Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 4. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 4. pracovnom týždni (od 23.1. do 27.1.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Spracovanie potrebných podkladov pre tlač chýbajúcich tlačovín – hosťovacie povolenia.
 • Príprava podkladov pre zabezpečenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-5. marca 2017 v Trenčíne.
 • Rokovanie tajomníka Ing. Javora s p. Fabiánom k zabezpečeniu výstavných priestorov pre SRZ vrátane termínov odborných prednášok – rybárska výstava Fishing Show.
 • Pracovné stretnutie tajomníka s riaditeľom Slovenskej poľovníckej komory za účelom prerokovania podmienok spoločnej účasti na medzinárodnej výstave FeHoVa v Budapešti a prerokovania spolupráce zabezpečenia streliva pre potreby SRZ (kormorán).
 • Pracovné stretnutie tajomníka Ing. Javora so zástupcom firmy RoturSoft k riešeniu softvéru pre ZO SRZ.
 • Pracovné stretnutie štatutárov a hospodárov Prešovského kraja v Hanušovciach nad Topľou aj pracovné stretnutie štatutárov a hospodárov Košického kraja v Košiciach za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora, oblastného ichtyológa pre Košický kraj Ing. Géciho a viceprezidentov a členov Rady za oba kraje.
 • INFOCAR Bratislava – montáž systému sledovania polohy vozidla – Toyota Hilux.
 • Troják – kľúčový systém – vypĺňanie plánu pre systém generálneho kľúča.
 • Zmena smernice o poskytovaní OOPP – vypracovanie.
 • Okresný úrad Vranov nad Topľou – začatie konania vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte.
 • Stredisko Lučenec – oprava stupačkovej svorkovnice.
 • Oprava techniky – Mahindra, VW Caddy – RADA, Mahindra – Košarovce.

Právny referát:

 • Zaslanie žiadosti mestskej organizácii SRZ o prehodnotenie rozhodnutia o zániku členstva v SRZ osobe, voči ktorej bolo vedené disciplinárne konanie v rozpore s Disciplinárnym poriadkom SRZ, a ktorá pre liečenie sa v nemocnici zaplatila členský príspevok oneskorene.
 • Spracovanie a zaslanie návrhu uznesenia na elektronické hlasovanie všetkým členom Prezídia Rady SRZ vo veci vyradenia osôb zo zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov. Uznesenie bolo prijaté v počte hlasov 9, jeden proti, z celkového počtu 10.
 • Doplnenie návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemkom v katastrálnom území Brzotín a zaslanie vyjadrenia k zisteným nezrovnalostiam.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Zaslanie stanoviska vo veci vyrubovania a platenia dane z pozemkov, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako vodné plochy, na základe žiadosti ZO SRZ.
 • Návrh príkaznej zmluvy na výkon činnosti ichtyológa a rybárskeho hospodára.
 • Zaslanie stanoviska vo veci odvolania z funkcie tajomníka výborom obvodnej organizácie  v rozpore so Stanovami SRZ a odporúčanie ďalšieho postupu, na základe žiadosti ZO SRZ.
 • Vypracovanie stanoviska vo veci výkladu pojmu „loviaca osoba“  pre usmernenie členov SRZ a členov rybárskej stráže SRZ.
 • Zaslanie usmernenia členom Rady SRZ a KK SRZ, ktorí vstúpili do súdneho konania vo veci žaloby o zrušenie rozhodnutí snemu sp. zn. 18C/231/2014 ako intervenienti.
 • Zaslanie stanoviska vo veci žiadosti o vyplácanie nájomného za pôdu pod rybníkom v Malom Záluží.
 • Zaslanie usmernenia a výkladu konkrétnych ustanovení Disciplinárneho poriadku SRZ účinného od 01. januára 2017 a ich aplikácia v praxi, na základe žiadosti DK ZO SRZ.
 • Usmernenie vo veci kúpy pozemkov na rybárskych revíroch do vlastníctva organizácie na základe žiadosti ZO SRZ.
 • Vyjadrenie vo veci vydávania povolení na rybolov pre deti vo veku od 6 do 14 rokov v zmysle Stanov SRZ na základe podnetu nečlena SRZ.
 • Vyjadrenie vo veci platenia dane za pozemky nachádzajúce sa pod rybárskymi revírmi, evidované v katastri nehnuteľností ako TTP, na základe žiadosti vlastníka pozemkov.
 • Návrh zmlúv o nájme priestorov v budove Rady SRZ pre zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ.
 • Stanovisko k možnosti zavedenia hornej miery rýb a jeho zaslanie všetkým ZO SRZ, nakoľko bol na organizácie k tejto problematike zasielaný mail od p. P.Č., v ktorom boli uvedené nepravdivé a zavádzajúce informácie.
 • Vypracovanie nových vzorov tlačív pre ZO SRZ, členov SRZ a členov RS z dôvodu ich aktualizácie na webovej stránke.
 • Poskytnutie právneho stanoviska vo veci možného porušenia predpisov o rybárstve zisteného na základe kontroly odovzdaných povolení na rybolov za rok 2016 a odporúčanie ďalšieho postupu, na základe žiadosti KK ZO SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia a poskytnutie právnej pomoci v spore o rybársky revír – štrkovisko Mojzesovo-Lipová na základe žiadosti ZO SRZ.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Elektronická sumarizácia úlovkov z vrátených povolení vydaných Radou SRZ (čerene Dunaj, Zvláštne povolenia na rybolov).
 • Vyhodnotenie skutočného zarybnenia z jednotlivých zarybňovacích fondov Rady v roku 2016.
 • Spracovanie údajov zo sčítania kormoránov veľkých na nocoviskách a evidencia ulovených jedincov v zmysle povolenej výnimky.
 • Príprava na poradu Odboru tečúcich vôd, ktorá sa uskutoční dňa 31.1.2017.
 • Údržba toku Poprad medzi Popradom –Svitom, účasť na výrobnom výbore na SVP, š.p. Poprad  a podanie stanoviska k údržbe s podmienkami.
 • Účasť na pracovnej porade funkcionárov Prešovského kraja v Hanušovciach nad Topľou.
 • Účasť na pracovnej porade funkcionárov Košického kraja v Košiciach.
 • Stanovisko k presmerovaniu a prečisteniu toku Hradlová v k.ú. Kyjov.
 • Spracovanie podkladov k článku na tému malé vodné elektrárne.
 • Riešenie problematiky k plánovanej výstavbe MVE na VN Čerenec.
 • Riešenie problému programu Rotursoft pre MO SRZ Sekule- Moravský Svätý Ján.
 • Preškolenie vedúcich rybárskej stráže v bratislavskom kraji.
 • Rokovanie ohľadom výkonu rybárskeho práva na VN Sĺňava.
 • Aktualizácia zoznamov členov rybárskej stráže pre potreby poistenia v roku 2017.
 • Pracovné stretnutie s SVP, š.p. OZ Bratislava ohľadom výkonu rybárskeho práva na rieke Morava.

Odbor výroby:

 • Oslovovanie dodávateľov medikovaných krmív pre lososovité druhy.
 • Príprava podkladov ohľadom plnenia zarybnenia rybárskych revírov v roku 2016 pre krajské porady štatutárov SRZ.
 • Príprava výrobných plánov rybochovných stredísk Rady SRZ na rok 2017.
 • Evidovanie objednávok od ZO SRZ na násadové ryby v roku 2017.
 • Bilancia a vyhodnotenie produkcie násad na kaprových strediskách Rady SRZ.
 • Bežná administratíva spojená s fungovaním odboru.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zaraďovanie majetku, podklady pre výpočet odpisov.
 • Účtovanie došlých faktúr, ich úhrada.
 • Účtovanie interných dokladov (účtovanie rezerv, prepravy a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Príprava materiálu na výročné zasadnutie komisie rozhodcov.
 • Úlohy spojené s prípravou MS LRU – M (spracovanie informácií pre účastníkov MS na stránku podujatia, rozpočet, korešpondencia).
 • Úlohy spojené s prípravou MS v RT (spracovanie informácií, rozpočet, korešpondencia).
 • Uzatvorenie výberového konania trénerov.
 • Pripomienkovanie návrhu stanov nového športového zväzu.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.