávnostnej ČS venovanej 70.výročiu založenia SRZ MO Podbrezová.
 • Účasť tajomníka SRZ na otvorení spoločnej výstavy Poľovníctva a rybárstva pri príležitosti 60.výročia založenia SRZ MsO Trnava v západoslovenskom múzeu v Trnave.
 • Pracovná porada tajomníka s vedúcim OTVaV a zamestnancom referátu ichtyológa a ekológie tečúcich vôd k aktuálnym úlohám pracovníkov odboru a príprava materiálov na septembrové zasadnutie orgánov zväzu.
 • Ukončené výberové konanie – rekonštrukcia liahne Trstená – stavebná časť, stavebné úpravy Demänovská Dolina, Biely Potok.
 • Prebiehajúce výberové konanie – oprava strechy Svit, technologická miestnosť  IT, projekt úpravy koryta Demänovky, dodávka traktora pre Brzotín, dodávka notebookov pre strediská a hospodárov, oprava strechy , zvodov a žľabov v Žiline, úprava priestorov na spracovanie rýb Žilina, dodávka kruhových nádrží pre liaheň v Trstenej.

Právny referát:

 • Čerpanie dovolenky.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť na výbore MO SRZ Orlov, prejednanie zmeny charakteru  lipňového revíru Poprad č. 2b  na revír kaprový.
 • Vyjadrenie k údržbe Dobšinského potoka v Dobšinej  pre SVP, š.p. OZ Košice.
 • Účasť na jednaní na OÚ Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kvôli náhradám škôd.
 • Prevzatie lipňa tymianového v spoločnosti Slovryb, s.r.o.  Biely Potok pre zarybnenie toku Poprad na úsekoch  na ktorých hospodária MO SRZ Stará Ľubovňa a Orlov.
 • Kontrola MVE Margecany pred ŠVD (MO SRZ Krompachy).
 • Kalibrácia zariadení na meranie kyslíka, pH, amónnej sondy v spolupráci so zástupcom  firmy HACH lange.
 • Porada ichtyológov k plánu práce na mesiac september, príprava materiálu na zasadnutie Rady SRZ a tiež zmeny v revírovaní na rok 2018.
 • Účasť na odbornej konferencii Vydra 2017 v Českej republike.
 • Pracovné stretnutie na OÚ v Žiari nad Hronom vo veci uvedenia prehrádzok v Krahulskej doline do prevádzky.
 • Účasť na technicko-bezpečnostnom dohľade na MVE Trnovec I a Trnovec II na rieke Váh nad VN Liptovská Mara.
 • Ichtyologický prieskum so ŠOP SR na trvalej monitorovacej lokalite Hron – pod ústím Lutilského potoka.
 • Príprava a samotná prezentácie o ichtyofaune na Slovensku na sympóziu pri organizovaní MS LRU-mucha.
 • Pracovné stretnutie s pracovníkmi Slovenskej agentúry životného prostredia k aktuálnej téme environmetálne škody v zmysle zákona č. 359/2007.
 • Stretnutie s členmi rybárskej stráže na rybárskom revíri Dunaj č. 2 v Komárne a Dunaj č. 3 a 4 v Dunajskej Strede.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe platných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Poistenie ustanovených a zrušenie poistenia pre členov, ktorí skončili činnosť.
 • Príprava materiálu pre Prezídium a Radu SRZ.
 • Účasť na prezentácii prístrojov zaznamenávajúcich pochôdzky s použitím záznamového zariadenia.
 • Výkon činnosti na VN Krpeľany

Ekonomický odbor:

 • Kontrola cestovných príkazov a ich úhrada.
 • Výpočet miezd, zákonného sociálneho a zdravotného poistenia a spracovanie výkazov za 7/2017.
 • Úhrada miezd a odvodov za 7/2017.
 • Výzvy resp. upomienky na úhradu pohľadávok – predajcovia povoleniek.
 • Zaúčtovanie obstarania drobného majetku a nákupu zásob.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Celotýždňová účasť na 37. MS v LRU mucha, aktívne vybavovanie požiadaviek zo strany reprezentácií jednotlivých krajín a pozvaných hostí, spracovávanie priebežných výsledkov a dohľad nad hladkým priebehom tohto podujatia.