Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 37. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 37. pracovnom týždni (od 12.9. do 16.9.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Dňa 12.9.2016 sme absolvovali stretnutie s pracovníčkou hotela Slovakia v Žiline k sumarizácii zabezpečenia príprav Mimoriadneho snemu SRZ, ktorý sa bude konať 1. októbra v hoteli Slovakia v Žiline.
 • Dňa 13.9.2016 prebehlo overovanie podpisov na MsÚ Žilina na zmluvnej dokumentácii k dotácii z Enviromentálneho fondu pre rok 2016 – projekt zachovanie priaznivého stavu ichtyocenóz na rybárskych revíroch v užívaní SRZ.
 • Dňa 15.9.2016 účasť na rybárskych pretekoch funkcionárov Žilinského kraja organizovaných MO SRZ Čadca, za Radu SRZ sa pretekov zúčastnil tajomník SRZ a dvaja zamestnanci OTV.
 • 17.9.2016 účasť prezidenta SRZ RSDr.Rudolfa Boroša na otvorení VIII. ročníka pretekov  Zemplínsky kapor na VN Zemplínska Šírava.
 • 18.9.2016 účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na vyhodnotení celoslovenského kola súťaže detí “ZLATÝ BLYSKÁČ” v Prašníku, okres Piešťany.
 • Príprava potrebných podkladov pre konanie Mimoriadneho snemu SRZ, ktorý sa bude konať 1. októbra v hoteli Slovakia v Žiline.

Právny referát:

 • V priebehu 35. – 37. týždňa zaslalo 27 základných organizácií kontaktné údaje z dôvodu aktualizácie na našej webovej stránke. V aktualizácii sa priebežne pokračuje. Aktualizácia nebola vykonaná ešte v prípade 67 organizácií, ktoré ku dňu 18.09.2016 nezaslali svoje kontaktné údaje.
 • Aktualizovanie zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, jeho zabezpečenie z dôvodu ochrany osobných údajov a jeho zaslanie ZO SRZ v elektronickej forme.
 • Vypracovanie podkladov do Vestníka č. 4/2016 a jeho zaslanie ZO SRZ v elektronickej forme.
 • Dňa 13.09.2016 účasť na súdnom pojednávaní v Rimavskej Sobote v právnej veci žalobkyne M.P. na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 2 718,21 EUR za užívanie VN Tachty podanej na súd dňa 13.03.2012. Spor bol ukončený v prospech Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Dňa 14.9.2016 stretnutie so štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Galanta za účasti právneho referenta a tajomníka SRZ za účelom úpravy doterajšej dohody, ktorá bola uzatvorená za bývalého vedenia, a jej zosúladenie s právnymi predpismi.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Prevzatie násady pstruha dúhového Pd2 na stredisku Klietky Liptovská Mara.
 • Účasť na pracovnom stretnutí ohľadom odstraňovania migračných bariér na veľkých vodných nádržiach na Štátnej ochrane prírody SR v Banskej Bystrici.
 • Príprava knižnej publikácie z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR.
 • Spracovanie zápisu z porady odborných zamestnancov OTV, rybárskych hospodárov a rybárskej stráže Rady SRZ, ktorá sa konala v rámci športových hier v 36. týždni.
 • Účasť reprezentačného družstva Rady SRZ na rybárskych pretekoch funkcionárov SRZ organizovaných MO SRZ Čadca na rybárskom revíri VN Milošová.
 • Účasť spolu s SVP, š.p. na terénnej obhliadke na tokoch Žitava, Pelúsok, Drevenica, Dlhý z dôvodu posúdenia možnosti spriechodnenia migračných bariér.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Sekule – Moravský Sv. Ján za účelom riešenia viacerých problémov základnej organizácie.
 • Prevzatie násady lipňa tymiánového Li1 na stredisku Biely potok  určenej pre ZO SRZ zo zarybňovacieho fondu na lipňové revíry ZO SRZ.
 • Ichtyologický prieskum VN Palcmanská  Maša.
 • Ichtyologický prieskum toku Poprad pre potreby SRZ a správy NP PIENAP medzi Starou Ľubovňou a Kežmarkom.
 • Monitorovanie a riešenie mimoriadnej situácie na VD Gabčíkovo z dôvodu nehody lode – manipulácia a zníženie vodnej hladiny nad rámec manipulačného poriadku.
 • Riešenie vstupov k rybárskym revírom Dunaja v oblasti Petržalky.

Odbor výroby:

 • Účasť na konaní týkajúcom sa žiadosti o vydanie nového povolenia na odber vody pre výrobné stredisko Svit.
 • Zarybňovanie revírov základných organizácií SRZ násadou Pp1.
 • Zarybňovanie revírov základných organizácií SRZ násadou Li1.
 • Zarybnenie rybárskych revírov Rady SRZ násadou PD2, konkrétne: VN Palcmanská Maša, Gôtovany – zátoka a VN Orava.

Ekonomický odbor:

 • Zápočty vzájomných pohľadávok a záväzkov, zasielanie upomienok na neuhradené platby.
 • Spracovanie odvodov Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a Daňový úrad Žilina za 8/2016 a ich úhrada.
 • Zúčtovanie a úhrada došlých faktúr a úhrada cestovných príkazov – športový odbor.
 • Zúčtovanie a evidencia drobného majetku.
 • Zasielanie vyúčtovaní z predaja povoleniek za rok 2016.