Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 4. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 04. pracovnom týždni (od 22.1. do 26.1.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pracovná porada v Žiline vedúcich výrobných pstruhových stredísk – pstruhových SRZ Rady za účasti tajomníka SRZ, vedúceho OTVaV a predsedu ekon.výrobnej komisie pri k vyhodnotenie hospodárenia stredísk za rok 2017 a prerokovanie návrhov ekonomicko-výrobných plánov za jednotlivé pstruhárstvá.
 • Krajská porada štatutárov základných organizácií TN-kraja za účasti prezidenta, tajomníka SRZ, víceprezidenta a členov Rady za príslušný kraj k metodickému pokynu pre ZO k VČS a MK + Volebný poriadkom, informácia k zákonu o rybárstve v rámci prebiehajúceho leg. procesu a predbežné hodnotenie Petície za záchranu rybárstva na Slovensku + návrhy novely Stanov SRZ a v rôznom požiadavky na Radu SRZ.
 • Krajská porada štatutárov základných organizácií ZA-kraja za účasti prezidenta, tajomníka SRZ, víceprezidenta a členov Rady za príslušný kraj k metodickému pokynu pre ZO k VČS a MK + Volebný poriadkom, informácia k zákonu o rybárstve v rámci prebiehajúceho leg. procesu a predbežné hodnotenie Petície za záchranu rybárstva na Slovensku + návrhy novely Stanov SRZ a v rôznom požiadavky na Radu SRZ.
 • Krajská porada štatutárov základných organizácií BA-kraja za účasti prezidenta, tajomníka SRZ, víceprezidenta a členov Rady za príslušný kraj k metodickému pokynu pre ZO k VČS a MK + Volebný poriadkom, informácia k zákonu o rybárstve v rámci prebiehajúceho leg. procesu a predbežné hodnotenie Petície za záchranu rybárstva na Slovensku + návrhy novely Stanov SRZ a v rôznom požiadavky na Radu SRZ.
 • Pracovné rokovanie oboch štatutárov SRZ v Trenčíne s p. Fabianom k zabezpečeniu stánku SRZ na výstave Carp show na trenčianskom výstavisku v dňoch 2.3 až 4.3.2018.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha výberové konanie na dodávateľa servera, switchu a záložného zdroja pre IT rack.
 • Prebieha inventarizácia majetku Slovenského rybárskeho zväzu – budova Sekretariátu, výrobné strediská.
 • Prebieha rekonštrukcia liahne v Trstennej (technológia).
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN – Príbovce (výkopové práce).
 • Prebieha inštalácia nových notebookov na strediskách Rady (Lučenec, Uzovská Panica, Brzotín).
 • Prebieha návrh na vyradenie IM a DHM pre vyraďovaciu a likvidačnú komisiu.
 • Prebieha tvorba projektu na úpravu koryta Demänovky – hotový, v budúcom týždni prezentácia priamo v stredisku v Demänovskej Doline.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Stanovisko vo veci možnosti kandidatúry člena ZO SRZ, ktorý nie je členom výboru ZO SRZ, za delegáta na Snem SRZ, na základe podnetu predsedu MO SRZ. V rámci stanoviska bolo konštatované, že na delegáta môže kandidovať každý člen SRZ v zmysle Stanov SRZ a nemôže mu byť toto právo uprené len z dôvodu, že nie je členom výboru ZO SRZ.
 • Stanovisko k návrhom na kandidáta do orgánov ZO SRZ vo veci podmienok, ktoré by mal kandidát spĺňať, na základe podnetu člena MsO SRZ.
 • Pripomienkovanie návrhu Kúpnej zmluvy na odpredaj živých sladkovodných rýb a Dohody o poradenstve pri výlove vodnej nádrže Kolíňany, ktorých zmluvnou stranou je Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU s.r.o., užívateľ VN Kolíňany, v súčinnosti s Odborom tečúcich vôd a výroby.
 • Zaslanie vyjadrenia k odvolaniu Združenia Slatinka a nášmu odvolaniu vo veci rozhodnutia č. OU-RV-OSZP-2017/010882-01 zo dňa 06. decembra 2017 vydaného v zisťovacom konaní, ktorým bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť „Malá vodná elektráreň Nadabula – Slaná“ sa bude posudzovať.
 • Stanovisko vo veci postupu disciplinárneho orgánu a jednotlivých procesných úkonov, na základe žiadosti tajomníka MsO SRZ.
 • Pracovná porada s OTVaV k návrhu zákona o rybárstve v súvislosti s rozporovým konaním, ktoré bude dňa 31. januára 2018.
 • Vypracovanie rozhodnutia o postúpení disciplinárneho previnenia na prerokovanie príslušnému disciplinárnemu konaniu, nakoľko Disciplinárna komisia pri Rade SRZ nebola príslušná na prerokovanie z dôvodu, že sa jednalo o osobu, ktorá prestala byť štatutárnym zástupcom MsO SRZ, v rámci disciplinárneho konania vedeného pod sp.zn. DK 2/17.
 • Vypracovanie predvolania disciplinárne stíhanej osoby vo veci prerokovania disciplinárneho previnenia v rámci disciplinárneho konania vedeného pod sp.zn. DK 1/17.
 • Vypracovanie predvolania svedka, podávateľa podnetu, vo veci prerokovania disciplinárneho previnenia v rámci disciplinárneho konania vedeného pod sp.zn. DK 1/17.
 • Čerpanie voľna dňa 24. januára 2018.
 • Zaslanie stanoviska vo veci možnosti stať sa členom SRZ a vykonávať lov rýb osobou, ktorá nie je občanom SR a podmienok, ktoré je potrebné pre vznik členstva v SRZ splniť, na základe žiadosti občana ČR.
 • Stanovisko vo veci možnosti zakázať lov rýb na rybníku v čase od 1. januára do 31. mája, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci možnosti stať sa členom Slovenského rybárskeho zväzu počas roka, na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Poskytnutie súčinnosti MsO SRZ na základe žiadosti vo veci vypracovania a podania návrhu na odvolanie člena rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Plnomocenstvo pre rybárskeho hospodára k zastupovaniu Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina  pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo veci šetrenia prečinov pytliactva podľa § 310 Trestného zákona.
 • Vypracovanie zápisníc z disciplinárneho rokovania zo dňa 09. decembra 2017 a 17. januára 2018 vo veci disciplinárneho konania vedeného pod sp.zn. DK 1/17 a DK 2/17.
 • Spracovanie pripomienok k rozporom k návrhu zákona o rybárstve pre potreby ich prerokovania na rozporovom konaní, ktoré sa bude konať 31. januára 2018.
 • Stanovisko vo veci ustanovovania členov rybárskej stráže, výkonu ich činnosti a skúšok nových členov v súvislosti s prípravou nového zákona o rybárstve, na základe žiadosti predsedu MsO SRZ.
 • Zaúčanie novej kolegyne do funkcie organizačno-právneho referenta a v súčinnosti s ňou vypracovanie smernice pre činnosť vyraďovacej a likvidačnej komisie.
 • Stanovisko vo veci ustanovovania členov rybárskej stráže a výkonu ich činnosti a možnosti vykonávať kontroly ako kandidát na rybársku stráž, na základe žiadosti predsedu MsO SRZ. V rámci stanoviska bolo konštatované, že v rámci zákonných intencií nie je za žiadnych okolností možné, aby výkon činnosti rybárskej stráže zabezpečovali osoby, ktoré nie sú členmi rybárskej stráže, alebo ktoré sa na túto funkciu verejného činiteľa pripravujú, nakoľko by konali v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Stanovisko vo veci podávania návrhov kandidátov do orgánov ZO SRZ a za delegáta na Snem SRZ v súvislosti s dodržaním jednotlivých lehôt a uvedením povinných náležitosti v samotnom návrhu, na základe žiadosti predsedu MsO SRZ.
 • Zaúčanie novej kolegyne do funkcie organizačno-právneho referenta a v súčinnosti s ňou vypracovanie smernice pre činnosť vyraďovacej a likvidačnej komisie a vypracovanie stanoviska pre člena SRZ vo veci vyberania poplatkov pri prestupe do inej organizácie.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť ichtyológa na pracovnej porade na sekretariáte SRZ-Rada Žilina.
 • Účasť na prerokovaní Programu starostlivosti o CHVÚ Ondavská rovina na roky 2018 -2047  na MsÚ v Trebišove.
 • Monitorovanie situácie pod rybovodom MVE Ždaňa a prijatie opatrení na zlepšenie stavu.
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ Košice, Správu povodia Hornádu a Bodvy Košice k údržbe toku Hornád v Spišskej Novej Vsi.
 • Účasť na rokovaní zvolanom obcou Veľká Franková k projektu protieróznej ochrany a MVE Veľká Franková.
 • Posúdenie prevádzky MVE Mošoň na Mošoňskom Dunaji (Čunovo).
 • Účasť na kontrole prijatých opatrení z rozhodnutia OÚ Kežmarok zo dňa 29.3.2017 na vodnom toku Osturniansky potok  na MVE Veľká Franková.
 • Účasť pracovníkov odboru na inventarizácii majetku na výrobných strediskách SRZ.
 • Účasť ichtyológov na poradách štatutárov Bratislavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja.
 • Pracovná porada ichtyológa s MO SRZ Liptovský Hrádok.
 • Spracovanie skutočného zarybňovania revírov Rady SRZ za rok 2017 na www.ssrzrada.sk.
 • Spracovanie prekryvu rybárskych revírov v 4. a 5. stupni ochrany.
 • Sumarizácia úlovkov z rok 2017 od držiteľov povolení na lov rýb čereňom na rieke Dunaj a Morava.
 • Aktualizácia zoznamov členov RS (ZO SRZ) za účelom poistenia v roku 2018.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenia na rybolov na základe platných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Monitoring, plašenie a odstrel kormoránov na VN Krpeľany a Váhu č. 17.
 • Vyhodnotenie dohôd o zabezpečení kontroly a ochrany revírov so ZO SRZ.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava podkladov pre zasadnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov v Košiciach.
 • Zasadnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov v Košiciach zamerané na spoluprácu medzi novovznikajúcim odborom a jednotlivými vedúcimi, a na dopracovanie smernice Zlatý blyskáč.
 • Obhliadka potenciálnych pretekárskych tratí celoslovenskej detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2018.
 • Dopĺňanie celoslovenskej databázy kontaktov vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Tvorba príspevku do článku zverejneného na www.ssrzrada.sk.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Ekonomický odbor:

 • Dofakturácia materiálu a služieb za rok 2017.
 • Inventarizácia zásob a dokladová inventúra rýb na výrobných strediskách Rady SRZ.
 • Dokladová inventúra hlavnej knihy za rok 2017.
 • Úhrada bežných faktúr za materiál a služby resp. úhrada dobropisov pre ZO SRZ.
 • Daňové priznanie DPH za 12/2017 a Kontrolný výkaz DPH za 12/2017.
 • Výpočet a zaúčtovanie rezervy na dovolenky a odvody za rok 2017.
 • Výpočet nákladov na prepravu rýb a výpočet nákladov na jednotlivé výrobné strediská.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Distribúcia žiadostí na doplnenie údajov registrovaných pretekárov RT, PR a F a následne ich evidencia v informačnom systéme športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Distribúcia neprebratých prihlášok do súťaže.
 • Kompletizácia zápisníc a uznesení z výročných zasadnutí sekcií PR, P a F.
 • Príprava materiálov na výročné zasadnutie komisie rozhodcov a školenie rozhodcov.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.