Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 38. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 38. pracovnom týždni (od 17.9. do 21.9.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a zamestnancov OTVaV k príprave a technickému zabezpečeniu Medzinárodnej konferencie – Súčasnosť a perspektíva lipňa tymianového na Slovensku.
 • Otvorenie odborného seminára pre hospodárov a funkcionárov ZO SRZ – Chov rýb v podmienkach SRZ tajomníkom SRZ.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a vedúceho rybárskej stráže pri Rade SRZ za účelom vyhodnotenie práce RS+RH na revíroch Rady za obdobie 1-8/2018, počet kontrol, súpis previnení rybárom, zhodnotenie používania technického zariadenia pre výkon činnosti rybárskej stráže za sledované obdobie.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave tajomníka SRZ a I. štátneho tajomníka MŽP a gen. riaditeľa sekcie vôd k možnostiam čerpania Nórskych fondov pre SRZ, kde štát. tajomník prezentoval tri osy projektu klíma, kde by bolo možné čerpať fin. prostriedky do roku 2021.
 • Výberové konanie na pracovnú pozíciu organizačno-právny referet, pozvaných bolo 6 záujemcov o prácu v SRZ.
 • Pracovné rokovanie oboch štatutárov SRZ so zástupcom firmy MW Solutions,s.r.o., k podkladom pre splnenie podmienok uzatvorenia KZ stredisko P. Bystrica a účasť štatutárov na rokovaní Prezídia a Rady SRZ.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha vybavenie internetového pripojenia na stredisku Brzotín a chate Dedinky.
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha revízia elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • MŽP SR – Žiadosť o dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva vo vyznačených úsekov v súvislosti s výstavbou stavby D4 a R7 v úseku Jarovce – Ivanka sever.
 • MsO SRZ Partizánske – stanovisko k zabezpečeniu prívodu vody do VN Bager a s tým spojené povolenia a právne skutočnosti podľa vodného zákona.
 • KK SRZ – Podnet na vykonanie kontroly v Slovenskom rybárskom zväze – Mestskej organizácii Hlohovec na základe podanej sťažnosti na priebeh mimoriadnej členskej schôdze a volieb do orgánov ZO SRZ a SRZ.
 • Stanovisko k žiadosti vo veci prihlásenia dieťaťa do rybárskeho krúžku; k úhynu rýb na Žakovskom rybníku.
 • Vyjadrenie k priebehajúcej stavbe na VN Kráľová na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k legislatívnemu procesu vo veci návrhu vykonávacieho predpisu k zákonu o rybárstve.
 • MsO SRZ Partizánske – stanovisko vo veci poskytovania bezúročných pôžičiek pre potreby opráv a na havárie.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Považská Bystrica.
 • Spracovanie podkladov a vyjadrenie sa k materiálom pre potreby ich schválenia v rámci zasadnutia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ.
 • Stanovisko k odpredaju strediska Kubrica organizácii MsO SRZ Trenčín v spojitosti s nájomnou zmluvou s p. Vicenom, v rámci ktorej je dohodnuté prednostné právo na odkúpenie.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Príprava podkladov na zasadnutie Rady SRZ.
 • Príprava seminára zameraného na chov rýb, ktorý sa konal v Žiline.
 • Príprava medzinárodnej konferencie zameranej na lipňa.
 • Ichtyologický prieskum na VN Turček.
 • Ichtyologický prieskum Klčovského potoka.
 • Kontrola plnenia pripomienok k výstavbe rybovodu – Zemplínska Šírava.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami SVP k úpravám na rieke Belá.
 • Vypracovanie stanovísk – rybovody Bystrica a Rohožná, úprava Domanižanky a mosty cez Turiec.
 • Spracovanie disciplinárnych záznamov a zaslanie na ZO spolu so sprievodnými listami.
 • Kontrola a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov.
 • Sťahovanie dát z GPS zariadení od hospodárov VN.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie mesačného výkazu o DPH za 8/2018.
 • Elektronické zaslanie a úhrada mesačného výkazu o DPH za 8/2018.
 • Zápočet vzájomných pohľadávok a záväzkov.
 • Vystavovanie upomienok a upozornenia na úhradu vystavených faktúr po lehote splatnosti.
 • Účtovanie v oblasti skladového hospodárstva ( krmivo a ryby).
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava príspevku na zasadnutie Rady.
 • Prezentácia práce s deťmi v SRZ na Erbových slávnostiach v Žiline.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.