Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 36. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 36. pracovnom týždni (od 5.9. do 9.9.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Stretnutie so zástupcami Českého rybárskeho zväzu – p. Ing. Branislav Ličko a p. Ing. Pavel Vrána, Ph.D., s ktorými sme prerokovali rôzne témy a možnosti spolupráce v oblasti propagácie a genofondu rýb.
 • Rokovanie s pánom PhDr. Pavlom Holeštiakom, PhD. o možnostiach spolupráce Slovenského rybárskeho zväzu so Žilinským samosprávnym krajom.
 • Finalizácia príprav porád odborov, ktoré sa konali v rámci programu športových dní pre zamestnancov SRZ.
 • Zhromažďovanie cenových ponúk a jednanie s potencionálnymi dodávateľmi pre rekonštrukciu bytu a kúrenia v budove sekretariátu Rady SRZ v Žiline.
 • Účasť na športových dňoch pre zamestnancov SRZ, ktoré boli spojené s poradami jednotlivých odborov a so spoločnou poradou.

Právny referát:

Činnosť právneho referátu bola v 36. pracovnom týždni značne obmedzená čerpaním dovolenky, nakoľko v súčasnom období má SRZ v zamestnaneckom  pomere dve právne referentky, z čoho jedna je dlhodobo práceneschopná. V prípade dovolenky p. Roobovej je teda právne oddelenie bez možnosti zastúpenia.


Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Prebratie násady pstruha potočného Pp1 (5-6 cm) v množstve 18200 ks a zarybnenie rybárskeho revíru č. 3-5230-6-3 Váh –Krpeľany.
 • Príprava a organizácia odborného seminára k problematike lipňa tymiánového a lipňových vôd, ktorý sa uskutočnil dňa 7. septembra 2016 za účasti 15 – tich ZO SRZ, pracovníkov Ministerstva životného prostredia SR, zástupcov Českého rybárskeho zväzu, niektorých členov Rady SRZ, ako aj odborných pracovníkov SRZ a Slovryb a.s. z Príboviec.
 • Pracovné stretnutie so Správou CHKO Horná Orava ohľadom možnosti povolenia výnimky z niektorých zakázaných činností (bivakovanie, stanovanie, táborenie) na vybraných lokalitách VN Orava.
 • Účasť na pracovnom stretnutí s SVP, š.p. Správa povodia stredného Váhu II. týkajúcom sa riešenia možnosti vybudovania MVE Čerenec.
 • Účasť zamestnancov vrátane rybárskych hospodárov a rybárskej stráže na vodných nádržiach Rady SRZ na pracovných poradách Odboru tečúcich vôd a spoločnej porade s Odborom výroby, ktoré sa konali v rámci športových hier v dňoch 8. a 9. septembra 2016. Cieľom porád bolo o. i. zhrnutie činnosti na rybárskych revíroch Rady SRZ, informovanie sa o priebežnom plnení zarybnenia z fondov Rady SRZ , jesennom zarybňovaní a o termínoch výlovov, ako aj o aktualizovanej smernici Zarybňovanie rybárskych revírov Rady SRZ platnej od 1. septembra 2016.
 • Pracovné stretnutie s SVP š.p. OZ Bratislava z dôvodu riešenia spriechodňovania migračných bariér v bratislavskej oblasti.
 • Zabezpečenie kontroly a ochrany rybárskych revírov Dunaja (Dunaj č. 3 – OR horná inundácia a Dunaj č. 3 – zdrž VD).
 • Riešenie mimoriadnej situácie na VD Gabčíkovo – mimoriadna manipulácia s vodou v dotknutých rybárskych revíroch Dunaja z dôvodu havárie lode.

Odbor výroby:

 • Príprava prezentácií na odborný seminár o lipňovi, ktorý sa konal dňa 7. septembra 2016 v zasadačke sekretariátu Rady SRZ.
 • Aktívna účasť na seminári o lipňovi. Za odbor výroby sa zúčastnili p. Ing. Cintula – vedúci výroby, p. Bc. Marko – odbor výroby, p. Kováčik – vedúci strediska v Slovianskej doline, p. Hurčala – vedúci strediska vo Svite.
 • Príprava a účasť na pracovnej porade odboru výroby , ktorá prebiehala v rámci programu športových dní pre zamestnancov SRZ.
 • Zarybňovanie revírov ZO SRZ násadou  lipňa z Bieleho potoka, zarybňovanie pstruhom potočným zo strediska Slovianska dolina, zarybňovanie pstruhom dúhovým zo strediska Klietky Liptovská Mara, zarybňovanie pstruhom potočným a pstruhom dúhovým zo strediska Považská Bystrica.

Ekonomický odbor:

Úlohy ekonomického odboru mimo bežných úloh ekonomického charakteru na jednotlivých oddeleniach boli nasledovné:

 • Účasť na pracovnej porade ekonomického odboru, ktorá prebiehala v rámci programu športových dní pre zamestnancov SRZ.
 • Spracovanie a výplata miezd pre zamestnancov SRZ za august 2016.
 • Kontrola a zúčtovanie drobných výdajov výrobných stredísk.
 • Zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Dofakturácia povoleniek a cenín za rok 2016.