Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 39. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 39. pracovnom týždni (od 25.9. do 29.9.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zamestnanca odboru OTVaV s ústredným riaditeľom prof. MVDr. Bírešom DrCs., s ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Bratislave k problematike riešenia nadlimitných hodnôt ortute pri monitoringu boleňa na VN L.Mara – informácia pre rybárov.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ so obchodným námestníkom Ing. Čeretkom Agrokomplex, š. p.  o spolupráci a partnerstve.
 • Účasť tajomníka na ichtyologickom prieskume realizovanom zamestnancami OTVaV na Biokoridore Žilina.
 • Účasť tajomníka na pretekoch štatutárov KE a PO-kraja v Humennom,
 • Spracovanie a zaslanie Pozvánky s materiálmi na Mimoriadne zasadnutie Prezídia SRZ na 4.10.2017 – s bodmi rokovania:
  1. Postup SRZ po schválený návrhu zákona o rybárstve po porade vedením rezortu MŽP v legislatívnom procese,
  2. Prerokovanie návrhu materiálu za SRZ na Predbežné pripomienkové konanie cez Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru, ktorej je SRZ členom.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ a vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas čerpania dovolenky p. Schwarzom.
 • Plnomocenstvo na právne úkony a podpisovanie všetkých písomností počas neprítomnosti tajomníka SRZ v dňoch 25.09.2017 – 26.09.2017.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu sp.zn. OU-RK-OSZP-2017/007539-004/Och, ktorým sa povoľuje vypúšťanie odpadových vôd z VN Hrabovo do povrchových vôd v súčinnosti s OTVaV, a jeho zaslanie na poštovú prepravu z dôvodu dodržania lehoty.
 • Dňa 25.09.2017 vypracovanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 23.09.2017.
 • Vyjadrenie sa k podanému rozkladu spoločnosti BirdLife Slovensko zo dňa 06. septembra 2017 proti rozhodnutiu MŽP SR č. 5077/2017-6.3, ktorým bola povolená výnimka na úmyselné rušenie jedinca chráneného druha živočícha – kormorána veľkého plašením v kaprovom chovnom rybárskom revíri č. 2-0310-1-1 Číčovské rybníky, a jeho zaslanie na poštovú prepravu z dôvodu dodržania lehoty.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Dubnica nad Váhom a Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Pezinok.
 • Vyjadrenie vo veci žiadosti MsO SRZ o zaradenie osoby do Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, ktorej bolo vyhovené.
 • V dňoch 26.09.–28.09.2017 vypracovanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 23.09.2017 a jej zaslanie p. Sieglovej a p. Antalovi na overenie.
 • Doplnenie námietky proti vystaveniu a vyúčtovaniu faktúry, ktorá nezodpovedá zmluvne dohodnutým podmienkam a skutočne vykonaným prácam, na základe predložených pripomienok.
 • Zaslanie listu MsO SRZ Michalovce o schválení použitia finančných prostriedkov získaných z predaja hosťovacích povolení v súvislosti s usporiadaním pretekov „IX. ročník Zemplínsky kapor“ na zarybnenie VN Zemplínska šírava.
 • Vypracovanie listu pre MO SRZ Tisovec ohľadom prijatého uznesenia vo veci vyhovenia návrhu na udelenie čestného členstva v SRZ.
 • Oznámenie o schválení spolupráce na vytvorení elektronizácie SRZ na základe uznesenia č. 65/2017, zaslané spoločnosti Viadon, s.r.o.
 • Vypracovanie odpovedí pre ZO SRZ Bratislava V., Dunajská Streda, Štúrovo a Spišská Stará Ves ohľadom prijatých uznesení vo veci návrhov na udelenie vyznamenaní a čestného členstva v SRZ.
 • Zaslanie listu spoločnosti Slovryb a.s. k žiadosti o povolenie výnimky z povinnosti pretekárov rybárskych pretekov „O pohár a.s. Slovryb“ na VN Čerenec disponovať celozväzovým povolením na rybolov a pridelenie miestnych hosťovacích povolení na rybolov denných, ktorej bolo vyhovené uznesením Rady SRZ.
 • Zaslanie listu MsO SRZ Dunajská Streda vo veci žiadosti o schválenie dohody o finančnom vyrovnaní so spoločnosťou Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o. týkajúcu sa rybárskeho revíru štrkovisko Orechová Potôň č. 1.
 • Zaslanie stanoviska podávateľovi podnetu na vykonanie kontroly v MO SRZ, ktorý bol KK SRZ zamietnutý s poukázaním na uznesenie Rady SRZ č. 27/2017.
 • Zaslanie informácie na všetky ZO SRZ o vykonaní odberu a vyšetrení vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíre č. 3–5340–1–1 VN Liptovská Mara, ktorým bol zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti.
 • Zaslanie stanoviska p. M.O. vo veci podanej sťažnosti na Kontrolnú komisiu SRZ, ktorá bola zamietnutá ako nedôvodná.
 • Zaslanie súhlasného stanoviska na vykonanie stavebných prác na náklady nájomcu, na základe žiadosti na vykonanie úprav na trojizbovom byte č. 13 nachádzajúceho sa na 2. poschodí obytného domu s č. 297 nachádzajúceho sa na parcele č. KN-C 406/324 v katastrálnom území Svit.
 • Zaslanie žiadosti o vyznačenie právoplatnosti uznesenia, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť nahradiť trovy konania vo výške 241,78 Eur vydaného Okresným súdom Rimavská Sobota v právnej veci o vydanie bezdôvodného obohatenia v sume 2 718,21 Eur s príslušenstvom vedenej pod sp.zn. 7C/16/2012.
 • Zaslanie sprievodného listu a oznámenia OO PZ Dunajská Lužná o postúpení veci na prejednanie v rámci disciplinárneho konania spolu s priestupkovým spisom Disciplinárnej komisii pri výbore MsO SRZ Bratislava II.
 • Zaslanie stanoviska na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci žiadosti MsO SRZ o ustanovenie do funkcie člena rybárskej stráže.
 • Vyjadrenie vo veci žiadosti o odkúpenie objektov a areálu rybničného hospodárstva Kubrica pre potreby investovania do stavebných úprav väčšieho rozsahu a revitalizácie strediska.
 • Zaslanie stanoviska spoločnosti FORKLIFT GROUP s.r.o. vo veci predbežného odpredaja nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica nachádzajúcich sa na LV č. 5590.
 • Úprava kúpnej zmluvy na dodávku živých násadových rýb pre základné organizácie SRZ.
 • Vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy na sádky v priestoroch rybničného hospodárstva Bytča, ktorej zmluvnou stranou je Mikuláš Hruštinec.
 • Zaslanie sprievodného listu MsO SRZ Prievidza k výzve na na zaplatenie súdneho poplatku za dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne, sp.zn. 4Co/943/2015 zo dňa 31. mája 2017 vo veci žaloby o náhradu škody voči Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
 • Vyjadrenie vo veci možného podania žiadosti na Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina o súhlasné stanovisko k zatrubneniu potoka.
 • Zaslanie súhlasu na Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie na podávanie návrhov na ustanovenie a odvolávanie členov rybárskej stráže organizačnými zložkami Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Stanovisko vo veci možnosti uložiť predbežné opatrenie v súlade s Disciplinárnym poriadkom SRZ, na základe žiadosti predsedu DK MsO SRZ.
 • Stanovisko k priebehu disciplinárneho konania, jednotlivým úkonom disciplinárnych orgánov a ich súladu s Disciplinárnym poriadkom SRZ, na základe žiadosti predsedu ObO MsO SRZ.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MŽP SR Ing. Norbertom Kurillom, PhD. k aktuálnym problémom SRZ a rybárstva na Slovensku.
 • Spracovanie stanoviska k zámeru „Poráč – malá vodná nádrž“, ktorého účelom je akumulácia vody pre zasnežovanie (MO SRZ Krompachy).
 • Ťažba rieč. materiálu na Kežmarskej Bielej  Vode – vyjadrenie pre Obecný úrad Mlynčeky (MO SRZ Kežmarok).
 • Pracovné stretnutie so ZO SRZ Medzev, Nálepkovo, Švedlár.
 • Účasť na štátnom vodoochrannom dozore zvolanom OÚ Prešov  k MVE Prešov, (MsO SRZ Prešov).
 • Kontrola zníženého stavu vodnej hladiny v súvislosti s opravou na sústave VD Gabčíkovo.
 • Pracovné stretnutie k nápravným opatreniam na zlepšenie funkčnosti rybieho prechodu „ Biokoridor VD Žilina“ so zástupcami ŠOP SR, SVP,š.p. OZ Piešťany a Vodohospodárskou výstavbou š.p. Bratislava.
 • Ichtyologický prieskum na Biokoridore VD Žilina v spolupráci s Vodohospodárskou výstavbou, š.p. Bratislava.
 • Aktualizácia zoznamu členov SRZ, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov.
 • Zaslanie disciplinárnych previnení z revírov Rady SRZ na príslušné ZO SRZ.
 • Výkon činnosti na VVN Bešeňová a Gôtovany-zátoka.
 • Prerokovanie možnosti uskutočnenia školenia nových členov rybárskej stráže na základe aktuálnych požiadaviek od ZO SRZ.
 • Spolupráca pri odlove reofilných druhov na stredisku SRZ v Bytči.
 • Spracovanie odvolania k vypusteniu VN Hrabovo (MsO SRZ Ružomberok).
 • Pracovné stretnutie na OÚ v Piešťanoch ohľadom prerokovania rozsahu hodnotenia ako aj ďalšieho postupu pri posudzovaní navrhovanej činnosti,, MVE Čerenecˮ.
 • Pracovné stretnutie vo Varíne na správe ŠOP Malá Fatra (Biokoridor ZA).
 • Prebratie násady jesetera malého z Rybářství Pohořelice (Dunaj č.1 a Dunaj č.2).
 • Prebratie násady kapra rybničného z výlovu rybníka v Nevidzanoch (VN Sĺňava).
 • Výlov VN Mankovce a VN Nevidzany na stredisku SRZ Rada v Malom Záluží
 • Zarybnenie VN Sĺňava násadou kapra rybničného v kategórii K2
 • Distribúcia pstruha potočného v kategórii Pp1 do ZO SRZ zo strediska Svit
 • Distribúcia podustvy v kategórii Pds1 a pstruha potočného v kategórii Pp1 do ZO SRZ zo strediska Trstená
 • Distribúcia podustvy v kategórii Pds1, jalca hlavatého Jh1, nosáľa sťahovavého No1 a mreny severnej Mrs1 do ZO SRZ zo strediska Bytča
 • Príprava VN na spúšťanie na kaprových strediskách Rady SRZ

Ekonomický odbor:

 • Účtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Kontrola nároku na čerpanie 2 % zaplatených daní za rok 2016.
 • Odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov, vystavovanie dobropisov pre ZO SRZ za rok 2017, ich zápočty resp. úhrada.
 • Kontrola a úhrada cestovných príkazov z MS v športovom muškárení resp. zo zasadnutia Rady SRZ.
 • Zaraďovanie investícií do dlhodobého majetku, evidencia drobného majetku.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Vyúčtovanie 37. MS v LRU-mucha, kontrola cestovných príkazov, dohôd o vykonaní práce, faktúr, kontrola čerpania rozpočtu.
 • Kontrola dohôd o vykonaní práce garantov a rozhodcov za účasť na pretekoch OŠČ v roku 2017.
 • Kontrola správnosti cestovných príkazov rozhodcov a garantov z účasti na pretekoch OŠČ.
 • Priebežné vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Sumarizácia správ reprezentačných trénerov a výsledkov z medzinárodných podujatí, vyúčtovanie poskytnutých záloh na MS, ME.
 • Sumarizácia správ hlavných rozhodcov a garantov z postupových pretekov OŠČ pre vyhodnotenia roku 2017.
 • Príprava zasadnutia prezídia OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.