Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 40. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 40. pracovnom týždni (od 1.10. do 5.10.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pripráva podkladov pre spracovanie žiadosti SRZ Rada Žilina na podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu projekt BR1 – rybárstvo, a to rybársky manažment druhu lipeň tymianový na vybraných rybárskych revíroch SRZ (pokračovanie vo výskumnej úlohy rozšírenej o ďalšie revíry oproti roku 2017 a nákup materiálno-technického vybavenia na monitoring kvality vody a zhoršením kvality spojený s úhynom rýb a technické vybavenie na overenie funkčnosti rybovodov.
 • Pracovná rokovanie tajomníka SRZ, zamestnanca odboru TVaV a dodávateľskej firmy k vyhodnoteniu prípravy a zabezpečenia odbornej medzinárodnej konferencie „Perspektíva a súčasnosť lipňa tymianového“, + pracovné rokovanie na VUC-ZA k organizačnému zabezpečeniu odbornej konferencie, ktorá sa bude v kongresovej sále VUC-ZA.
 • Pracovná rokovanie v Žiline tajomníka SRZ a poverených zamestnancov Holiday Inn Žilina k príprave a organizačnému, technickému zabezpečeniu XII.Snemu SRZ.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave na pôde SPF, š.p. za účasti generálnej riaditeľky SPF, vedúcej oddelenia SPF a tajomníka SRZ aj dvoch členov výboru ZO SRZ Púchov vo veci poradenstva kúpy pozemkov pod revírom v obhospodarovaní ZO SRZ.
 • Účasť tajomníka SRZ na rokovaní Slovenskej ichtyologickej spoločnosti vo Vrbove,

 

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Dopracovanie sťažnosti proti uzneseniu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave o odmietnutí trestného oznámenia.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Dubnica nad Váhom.
 • Stanovisko k povinnej výbave loviace v zmysle návrhu vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k oznámeniu o dočasnom vylúčení z členstva a povinnosti odovzdať povolenie na rybolov na rok 2018 na základe podnetu vylúčeného člena SRZ.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • MO SRZ Snina – Odpoveď vo veci žiadosti o vymazanie p. Viktora V. a p. Jána B. zo Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas neprítomnosti p. Schwarza.
 • Stanovisko k územnému konaniu vo veci realizácie programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Horná Orava, Vtáči ostrov v Oravskej Priehrade.
 • Spracovanie článku „VN Nosice – upozornenie na zákaz lovu“ v súlade so zákonom o rybárstve.
 • MsO SRZ Bratislava V. – vyjadrenie k dočasnému vylúčeniu z členstva vo zväze a možnosti uplatňovania si práv a povinností vyplývajúcich z § 6 Stanov SRZ.
 • MsO SRZ Humenné – odpoveď na žiadosť o odloženie platby za ceniny za rok 2018, ktorá bola schválená uznesením č. 74/2018.
 • MsO SRZ Ružomberok – stanovisko vo veci zamietnutia Radou SRZ odpredaja rybného hospodárstva Podsuchá.
 • Vyjadrenie k možnosti podať dovolanie a nutnosti odovzdať povolenie na rybolov v prípade dočasného vylúčenia z členstva vo zväze na základe podnetu člena SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Marcelová.
 • Spracovanie materiálov v rámci Sekretariátu Rady SRZ do vestníka SRZ a dopracovanie jeho znenia pre potreby jeho zaslania na ZO SRZ.
 • MsO SRZ Bratislava II. – Zaslanie uznesenia o odmietnutí trestného oznámenia vo veci úhynu rýb na rybárskom revíre č. 1-0370-1-1 Dunaj č. 6.
 • Vyjadrenie k sťažnosti člena SRZ na neplnenie uznesení výborom a pokuta za oneskorené zaplatenie členského príspevku.
 • MsO SRZ Košice – Zaslanie vyšetrovacieho spisu vo veci podozrenia z disciplinárneho previnenia p. Jozefa L.
 • Stanovisko k sťažnosti na priebeh mimoriadnej členskej schôdze konanej 25. augusta 2018 v MsO SRZ Hlohovec na základe vykonanej kontroly.
 • MsO SRZ Trenčín – vyjadrenie k stanovisku výboru vo veci odmietnutia rešpektovať prítomnosť predsedu ObO č. 3 MsO SRZ na zasadnutiach výboru MsO SRZ Trenčín.
 • MsO SRZ Partizánske – stanovisko vo veci overených Stanov SRZ pre potreby 2%, vo veci spolupráce na VN Kolačno a vo veci riešenia previnení kontrolnou komisiou a disciplinárnou komisiou.
 • Stanovisko vo veci práva byť informovaný o vyplatených odmenách členom výboru a vydaných povolenia na rybolov na reprezentačné účely na základe žiadosti člena SRZ.
 • Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor – Žiadosť o opravu chyby na liste vlastníctva č. 5590 v katastrálnom území Považská Bystrica.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť viacerých zamestnancov na oslavách 25. výročia založenia odboru Rybárstvo na SOŠ v Ivanke pri Dunaji.
 • Kontrola dodržiavania podmienok pre ťažbu štrku na toku Poprad v k.ú. obce Podhorany a Toporec.
 • Doplnenie žiadosti na MŽP SR Bratislava k odlovu rýb hromadnými lovnými prostredkami v CHRO v revíri Poprad č.8.
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ Košice pre stavebné povolenie k spriechodneniu migračných bariér na vodnom toku Cirocha na troch stupńoch v k.ú. mesta Snina.
 • Základný ichtyologický prieskum revíru Bodva č.1 zameraný všeobecne na rybie spoločenstvá a chránené druhy.
 • VVN Domaša – riešenie sťažnosti člena MO SRZ Vranov k zarastu vodnej hladiny. Zarybňovanie amurom bielym bude pokračovať, ale v jarnom období kvôli zabezpečeniu vyžierania vegetácie v počiatočných fázach jej rastu.
 • Účasť na výlove rybníka výrobného strediska Uzovská Panica – výlov, inventarizácia, prevzazie K2 pre VN Liptovská Mara  (5000 kg) a VN Teplý Vrch (4200 kg).
 • Príprava podkladov pre zaslanie Vestníka na ZO SRZ.
 • Príprava konferencie „Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového“.
 • Ichtyologický prieskum na rieke Nitrica.
 • Konanie na OÚ ŽP k odberu vody z Kremnického potoka pre MVE.
 • Spracovanie disciplinárnych záznamov a zaslanie na ZO spolu so sprievodnými listami.
 • Kontrola a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov.

Ekonomický odbor:

 • 9/2018 – sumarizácia podkladov pre výpočet mzdových nákladov a nákladov na zákonné a ostatné poistenie a podklady pre výpočet sociálnych nákladov.
 • Zúčtovanie výnosov rekreačných zariadení Rady SRZ za 9/2018.
 • Výpočet nákladov spotreby PHM za súkromné jazdy za 9/2018.
 • Kontrola a zaúčtovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 9/2018.
 • Zúčtovanie došlých faktúr za materiál a služby a ich úhrada.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava enviromentálnej brigády pre deti v rybárskych krúžkoch Dajme potoku život – postav svoju hrádzku.
 • Príprava článkov o činnosti referátu pre prácu s deťmi a mládežou počas leta 2018.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.