Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 39. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 39. pracovnom týždni (od 26.9. do 30.9.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Finalizácia príprav Mimoriadneho snemu SRZ – zasadací poriadok a označenie stolov, kontrola a tlač prezenčných listín, kompletizácia prezentačných balíčkov pre delegátov, príprava technického zabezpečenia pre potreby rokovania na samotnom sneme.
 • Na pozvanie Slovenskej poľovníckej komory sa v dňoch 26.9. až 29.9.2016 v rámci čerpania dovolenky zúčastnil tajomník SRZ Ing. Javor výjazdu do Bruselu, kde medzi inými navštívil Europský parlament, kde sa konalo stretnutie s europoslancom B. Zalom, následne zasadnutie Parlamentnej skupiny pre udržateľné poľovníctvo + vernisáž výstavy Trvalo udržateľné poľovníctvo v EÚ. 
 • Dňa 1.10.2016 sa konal v hoteli Slovakia v Žiline Mimoriadny snem SRZ k novele Stanov SRZ. Na rokovaní sa zúčastnilo 113 delegátov zo 120 zvolených na VČS a MK. Na základe vystúpenia viacerých delegátov a po ich podstatnej zhode, Snem rozhodol väčšinovým hlasovaním predložený návrh Radou SRZ neprijať, a ponechať v platnosti pôvodné znenie stanov SRZ. Toto rozhodnutie potvrdili delegáti aj záverečným hlasovaním o prijatie uznesenia z rokovania Mimoriadneho snemu najmä z týchto dôvodov:
  • Viaceré vystúpenia upozorňovali na nutnosť opätovne otvárať novelizované stanovy v nadväznosti na prijatie nového zákona.
  • Časť diskutujúcich upozornila aj na skutočnosť, že Legislatívna komisia spracovala dobrý kompromis z často protichodných požiadaviek, ale len od 20% organizácií. Pritom niektorí delegáti, síce po termíne, požadujú rokovať o ich nových návrhoch.

Riešenie Novely stanov posunuli delegáti na riadny XII. Snem SRZ, ktorý sa bude konať v roku 2018.


Právny referát:

 • V priebehu 39. týždňa zaslalo ďalších 26 základných organizácií kontaktné údaje z dôvodu aktualizácie na našej webovej stránke. V aktualizácii sa priebežne pokračuje. Celkovo bolo doteraz aktualizovaných 108 základných organizácií.
 • Dokončenie príprav a zabezpečenie podkladov na Mimoriadny snem SRZ a účasť na samotnom zasadnutí Mimoriadneho snemu SRZ.
 • Zaslanie právneho výkladu k ustanoveniam Stanov SRZ na základe podnetu rybára a ZO SRZ.
 • Dňa 20.09.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené vyjadrenie z Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou k VZN č. 2/20016, ktoré platí na VN Domaša. Uvedené VZN obmedzuje výkon rybárskeho práva nad rámec zákona o rybárstve. Proti VZN bol podaný protest prokurátora. V danej veci bola zaslaná žiadosť obci Kvakovce, aby sa vyjadrila k nezákonne vydanému VZN a urobila opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.
 • Dňa 21.09.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené stanovisko MŽP SR, o ktoré sme žiadali listom dňa 16. augusta 2016, o ktorom sme Vás informovali v rámci Činnosti Sekretariátu Rady SRZ v 33. pracovnom týždni. MŽP SR sa vo svojom liste vyjadrilo, že nie je kompetentné vyjadrovať sa k uzatvoreným nájomným zmluvám na ostatných vodných plochách, ktoré môžu viesť k následnému odoberaniu výkonu rybárskeho práva. S podnetom sme sa obrátili aj na SVP, š.p., ktorý je správcom na predmetných ostatných vodných plochách, aby prehodnotil uzatvorené nájomné zmluvy a nedochádzalo tak k odoberaniu výkonu rybárskeho práva súkromnými osobami.
 • Dňa 27.09.2016 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť o vysporiadanie rybárskeho revíru Dolnostredské Rameno č. 2-1550-1-1 od obce Dolná Streda. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že chcú požiadať o vyradenie rybárskeho revíru na účely podnikania v osobitnom režime. K žiadosti sme zaujali negatívne stanovisko, nakoľko informácie v nej uvedené boli zavádzajúce a nepravdivé, a zároveň sme toho názoru, že obec nie je oprávnená na podnikanie. Naše stanovisko sme zaslali na vedomie aj SVP, š.p., MŽP SR a SPF. Zároveň sme listom požiadali MŽP SR, aby v prípade doručenia žiadosti o pridelenie rybárskeho revíru, nebolo konanie začaté, pokým nedôjde k úplnému vysporiadaniu vzájomných právnych vzťahov.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Zaslanie žiadosti na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o zmenu IČO pre Mestskú organizáciu Bratislava II, nakoľko evidované IČO v ich registri je nesprávne.
 • Posledné právne úkony vo veci vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Do vlastníctva Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina boli prepísané nasledujúce parcely: KN-E 643/5, 644/2, 642/10 v katastrálnom území Malé Zálužie, v hodnote 0,30 EUR/m2.
 • Dňa 27.09.2016 bol podaný podnet na začatie disciplinárneho konania voči predsedovi základnej organizácie. Podnet bol postúpený KK SRZ na vykonanie kontroly. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať. Zároveň zverejnenie osoby, na ktorú bol podnet podaný, nie je možný, nakoľko platí prezumpcia neviny.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovné stretnutie s občianskou iniciatívou v Bratislave za účelom prípravy podkladov a zjednotenia postupu pri medzirezortnom pripomienkovom konaní Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu SR do roku 2030, ktoré sa očakáva v priebehu mesiaca október 2016.
 • Príprava a zaslanie žiadosti Ministerstvu životného prostredia SR, týkajúcej sa udelenia výnimky z niektorých zakázaných činností na VN Orava.
 • Účasť na terénnej obhliadke s pracovníkmi SVP, š.p. štrkovej lavice nachádzajúcej sa v toku Bystrica (MO SRZ Čadca) pri obci Klubina a stanovenie podmienok jej odťaženia.
 • Príprava zväzových rybárskych poriadkov platných od roku 2017 do tlače.
 • Príprava programu a zaslanie pozvánky ZO SRZ na kurz rybárskych hospodárov, ktorý sa v spolupráci so SOŠ Ivanka pri Dunaji uskutoční 3. – 5. novembra 2016 v Ivanke pri Dunaji.
 • Prebratie násady hlavátky dvojročnej na výrobnom stredisku Svit a zarybnenie rybárskych revírov Orava č.2 a Váh – Krpeľany.
 • Účasť na výlove chovnej vodnej nádrže Rady SRZ – výrobné stredisko Malé Zálužie VN Mankovce a prebratie násady kapra dvojročného na zarybnenie VN Sĺňava.
 • Prebratie násad jalca hlavatého Jah1 a nosáľa sťahovavého No1 zo zarybňovacieho fondu na kaprové revíry ZO SRZ na výrobnom stredisku v Bytči.
 • Spracovanie a podanie podnetu na Inšpektorát odpadového hospodárstva SIŽP Košice, kvôli komunálnemu odpadu dlhodobo sypanému do toku Hnilec vo Švedlári pod ihriskom.
 • MVE Prakovce  – kontrola rybovodu po jeho opätovnom spriechodnení.
 • Naplánovanie prerozdelenia fondu ichtyológa pre ZO SRZ v bratislavskej oblasti.
 • Príprava podkladov pre stanovenie výšky sumy finančného vyrovnania pre časť rybárskeho revíru Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD, a to Čilistovský kanál a II. Lagúna obhospodarovaný MO SRZ Šamorín.
 • Postúpenie doručených previnení rybárov na rybárskych revíroch Rady SRZ, zaznamenaných profesionálnymi členmi rybárskej stráže na doriešenie disciplinárnym komisiám jednotlivých ZO SRZ.

Odbor výroby:

 • Pokračujúce zarybňovanie ZO SRZ a revírov Rady  reofilnými druhmi Pds1, Pds2, No1, Jh1.
 • Začiatok výlovov na strediskách SRZ Rada a zarybňovania ZO SRZ a revírov Rady nížinnými druhmi.
 • Výlovy VN Mankovce a VN Nevidzany na stredisku M. Zálužie. Vylovená kategória kapor K2, ktorým bola zarybnená VN Sĺňava v množstve 6700kg.

Ekonomický odbor:

 • Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov k 30.9.2016 , zasielanie upomienok na neuhradené platby.
 • Spracovanie predbežnej účtovnej uzávierky k 31.8.2016.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Zasielanie vyúčtovaní z predaja povoleniek za rok 2016 a vystavenie dobropisov pre ZO SRZ .
 • Príprava podkladov pre predbežný audit, ktorý sa uskutoční 6.-7.10.2016.