Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 38. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 38. pracovnom týždni (od 18.9. do 22.9.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pracovné rokovanie s potencionálnym kupujúcim výr. strediska za účasti štatutárnych zástupcov SRZ.
 • Účasť štatutárnych zástupcov SRZ v Novej Bani na pracovnom stretnutí zástupcov časti Banskobystrického kraja – „Pohranská únia“.
 • Pracovné rokovanie štatutárnych zástupcov SRZ a vedúceho OTVaV so zástupcami spoločnosti Slovryb,a.s., o koncepcii spolupráce výroby násad, investičných akcií na rok 2018 a účasť zástupcov SRZ Rada na Akcionárskom dni na VN Čerenej 2017.
 • Pracovné porady odborov sekretariátu počas športových dní v Belej.
 • Pracovné rokovanie za účasti tajomníka SRZ a zástupcu MK Production – plán tlače brožúr a cenín pre rok 2018.
 • Prebiehajúci projekt – rekonštrukcie elektrických sietí – Biely Potok, Príbovce.

Právny referát:

 • Poskytnutie súčinnosti MO SRZ vo veci vypúšťania kanála bez upovedomenia o danej činnosti správcom vodného toku, na základe žiadosti predsedu MO SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Poskytnutie súčinnosti MsO SRZ vo veci uzatvorenia dohody o finančnom vyrovnaní na rybársky revír v obhospodarovaní MsO SRZ na základe jej žiadosti.
 • Vypracovanie dohody o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Odštepný závod Kežmarok na vodné toky Šambronka a Ľubotínka pretekajúce v bývalom vojenskom obvode Javorina.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na výmenu krytiny na budove liahne na výrobnom stredisku Rady SRZ v Trstenej, ktorej zmluvnou stranou je BriMont s.r.o.
 • Vypracovanie návrhu dohody o zodpovednosti za škodu na majetku nachádzajúceho sa na rybnom hospodárstve Mošovce.
 • Stanovisko vo veci zániku členstva v spojitosti so zánikom funkcie, do ktorej bol člen zvolený v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) Stanov SRZ.
 • Podanie námietky proti vystaveniu a vyúčtovaniu faktúry, ktorá nezodpovedá zmluvne dohodnutým podmienkam a skutočne vykonaným prácam.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Šaštín-Stráže a zaslanie Stanov SRZ pre potreby registrácie príjemcu 2% daní z príjmov.
 • Stanovisko vo veci zapisovania dátumu a rybárskeho revíru do záznamu pred začatím lovu rýb a po zapísaní hospodársky cennej ryby a vo veci vykonávania lovu rýb osobami, ktoré len pomáhajú osobám, ktoré sú držiteľmi povolenia na rybolov, na základe žiadosti predsedu DK pri výbore MO SRZ.
 • Stanovisko vo veci možnosti prijatia osoby za člena SRZ prostredníctvom schválenia na členskej schôdzi v súlade s § 5 ods. 2 Stanov SRZ.
 • Vypracovanie sumáru zmlúv pre potreby dôslednej evidencie, ich aktualizácie a pre efektívnejšie fungovanie medzi jednotlivými odbormi Sekretariátu Rady SRZ.
 • Pripomienkovanie návrhu zmluvy o dielo na projekčné a súvisiace práce pre jednostranné spevnenie toku rieky Demänovka.
 • Vypracovanie odvolania proti rozhodnutiu o umiestnení stavby Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom vydaného mestom Žiar nad Hornom v spolupráci s Odborom tečúcich vôd a výroby.
 • Pracovné rokovanie vo veci možného odpredaja nehnuteľností v k.ú. Považská Bystrica so žiadateľmi, ktorý bude prerokovaný na zasadnutí Rady SRZ.
 • Dopracovanie návrhu Organizačného poriadku Sekretariátu Rady Slovenského rybárskeho zväzu na základe ďalších doplnení.
 • Príprava podkladov na zasadnutie Prezídia Rady SRZ a zasadnutie Rady SRZ, najmä vo veci podaných dovolaní členmi SRZ a žiadosťami.
 • Účasť na zasadnutí Prezídia Rady SRZ a zasadnutí Rady SRZ dňa 23. septembra 2017.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie s funkcionármi  MSO SRZ Michalovce a s hospodárom na VN Zemplínska šírava.
 • Vyjadrenie k  spriechodneniu priečnej bariéry na toku Bodva medzi Moldavou nad Bodvou a Budulovom pre potreby SVP,š.p. OZ Košice.
 • Pracovné stretnutie s funkcionármi MO SRZ Moldava nad Bodvou.
 • Posúdenie dolného vstupu do rybovodu na MVE Čoltovo za účasti  OÚ Rožňava odbor starostlivosti o ŽP.
 • Účasť na Rade SRZ Žilina (sobota)  – od prezentovanie činnosti ichtyológa pre VSO na zasadnutí členov Rady SRZ.
 • Pripomienkovanie Programu starostlivosti CHVÚ Horná Orava – neresiská a zimoviská.
 • Účasť na konaní k problematike nelegálnych stavieb na VN Teplý Vrch.
 • Spracovanie odvolania vydanému Územnému povoleniu na MVE Žiar nad Hronom.
 • Príprava materiálov na zasadnutie Rady SRZ.
 • Posúdenie návrhu rybovodu na MVE Krškany na rieke Nitra (MsO SRZ Nitra).
 • Pracovné porady so zamestnancami Odboru tečúcich vôd a výroby ohľadom jesenného zarybňovania, rybárskej stráže a činnosti RH.
 • Aktualizácia zoznamu osôb ktorým nie je možné vydať povolenie.
 • Účasť na zasadnutí Rady SRZ.
 • Výkon činnosti na VVN Bešeňová a Gôtovany-zátoka.
 • Účasť na športových hrách v Belej a školení BOZP.
 • Príprava harmonogramov jesenných výlovov.
 • Príprava rozdeľovníkov na dodávku násad pre strediská Rady SRZ s chovom reofilných druhov.
 • Zarybňovanie ZO SRZ násadou pstruha potočného Pp1 zo strediska Svit a Slovianska dolina.
 • Príprava na jesenné výlovy rybníkov – kosenie okolo lovísk, vyhádzanie nánosov bahna a koreňov.

Ekonomický odbor:

 • Kontrola cestovných príkazov z MS v športovom muškárení a ich následná úhrada.
 • Spracovanie podkladov a kontrola účtovných dokladov pre zostavenie daňového priznania-Daň z pridanej hodnoty za 8/2017.
 • Vypracovanie daňového priznania – Daň z pridanej hodnoty za 8/2017 a riadneho kontrolného výkazu z pridanej hodnoty za 8/2017 ich zaslanie a úhrada DPH za 8/2017.
 • Zaraďovanie investícií do dlhodobého majetku, evidencia drobného majetku.
 • Výpočet a zúčtovanie odpisov z majetku za 8/2017.
 • Spracovanie podkladov k zasadnutiu Rady SRZ ( pohľadávky a záväzky, predbežné vyúčtovanie MS v športovom muškárení a pod.).
 • Fakturácia výnosov z reklamy a propagácie, dodatočné ubytovanie – MS v športovom muškárení.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií jesenných kôl domácich postupových pretekov a M SR.
 • Distribúcia propozícií jesenných kôl družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Vyúčtovanie 37. MS v LRU-mucha, kontrola cestovných príkazov, dohôd o vykonaní páce, faktúr.
 • Vyhodnotenie 37. MS v LRU-mucha a MS juniorov v RT na zasadnutie Rady SRZ.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.