Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 38. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 38. pracovnom týždni (od 19.9. do 23.9.2016):

 

Sekretariát SRZ:

 • Príprava všetkých potrebných náležitostí pre konanie Mimoriadneho snemu SRZ – zasadací poriadok a označenie stolov, prezenčné listiny, kompletizácia prezentačných predmetov.
 • Dňa 22.9.2016 sa na pôde sekcie vôd MŽP v Bratislave uskutočnilo prvé pracovné rokovanie Expertnej skupiny na vypracovanie návrhu novelizácie zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu, obsahom rokovania boli informácie o zabezpečení podmienok na rokovanie expertnej skupiny, filozofii spracovania predmetných návrhov (spôsob spracovania, prizývanie zástupcov zainteresovaných inštitúcií – nečlenov expertnej skupiny), vyjadrenie členov expertnej skupiny k najvýznamnejším novelizačným bodom, termínoch spracovania návrhov noviel a ich predloženie do legislatívneho procesu. Členmi expertnej skupiny sú JUDr. Ladislav Hanniker, JUDr. Matej Sudor, Ing. Martin Rybár, za SRZ Ing. Ľuboš Javor a Ing. Igor Mišech, Ing. Tibor Dobiaš a Ing. Marek Hausman za MŽP SR.
 • Dňa 23.9.2016 sa uskutočnilo rokovanie s p. Nemogom o koncepcii práce s deťmi a mládežou v SRZ, následne krátke informatívne rokovanie s predsedom dočasnej legislatívnej komisie pri Rade SRZ Ing. Mihaldom o priebehu rokovania expertnej skupiny k novele rybárskych právnych predpisov, zo dňa 22.9.2016.

Právny referát:

 • V priebehu 38. týždňa zaslalo ďalších 27 základných organizácií kontaktné údaje z dôvodu aktualizácie na našej webovej stránke, z toho v 12 prípadoch bolo nutné vykonanie zmien. V aktualizácii sa priebežne pokračuje. Z tohto dôvodu boli organizácie opätovne požiadané o zaslanie kontaktov.
 • Dňa 19.09.2016 bolo MO SRZ Krupina a MO SRZ Brezno zaslané oznámenie o účasti delegáta na Mimoriadnom sneme SRZ. MO SRZ Brezno dodatočne zaslalo správu o konaní VČS, ktorá potvrdzuje voľbu delegáta a v MO SRZ Krupina sa uskutočnila mimoriadna členská schôdza s jedným bodom programu – voľba delegáta a náhradníka na Mimoriadny snem SRZ.
 • ZO SRZ (Rohožník, Revúca, Veľký Meder, Sekule-Moravský Svätý Ján), ktoré voľbu delegáta a náhradníka na Mimoriadny snem SRZ potvrdili iba telefonicky, boli listom vyzvané na zaslanie podkladov, ktoré voľbu potvrdzujú, a to z dôvodu administratívno-právnej evidencie a pre prípadné vykonanie kontroly zo strany KK SRZ.
 • Dňa 20.09.2016 bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Žilina na podanie protestu prokurátora  proti rozhodnutiu vo veci povolenia osobitného užívania vôd a vodnej stavby „Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“.
 • Vybavenie sťažnosti zo strany organizácie RYBOSPOL, s.r.o. Drahovce a usmernenie ako možno zabezpečiť zákaz vjazdu motorových vozidiel na určité územie v blízkosti chovného rybníka, a to v medziach zákona.
 • Začatie konania vo veci uzatvorenia dohody o finančnom vyrovnaní za štrkovisko Čilistov. Predmetné štrkovisko je súčasťou rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD na základe rozhodnutia MŽP SR. Rozhodnutím Najvyššieho súdu SRZ vedeného pod sp. zn. 5Sžo/3/2015 je štrkovisko vedené ako ostatná vodná plocha, a preto je možné vyňať toto štrkovisko z rybárskych revírov a prideliť ho právnickej osobe v zmysle § 4 ods. 8 a nasl. zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. O pridelenie výkonu rybárskeho práva na tomto štrkovisku požiadala spoločnosť Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Ichtyológ pre Bratislavskú oblasť bol poverený stanoviť výšku sumy finančného vyrovnania na základe Smernice č. 1781/537/09-OO upravujúcej postup pri uzatváraní dohody o finančnom vyrovnaní  podľa § 4 ods. 9. písm. e) zákona č.139/2002 Z.z. v platnom znení.
 • Zaslanie návrhu dohody o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskeho revíru Rady SRZ MsO SRZ Galanta a MsO SRZ Rimavská Sobota z dôvodu zosúladenia doterajších právnych vzťahov so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a vnútornými predpismi SRZ.
 • Na základe podnetu na vykonanie kontroly v MO SRZ Trebišov, o ktorom sme informovali  v 34. pracovnom týždni, bola vykonaná KK SRZ kontrola. Touto kontrolou bolo zistené, že tretia osoba zabezpečovala predaj povolení, a to bezodplatne. Organizácia pri kontrole účtovníctva zistila schodok vo výške 15 650 EUR. Tento schodok sa zaviazala uhradiť uvedená tretia osoba, pričom bolo vo veci začaté aj trestné stíhanie za spreneveru finančných prostriedkov, ku ktorej nedošlo zavinením štatutárnych zástupcov organizácie. O výsledku kontroly bol písomne informovaný aj podávateľ podnetu.
 • Vyhovenie žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov za povolenie na rybolov p. M.M., ktorej zomrel manžel, člen MO SRZ Štúrovo, ktorý povolenie na rybolov nevyužil. Finančné prostriedky boli vrátené za zväzové povolenie na rybolov, nakoľko o členskej známke a miestnom povolení na rybolov rozhoduje ZO SRZ, ktorá žiadosť, podľa slov p. M.M., zamietla.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Na základe telefonického podnetu bola MsO SRZ Trenčín – Disciplinárna komisia písomne vyzvaná na ukončenie prieťahov v disciplinárnom konaní a to z dôvodu, že k disciplinárnemu previneniu došlo dňa 15.06.2016, pričom bolo odobraté povolenie na rybolov a vec nebola do dnešného dňa ukončená.
 • Podanie výkladu ustanovení Disciplinárneho poriadku SRZ na základe žiadosti základnej organizácie SRZ.
 • V 33. týždni sme Vás informovali o podanom podnete na začatie disciplinárneho konania voči štatutárnym zástupcom MsO Bratislava V. Vo veci prebehlo predbežné preskúmanie podnetu. Z predložených dôkazov nebolo zistené porušenie vnútorných predpisov SRZ, o čom bol informovaný aj podávateľ podnetu. Z tohto dôvodu nebolo vo veci začaté disciplinárne konanie.
 • Dňa 06.07.2016 bol podaný podnet na začatie disciplinárneho konania voči predsedovi KK MsO SRZ Trenčín. O priebežnom postupe sme Vás informovali v jednotlivých pracovných týždňoch. Po zaslaní všetkých dôkazov a preskúmaní podnetu nebolo zistené také porušenie vnútorných predpisov SRZ, ktoré by zakladalo skutočnosť na začatie disciplinárneho konania. Zároveň v danej veci bol nedostatok dôkazov a išlo by najmä o tvrdenie proti tvrdeniu. Z tohto dôvodu nebolo vo veci začaté disciplinárne konania, o čom bol informovaný aj podávateľ podnetu.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Prebratie násady pstruha potočného Pp2, jalca hlavatého Jh1 a nosáľa sťahovavého No1 zo zarybňovacieho fondu na kaprové revíry ZO SRZ na výrobných strediskách Rady SRZ v Bytči a v Považskej Bystrici .
 • Príprava publikácie SRZ z Environmentálneho fondu MŽP SR.
 • Prebratie násady lipňa tymiánového Li1 zo zarybňovacieho fondu na lipňové revíry ZO SRZ na stredisku Slovryb a.s., Biely Potok.
 • Účasť na pracovnom stretnutí ohľadom možnosti riešenia častého kolísania vodnej hladiny na rieke Orave pod vodnou nádržou za účasti ichtyológa, MO SRZ Dolný Kubín, MO SRZ Trstená a Štátnej ochrany prírody SR – CHKO Horná Orava.
 • Ichtyologický prieskum biokoridoru VN Žilina na základe objednávky Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava realizovaný dňa 23. septembra v dvoch profiloch – pod klapkami a pod veľkým jazerom pri areáli vodných športov.
 • Opakovaný úhyn rýb na Laborci č. 2 –  účasť na konaní zvolanom Okresným úradom Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
 • Odstraňovanie uhynutých rýb  na VN Zemplínska Šírava, stredisko Hôrka.
 • Terénna obhliadka priečnych bariér na Kojšovskom potoku, toku Hnilec a VN Palcmanská Maša za účelom ich spriechodnenia.
 • Účasť na výrobnom výbore kvôli spriechodneniu migračných bariér na potoku Šambronka v Plavnici.
 • Odstraňovanie následkov mimoriadnej manipulácie s vodnou hladinou na Dunaji, riešenie úhynov rýb v súvislosti s týmto znížením prietoku v dotknutých rybárskych revíroch Dunaja a vyčíslenie škôd.
 • Postúpenie doručených previnení rybárov na rybárskych revíroch Rady SRZ, zaznamenaných profesionálnymi členmi rybárskej stráže na doriešenie disciplinárnym komisiám jednotlivých ZO SRZ.

Odbor výroby:

 • Jesenné zarybňovanie ZO SRZ reofilnými druhmi (podustva, nosáľ, jalec, pstruh potočný) zo stredísk Bytča, Trstená a Svit kategóriami Pds1, Pds2, No1, Jh1, Pp1, Pp2 a koordinácia rozvozov predmetných druhov.
 • Zisťovanie výmer vodných plôch chovných vodných nádrží na stredisku v Malom Záluží a Nových Zámkoch  za pomoci sonaru a GPS. Účelom je zistenie reálnej výmery vodných plôch, ktorá je vplyvom nánosov reálne nižšia, ako sú údaje z minulosti. Je to dôležitý údaj pre nastavenie množstva produkcie rybích násad na jednotlivých vodných nádržiach.

Ekonomický odbor:

 • Zápočty vzájomných pohľadávok a záväzkov, zasielanie upomienok za neuhradené platby.
 • Spracovanie mzdových podkladov a odvodov – odmeny Rada SRZ, Prezídium a Kontrolná  komisia.
 • Odmeny Rada SRZ, Prezídium a kontrolná komisia – úhrada formou zálohy.
 • Zúčtovanie a úhrada došlých faktúr a úhrada cestovných príkazov.
 • Prehľad finančných výdajov a príjmov od 19.9. do 31.12.2016.
 • Zasielanie vyúčtovaní z predaja povoleniek za rok 2016.
 • Príkazný list na mimoriadne inventúry počas výlovov na vybraných strediskách.