Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 37. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 37. pracovnom týždni (od 11.9. do 14.9.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Rokovanie na Ministerstve životného prostredia s p. JUDr. Kubišovou na témy Mimoriadna dotácia z EF ohľadom ľadochodu na rieke Poprad, možnosti využitia dotácií a podania projektov na čerpanie EF pre rok 2018 a možnosti čerpania Nórskych fondov pre SRZ. Za SRZ sa rokovania zúčastnil p. Ing. Javor a p. Ing. Krajč, PhD.
 • Účasť p. Ing. Javora a p. Mgr. Jašša na detskej rybárskej súťaži Zlatý Blyskáč.
 • Účasť p. Ing. Javora na otváracom ceremoniály najväčšej kaprárskej súťaže Zemplínsky Kapor.
 • Účasť p. Ing. Javora na majstrovstvách Slovenska v LRU feeder, ktorý sa konal na kanály v Bytči.
 • Ukončená oprava komína v Košarovciach, rekonštrukcia vykurovacej sústavy vo Svite.
 • Prebiehajúci projekt – rekonštrukcie elektrických sietí – Biely Potok, Príbovce.
 • Dovezený nový automobil Škoda FABIA Combi.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Prekontrolovanie návrhu zmluvy o dielo na stavebné úpravy v stredisku Demänovská Dolina návrhu zmluvy o dielo na stavebné úpravy v stredisku Biely Potok, ktorých zmluvnou stranou je DOM a.s.
 • Stanovisko vo veci možnosti privlastňovania si rýb a výkonu rybárskeho práva podľa § 14 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Pripomienkovanie návrhu zmluvy o dielo na stavebné úpravy a modernizáciu objektu rybej liahne na stredisku Trstená.
 • Informovanie MŽP SR o prieťahoch v konaní Okresným úradom Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci náhrady škody na rybách spôsobenej volavkou popolavou na rybničnej sústave Brzotínskych rybníkov v roku 2016.
 • Pripomienkovanie dohody o pridelení a používaní referentského motorového vozidla zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ.
 • Zaslanie žiadosti MO SRZ Sečovce o doručenie spisového materiálu z disciplinárneho konania na I. stupni a z disciplinárneho konania na II. stupni z dôvodu podaného dovolania, ktoré bude prerokované na najbližšom zasadnutí Prezídia Rady SRZ.
 • Návrh na zápis zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností záznamom podaný na Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor.
 • Stanovisko vo veci zániku členstva podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ a následného zániku funkcie, do ktorej bola osoba zvolená, s možnosťou odpustenia zmeškania lehoty na zaplatenie členského príspevku, na základe podnetu nečlena SRZ.
 • Pripomienkovanie návrhu zmluvy o zriadení predkupného práva k nehnuteľnostiam s vecnými účinkami v katastrálnom území Považská Bystrica.
 • Kontrola ukladacích uznesení z júnového zasadnutia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ.
 • Stanovisko k žiadosti o prenájom nehnuteľností vo vlastníctve SVP, š.p. nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ratnovce a ukončeniu nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom.
 • Stanovisko vo veci prístupu k rybárskym revírom a zákazu vjazdu motorovým vozidlom, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci pridelenia rybárskych revírov do užívania Slovenského rybárskeho zväzu podľa § 4 ods. 7 zákona o rybárstve.
 • Kompletizácia materiálov na zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ a zaslanie materiálov členom Rady SRZ a KK SRZ.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica vo veci obmedzenia pri love rýb na VN Kozmálovce (MsO SRZ Levice).
 • Zmeny v revírovaní so zástupcom MŽP SR.
 • Pracovné stretnutie  s MO SRZ Stropkov, MO SRZ Svidník, MO SRZ Giraltovce, MO SRZ Krompachy.
 • Účasť na zarybňovaní VN Ružín odkŕmenou násadou úhora.
 • Štátny vodoochranný dozor  na MVE Margecany.
 • Spracovanie odborného vyjadrenia k MZV na toku Torysa  č. 1  pre Rezervný fond Rady SRZ (MsO SRZ Košice).
 • Pomoc pri prácach zameraných na ukončení Majstrovstiev sveta v LRU-Mucha.
 • Pracovné stretnutie na MŽP SR k aktuálnym problémom v rybárstve na Slovensku.
 • Účasť na rozporovom konaní na MŽP SR k zákonu o vodách (zákon č. 364/2004 Z.z.).
 • Odber vzorky vody na toku Váh v Nemšovej v spolupráci MsO SRZ Trenčín (meranie amoniakálneho dusíku).
 • Kontrola skutočného zarybňovania rybárskych revírov zo zarybňovacích fondov v mesiacoch 01-08 2017.
 • Spracovanie materiálu na zasadnutie Rady SRZ – koncepcia rybárskej stráže SRZ.
 • Účasť na pracovnom stretnutí s SVP š.p. na Veľkých Kozmálovciach resp. stretnutie s Ing. Dobiašom ohľadne revírovania.
 • Ichtyologický prieskum rieky Nitra za účelom zhodnotenia stavu obsádky pod vyústením odpadových vôd z chemických závodov v Novákoch a odber vzoriek rýb pre RVPS na zistenie obsahu ťažkých kovov vo svalovine rýb.
 • Pracovné stretnutie s MsO Liptovský Mikuláš a primátorom Liptovského Mikuláša ohľadne výstavby MVE na areáli vodných športov v LM.
 • Prebratie násad odkŕmeného úhora na VN L. Mara, Orava, Domaša, Z. Šírava, Ružín, Dunaj č. 1 a 2 a OR Gôtovany.
 • Dopracovanie materiálu na zasadnutie Rady SRZ.
 • Zaslanie disciplinárnych previnení na ZO SRZ.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na základe platných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Výkon činnosti na VN Krpeľany.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia nájomného za prenajaté výrobné strediská a spotreby PHM na súkromné jazdy za august 2017.
 • Vyúčtovanie prijatých poplatkov za rekreačné zariadenia Rady SRZ za 8/2017.
 • Spracovanie podkladov pre mesačnú uzávierku za 8/2017.
 • Účtovanie a úhrada došlých a vystavovanie odoslaných faktúr.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií jesenných kôl domácich postupových pretekov a M SR.
 • Distribúcia propozícií jesenných kôl družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Vyúčtovanie 37. MS v LRU-mucha, kontrola cestovných príkazov, dohôd o vykonaní páce, faktúr.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.