Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 37. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 37. pracovnom týždni (od 10.9. do 14.9.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pracovné rokovanie v Banskej Štiavnici na GR SVP,š.p., tajomníka SRZ, zamestnanca OTaV so zástupcami technicko-investičného úseku k postupu SVP,š.p. rozsah prác na toku Belá, bližšie informácie o výkone ichtyologického prieskumu SRZ na VN Turček.
 • Pracovné rokovanie v Banskej Bystrici na ŠOP, tajomníka SRZ, zamestnanca OTaV so zástupcami projektového tímu k spolupráci na projektoch.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave tajomníka SRZ, zamestnanca OTVaV, oblastného ichtyológa pre BA-oblasť s generálnou riaditeľkou MŽP SR – sekcie ochrany prírody a krajiny k problematike obmedzovania prístupu rybárov cez pozemky, ktoré sú v rôznych stupňoch ochrany, návrh na riešení tohto problému zo stranu MŽP.
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na športových hrách zamestnancov SRZ v Belej spojených s poradami jednotlivých odborov sekretariátu, RS+RH, školenie BOZP a porada zamestnaneckých odborov.
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na Akcionárskom dni dcérskej spoločnosti Slovryb,a.s., v Dunajskej Strede.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha vybavenie internetového pripojenia na stredisku Brzotín a chate Dedinky.
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha revízia elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • MsO SRZ Hlohovec – stanovisko k statusu štatutárnych zástupcov, či musia byť zamestnancami.
 • Kontrola uznesení na septembrové zasadnutie Rady SRZ.
 • Prekontrolovanie a úprava prihlášky do rybárskeho krúžku a poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
 • Kontrola zoznamu osôb na základe disciplinárnych rozhodnutí.
 • Dopracovanie kontroly uznesení a zaslanie podkladov na Radu SRZ a Prezídium Rady SRZ.
 • Prekontrolovanie súhlasu so zverejnením kontaktných údajov a súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 • MsO SRZ Hlohovec – opätovné riešnie problematiky vo veci povinnosti byť zamestnaný ako štatutárny zástupca v súčinnosti s ekonomickým odborom.
 • OO PZ Veľký Meder – Odpoveď vo veci žiadosti o zaslanie správy k osobe, proti ktorej je vedené skrátené vyšetrovanie vo veci pytliactva podľa § 310 ods. 1 Trestného zákona.
 • MO SRZ Bánovce nad Bebravou – prekontrolovanie a posúdenie platnosti mimoriadnej členskej schôdze a opätovných volieb delegátov a náhradníka na XII. Snem SRZ.
 • Stanovisko k posúdeniu platnosti/neplatnosti konania mimoriadnej členskej schôdze a volieb v MsO SRZ Hlohovec v porovnaní s výročnou členskou schôdzou na základe žiadosti člena organizácie.
 • MO SRZ Dolný Kubín – naštudovanie si uznesenia vo veci podaného trestného oznámenia na protiprávnu činnosť osoby, ktorá užíva časť revíru vo vlastný prospech bez oprávnenia a návrh ďalšieho postupu.
 • Vybavenie a príprava objednávky prosredníctvom eshopu Rady SRZ.
 • Spracovanie opätovnej žiadosti o dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva vo vyznačených úsekov v súvislosti s výstavbou stavby D4 a R7 v úseku Jarovce – Ivanka sever.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť zamestnancov na poradách jednotlivých odborov v rámci konania športových dní zamestnancov SRZ.
 • Prebratie násady PD2 pre VN Palcmanská Maša.
 • Ichtyologický prieskum k MVE Vidová a Bodva č.1.
 • Spracovanie disciplinárnych záznamov a zaslanie na ZO spolu so sprievodnými listami.
 • Kontrola a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie podkladov k vyplneniu mesačného výkazu o DPH za 8/2018.
 • Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov, bežná agenda (zápočty, upomienky a pod.).
 • Kontrola nákladov a výnosov za 8/2018.
 • Rozúčtovanie osobných nákladov výrobné strediská – SRZ Rada za 8/2018.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Spolupráca pri tvorbe maskotov, postera a komixu odboru práce s deťmi a mládežou.
 • Príprava univerzálnej prihlášky pre vedúcich rybárskych krúžkov podľa nariadenia GDPR.
 • Príprava rozpočtu pre odbor.
 • Úprava smernice pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč.
 • Správa o činnosti za posledný štvrťrok.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.