Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 39. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 39. pracovnom týždni (od 24.9. do 28.9.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a zamestnancov OTVaV k príprave tlačív aktualizácia a doplnenie na rok 2019 (záznam o dochádzke + poriadky pre zväzové vody) a priebežné hodnotenie prípravy Medzinárodnej konferencie – Súčasnosť a perspektíva lipňa tymianového na Slovensku, ktorá bude dňa 31.10.2018 v Žiline.
 • Účasť prezidenta a tajomníka na porade delegátov na XII. Snem za NR-kraj v Nových Zámkoch, predmetom rokovania boli informácie o schválenom návrhu Stanov SRZ Radou SRZ, info., o príprave XII. Snemu, k priebehu leg. procesu rybárskej legislatívy – vyhlášky, informácie zo septembrového rokovania Rady, informácie k elektronizácii SRZ, návrh kandidátov do Rady a KK za NR-kraj na ďalšie volebné obdobie.
 • Pracovná rokovanie tajomníka SRZ a dvoch štatutárov zo ZO SRZ Turzovka k spolupráci pri riešení požiadaviek MO Turzovka (náhrady škôd pri úhyne rýb, úprava revírov, zabezpečenie násad lososovitých druhov rýb).
 • Účasť prezidenta a tajomníka na pracovnom stretnutí zástupcov ZO SRZ a delegátov na XII. Snem v Krupine za „Pohronskú úniu“ BB-kraj, boli informácie o schválenom návrhu Stanov SRZ Radou SRZ, info., o príprave XII. Snemu, k priebehu leg. procesu rybárskej legislatívy – vyhlášky, informácie zo septembrového rokovania Rady, informácie k elektronizácii SRZ, v závere stretnutia zúčastnení zástupcovia ZO SRZ navrhli kandidátov do Rady SRZ za úniu a BB-kraj.
 • Účasť tajomníka a zamestnancov sekretariátu na inventarizácii nehnuteľného majetku výr. strediska Trenčín-Kubrica.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Čerpanie dovolenky

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vypracovávanie zápisnice zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ zo dňa 21. septembra 2018 v dňoch 24. – 25. októbra 2018.
 • Stanovisko vo veci užívania rybníka v Malom Záluží a Komjaticiach a možnosť platenia nájmu na základe žiadosti vlastníka pôdy.
 • Vypracovávanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ zo dňa 22. septembra 2018 v dňoch 26. – 29. októbra 2018 a je následne zaslanie Ing. Mihaldovi a p. Hesekovi na overenie.
 • MsO SRZ Senica – problematika zamietnutia odvolania vo veci vybudovania vtáčieho ostrova na VN Kunov.
 • Právna pomoc vo veci podaného trestného oznámenia na zneužitie právomoci verejného činiteľa na základe žiadosti člena SRZ.
 • MO SRZ Púchov – zaslanie textácie oznámenia o zákaze lovu rýb z dôvodu zníženia hladiny na Váhu č. 10 a NK-kanál a vypracovanie oznamu na webovú stránku.
 • Stanovisko vo veci uznesenia o odmietnutí trestného oznámenia vo veci podozrenia z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa na základe žiadosti člena SRZ a vypracovanie sťažnosti proti danému uzneseniu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie so zástupcami ŠOP v Banskej Bystrici za účelom prediskutovania projektov – VN Kráľová, VN Sĺňava a hlavátka.
 • Pracovná porada oddelenia.
 • Určenie miest výkonu rybárskych hospodárov a rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ.
 • Účasť na konaní k úprave brehov rieky Váh v k.ú. Stankovany.
 • Minitoring značkovaných hlavátok vysadených do rieky Hron v Žiari nad Hronom.
 • Účasť na stretnutí základných organizácií SRZ na Pohronskej únii.
 • Pracovné stretnutie na Správe CHKO Vihorlat v Michalovciach k VN Z.Šírava.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie nákladov PHM za súkromné jazdy za 9/2018.
 • Preúčtovanie podielových daní za 9/2018.
 • Zaúčtovanie výnosov Truxor za 9/2018 – interné doklady resp. fakturácia.
 • Spracovanie došlých a odoslaných faktúr.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava enviromentálnej brigády pre deti v rybárskych krúžkoch Dajme potoku život – postav svoju hrádzku.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.