Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 36. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 36. pracovnom týždni (od 3.9. do 7.9.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ, zamestnanca OTaV so zástupcami MO SRZ L.Hrádok k prácam vykonaných na rieke Belá v rámci vyhláseného II.stupňa povodňovej aktivity, postupom zúčastnených na riešení situácie a primeranosti zásahu do biotopu.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a vedúceho OTVaV, vedúceho EO k materiálom na rokovanie Rady SRZ.
 • Príprava žiadosti, vyhlásenia, rozpočtu nákladov a potvrdení z poisťovní, daňového úradu, úradu práce a súdu k dotácií z MPaRV SR pre SRZ Rada Žilina na finančnú dotáciu Medzinárodnej konferencie Súčasnosť a perspektíva Lipňa tymianového, ktorú organizuje SRZ na konci mesiaca október v Žiline.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave tajomníka SRZ, zamestnanca OTVaV, oblastného ichtyológa pre BA-oblasť a zástupcov ZO SRZ BA V.  a  MŽP SR v zastúpení oddelenia štátnej správy rybárstva k žiadosti SRZ a rozsahu obmedzenia výkonu rybárskeho práva na rybárskych revíroch dotknutých výstavbou D4R7, ktoré súvisí aj s výkonom kontroly RS.
 • Účasť tajomníka SRZ na pretekoch funkcionárov ZA-kraja.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha vybavenie internetového pripojenia na stredisku Brzotín a chate Dedinky.
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha revízia elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha výber materiálov na rekonštrukciu interiéru admin. budovy v Žiline.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu sádok v stredisku Bytča.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • MsO SRZ Hlohovec – problematika ustanovovania členov výboru do jednotlivých funkcií, spôsob odovzdávania administratívnej agendy novému výboru.
 • Rokovanie s tajomníkom SRZ ohľadom prípravy materiálov na Snem SRZ.
 • Vyjadrenie k možnému porušeniu vnútorných predpisov SRZ v prípade odobratia rybárskeho revíru osobou, ktorá je členom SRZ a jeho pridelenie na účely podnikania v osobitnom režime na základe podnetu člena SRZ.
 • MO SRZ Čierna nad Tisou – vyjadrenie vo veci vyplácania odmien funkcionárom a členom výboru v zmysle vnútorných predpisov SRZ a vo veci možnosti zastávania viacerých funkcií jedným členom výboru.
 • Posúdenie priebehu a platnosti volieb delegátov na Snem SRZ v rámci členských schôdzí a mestských konferencií.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • MO SRZ Spišská Nová Ves – Vyjadrenie vo veci žiadosti o zaslanie známok „Povolení na rybolov“ pre potreby vydania duplikátu za poškodené povolenie na rybolov.
 • Príprava podkladov na XII. Snem SRZ.
 • Kontrola zoznamu osôb na základe disciplinárnych rozhodnutí.
 • Problematika výstavby diaľnice D4R7 v súvislosti s obmedzením výkonu rybárskeho práva.
 • Prekontrolovanie kúpnej zmluvy na motorového vozidlo mitsubishi fuso.
 • Vyjadrenie ku konaniu mimoriadnej členskej schôdze v MO SRZ Bánovce nad Bebravou na základe žiadosti člena organizácie.
 • MsO SRZ Partizánske – Výzva na vykonanie mimoriadnej členskej schôdze a opätovných volieb delegátov na XII. Snem SRZ v súlade s vnútornými predpismi SRZ a posúdenie podanej anonymnej sťažnosti vo veci volieb, uznesenia o zarybňovaní a uznesenia o informovanosti členov organizácie.
 • Stanovisko k možnosti zrušenia rybárskeho revíru pre potreby vlastného užívania vodnej plochy na základe žiadosti vlastníka vodnej plochy.
 • MsO SRZ Partizánske – stanovisko k možnosti vykonávať chov rýb na vodnej nádrži, ktorá nie je chovným rybárskym revírom.
 • MsO SRZ Hlohovec – Stanovisko vo veci podanej žiadosti o prešetrenie právoplatnosti volieb a priebehu mimoriadnej členskej schôdze SRZ MsO Hlohovec.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť na ichtyologickom prieskume na rieke Poprad, kde sa monitoroval výskyt označených lipňov v jarnom období.
 • Príprava medzinárodnej konferencie „Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového“.
 • Spracovanie disciplinárnych záznamov a zaslanie na ZO spolu so sprievodnými listami.
 • Kontrola a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov.
 • Monitorovanie označených hlavátok na rieke Hron v spolupráci so ŠOP SR.
 • Čerpanie dovolenky.

Ekonomický odbor:

 • 8/2018 – sumarizácia podkladov pre výpočet mzdových nákladov a nákladov na zákonné a ostatné poistenie a podklady pre výpočet sociálnych nákladov.
 • Zúčtovanie výnosov rekreačných zariadení Rady SRZ za 8/2018.
 • Výpočet nákladov spotreby PHM za súkromné jazdy za 8/2018.
 • Kontrola a zaúčtovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 8/2018.
 • Výpočet a zúčtovanie cestovných nákladov športový odbor.
 • Zúčtovanie došlých faktúr za materiál a služby a ich úhrada.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Čerpanie náhradného voľna.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.