Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 40. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 40. pracovnom týždni (od 02.10. do 06.10.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zamestnancov odboru OTVaV s generálnym riaditeľom SVP, š. p., v Banskej Štiavnici o možnostiach spolupráce na spoločných investičných projektoch, následne pokračovalo pracovné rokovanie za účasti technického riaditeľa SVP, š.p. k problematike výkonu rybárskeho práva na pozemkoch v správe SVP – územie zákazu rybolovu bude označené tabuľou – info. prostredníctvom pripravovaných rybárskych poriadkov pre rok 2018+informácie pre rybárov o stave VN, ktoré sú vypustené t.j. termíny realizácie prípadne ďalších obmedzení, ďalej pripraviť spoločné informácie o obmedzení nelegálnych stavbách na pozemkoch správcu.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zamestnancov odboru OTVaV s generálnym riaditeľom ŠOP, š.p. v Banskej Bystrici a zamestnancami  ŠOP o možnostiach spoluúčasti SRZ na výzvach z OPKŽP s možnosťou cezhraničnej spolupráce alebo veda a výskum, spresnenie podmienok pre možnosť čerpania fin. prostriedkov pre SRZ.
 • Účasť tajomníka a zástupcu dodávateľskej firmy pre BOZP na prerokovaní protokolu Inšpektorátu práce v Nitre k výkonnej kontrole na výrobnom stredisku v Nových Zámkoch a protokolu k pracovnému úrazu zamestnanca výrobného strediska Paríž-Ľubá bez opatrení pre SRZ.
 • Účasť tajomníka a prezidenta SRZ na Akcionárskom dni Slovryb, a .s. na VN Čerenec.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Ukončené výberové konanie – rekonštrukcia liahne Trstená – rozvod vody; oprava strechy Svit; technologická miestnosť  IT v Žiline; projekt úpravy koryta Demänovky; dodávka traktora pre Brzotín; dodávka kruhových nádrží – Malé Zálužie, Uzovská Panica; oprava strechy v Bytči; výmena okien na liahni – Uzovská Panica.
 • Prebiehajúce výberové konanie – dodávka notebookov pre strediská a hospodárov; oprava strechy, zvodov a žľabov v Žiline; rekonštrukcia rybníkov v Bytči; úprava priestorov na spracovanie rýb Žilina.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vypracovanie rozhodnutia dovolacieho orgánu v disciplinárne veci proti Vladimírovi Z., ktorým bolo potvrdené disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DK-17-V/2017 odvolacieho orgánu, výboru MsO SRZ Prievidza, zo dňa 08. júna 2017 a disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DK-17/2017 Disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ Prievidza zo dňa 10. apríla 2017, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia na rybolov na rok 2017 a nevydanie povolenia na rybolov pre nasledujúci rok 2018. O prijatom rozhodnutí bola listom upovedomená MsO SRZ Prievidza.
 • Vypracovanie rozhodnutia dovolacieho orgánu v disciplinárne veci proti Pavlovi Š., ktorým bolo potvrdené disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DP-1/2017 odvolacieho orgánu, výboru MO SRZ Sečovce, zo dňa 04. augusta 2017 a disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DP-1/2017 Disciplinárnej komisie pri výbore MO SRZ Sečovce zo dňa 18. júla 2017, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia na rybolov na rok 2017 a nevydanie povolenia na rybolov na dobu 18 mesiacov. O prijatom rozhodnutí bola listom upovedomená MO SRZ Sečovce.
 • Vypracovanie rozhodnutia dovolacieho orgánu v disciplinárne veci proti Ing. Martinovi B., ktorým bolo zmenené disciplinárne rozhodnutie sp.zn. 6/2017 odvolacieho orgánu, výboru MsO SRZ Nitra, zo dňa 29. mája 2017 a disciplinárne rozhodnutie sp.zn. 6/2017 Disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ Nitra zo dňa 03. mája 2017, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia vydaného na rok 2017 a nevydanie povolenia na dobu 1 roka, a uložené Ing. Martinovi B. disciplinárne opatrenie, peňažná pokuta vo výške 100 EUR. O prijatom rozhodnutí bola listom upovedomená MsO SRZ Nitra.
 • Stanovisko vo veci zákazu lovu z hrádze v zmysle § 13 ods. 1 písm. e) zákona o rybárstve, na základe žiadosti tajomníka MO SRZ.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na rekonštrukciu strešnej krytiny na výrobnom stredisku Rady SRZ v Bytči, ktorej zmluvnou stranou je Vladimír Hrtánek – TREND.
 • Výpoveď Zmluvy o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI so spoločnosťou Wolters Kluwer s.r.o.
 • Aktualizácia „Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní“ na základe doručených uznesení o osvedčení v skúšobnej dobe.
 • Stanovisko vo veci žiadosti o zrušenie pozastavenia členstva SRZ a o vyradenie zo „Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní“ na základe uznesenia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti výkonu rybárskeho práva, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vypracovanie stanoviska vo veci podaného podnetu členom MsO SRZ vo veci porušenia zákona o ochrane osobných údajov pre potreby Kontrolnej komisie SRZ.
 • Vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy na benzínové čerpadlo značky Straus Austria, ktorej zmluvnou stranou je JUDr. František Bačo.
 • Stanovisko vo veci vydaného uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania, a zároveň uloženého disciplinárneho opatrenia, dočasného vylúčenia z členstva tej istej osobe, a návrh ďalšieho postupu pre potreby mať práva a povinnosti člena SRZ v zmysle Stanov SRZ.
 • Spracovanie pripomienok v spolupráci s tajomníkom SRZ k doložke vybraných vplyvov k navrhovanému zneniu zákona o rybárstve, ktoré boli predložené na mimoriadne zasadnutie Prezídia Rady SRZ a následné doplnené o ďalšie návrhy.
 • Poskytnutie súčinnosti MsO SRZ vo veci podanej žiadosti o predĺženie rozhodnutia okresného úradu, ktorým bola udelená výnimka z § 13 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 1 písm. c) a § 16 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny.
 • Účasť na mimoriadnom zasadnutí Prezídia Rady SRZ dňa 04. októbra 2017 vo veci prerokovania návrhu zákona o rybárstve a ďalšieho postupu.
 • Podanie podnetu na Krajskú prokuratúru Banská Bystrica na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vo veci povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov, ktorým nebolo Slovenskému rybárskemu zväzu priznané postavenie účastníka konania.
 • Pripomienkovanie návrhu zmluvy o dielo na premiestnenie serverovne a rekonštrukciu kabeláže v rámci areálu SRZ – Rada v Žiline, po právnej stránke.
 • Vypracovanie zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 04. októbra 2017.
 • Zaslanie návrhu na Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor, na zápis zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností záznamom v súčinnosti s MsO SRZ Nové Zámky.
 • Spracovanie materiálov v rámci organizačno-právnej agendy do vestníka SRZ.
 • Spracovanie materiálov v rámci Sekretariátu Rady SRZ do vestníka SRZ a vypracovanie jeho znenia.
 • Pripomienkovanie návrhu zmluvy o dielo na vytvorenie internetovej aplikácie na elektronizáciu Slovenského rybárskeho zväzu, ktorej zmluvnou stranou sa stala spoločnosť Viadon, s.r.o. na základe uznesenia Rady SRZ č. 65/2017 prijatého na zasadnutí dňa 23. septembra 2017.
 • Vypracovanie sprievodného listu pre ZO SRZ v spolupráci s tajomníkom SRZ k aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve.
 • Vypracovanie otvoreného listu prezidentovi SR, predsedovi vlády a predsedovi NR SR v spolupráci s tajomníkom SRZ k aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve.
 • Vypracovanie mimoriadneho vestníka SRZ k aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie na MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou.
 • Spracovanie  odpovede pre redakciu  Rybičky k článku čitateľa pod názvom „Príbeh jednej rieky“  o situácii počas letných mesiacov  na časti povodia rieky Čierna voda.
 • Účasť na výlove rybníka Uhorské 1 na stredisku SRZ Lučenec – inventúra vylovených  rýb.
 • Príprava podkladového materiálu pre projekt na rieku Poprad.
 • Spracovanie vyčíslenia škody  pre ObO PZ SR  Kysak ku škode spôsobenej  na rybách prečinom pytliactvo na VN Ružín.
 • Vyhodnotenie ichtyologického prieskumu na biokoridore VN Žilina.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami MO SRZ Bytča   a MO SRZ Považská Bystrica k riešeniu spornej hranice rybárskeho revíru na Hričovskom kanály.
 • Pomoc pri rozvoze podustvy zo strediska SRZ Bytča pre MsO SRZ Ružomberok.
 • Prevzatie násady kapra na VN Orava a VN Liptovská Mara.
 • Odlov pre RVPS Galanta Váh č. 3 (MsO SRZ Sereď).
 • Podanie oznámenia v súvislosti s úhynom rýb a MVE Želiezovce na rieke Hron v zmysle zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd.
 • Spracovanie podkladov pre vypracovanie znaleckého posudku vo veci výpočtu škody na rybách na rieke Váh v Nemšovej(MsO SRZ Trenčín).
 • Rokovanie so zástupcami SVP, š.p. Banská Štiavnica k obmedzeniu rybolovu na VN z pohľadu správcu vodných tokov.
 • Rokovanie so zástupcami ŠOP SR Banská Bystrica v súvislosti s možnosťou čerpania prostriedkov z Operačného programu kvalita životného prostredia.
 • Účasť na odbornom seminári v Bratislave zameranom na revitalizácie vodných tokov.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Zaslanie previnení z revírov Rady SRZ na ZO SRZ.
 • Výkon činnosti RS na VN Krpeľany a zátoke Gôtovany.

Ekonomický odbor:

 

 • Kontrola a úhrada drobných výdajov výrobných stredísk za 9/2017.
 • Kontrola a úhrada cestovných príkazov z MS v športovom muškárení a ostatných sekcií športového odboru.
 • Odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov, vystavovanie dobropisov pre ZO SRZ za rok 2017, ich zápočty resp. úhrada.
 • Spracovávanie podkladov na výplatu miezd za 9/2017.
 • Zaraďovanie investícií do dlhodobého majetku, evidencia drobného majetku a výpočet odpisov za 9/2017.
 • Vypracovanie príkazného listu tajomníka SRZ na inventúru rýb na jesenných výlovoch.
 • Ostatná administratívna činnosť (vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

Vyúčtovanie 37. MS v LRU-mucha, kontrola cestovných príkazov, dohôd o vykonaní práce, faktúr, kontrola čerpania rozpočtu.

Kontrola dohôd o vykonaní práce garantov a rozhodcov za účasť na pretekoch OŠČ v roku 2017.

Kontrola správnosti cestovných príkazov rozhodcov a garantov z účasti na pretekoch OŠČ

Priebežné vystavovanie nových registračných preukazov.

Sumarizácia správ reprezentačných trénerov a výsledkov z medzinárodných podujatí, vyúčtovanie poskytnutých záloh na MS, ME.

Sumarizácia správ hlavných rozhodcov a garantov z postupových pretekov OŠČ pre vyhodnotenia roku 2017.

Príprava a účasť na zasadnutí prezídia OŠČ.

Priebežné vybavovanie prijatej poštovej  a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.