Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 40. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 40. pracovnom týždni (od 3.10. do 7.10.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Osobné stretnutie s prevádzkarkou Hotela Slovakia v Žiline ohľadom fakturácie za služby a stravu poskytnutú počas konania Mimoriadneho snemu SRZ. Zároveň predbežné predrokovanie jednotlivých požiadaviek pre konanie Osláv 90. výročia vzniku SRZ, ktoré sa budú konať 3. decembra 2016 v hoteli Slovakia v Žiline.
 • Pracovné porady s vedúcimi odborov zamerané na plánovanie práce pre najbližšie obdobie.
 • Spoločná porada s vedúcou odboru športovej činnosti p. Sprušanskou, tajomníkom SRZ Ing. Javorom a zástupcami sekcie RT ohľadom konania MS v RT, ktoré sa budú konať v roku 2017 na Slovensku.
 • Spoločná porada so zástupcami jednotlivých sekcií športovej činnosti, vedúcou odboru športovej činnosti p. Sprušanskou a tajomníka SRZ Ing. Javora k prerokovaniu viacerých problémov súvisiacich s bežnou agendou súvisiacou s fungovaním odboru.
 • Osvedčenie podpisov kúpno-predajných zmlúv medzi SRZ a SVP, š.p. na pozemky v k.ú. Dedinky, Uhorské a Brzotín.
 • Príprava slávnostného výlovu VN Golianovo, ktorý sa uskutoční 18. októbra 2016. Výlov bude prezentáciou jednej z hlavných činností SRZ, a to chovu rýb.
 • Začiatok obstarávania – upratovacie práce pre budovu Sekretariátu Rady SRZ a kúrenie v budove Sekretariátu Rady v Žiline (výmena termoregulátorov, osadenie spätných ventilov, vyladenie sústavy).
 • Príprava rámcovej kúpnej zmluvy s Messer Tatragas, spol. s r.o.
 • Príprava podkladov pre pripravovaný odpredaj vzdušnej VN prípojky v Slovianskej doline pre SSE-D.
 • Podpis kúpnopredajnej zmluvy – traktor s nakladačom a príves pre stredisko Kľúčovec.

Právny referát:

 • V priebehu 40. týždňa zaslalo ďalších 10 základných organizácií kontaktné údaje z dôvodu aktualizácie na našej webovej stránke. V aktualizácii sa priebežne pokračuje. Celkovo bolo doteraz aktualizovaných 118 základných organizácií. Do dnešného dňa nezaslali kontaktné údaje nasledujúce organizácie, a to Krompachy, Brodské a Hlohovec.
 • Vypracovanie informatívnej správy zo zasadnutia Mimoriadneho snemu Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Vo veci podnetu na začatie disciplinárneho konania voči štatutárnych zástupcom SRZ MsO Bratislava V., o ktorého vyriešení sme Vás informovali v 38. pracovnom týždni, bolo zo strany podávateľa podnetu podané odvolanie na Prezídium Rady SRZ. Nakoľko v tejto veci nebolo vydané žiadne rozhodnutie, jeho odvolanie bolo posudzované ako podnet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ, pričom o zaujatí stanoviska boli informovaní aj členovia Prezídia Rady SRZ. Podnet bol posúdený ako neopodstatnený s uvedením odôvodnenia.
 • Účasť na zasadnutí škodovej komisie vo veci škodovej udalosti spôsobenej na výrobnom stredisku Považská Bystrica.
 • Vypracovanie súhrnu súdnych sporov, ktorých účastníkom je Slovenský rybársky zväz, pričom bolo zistené, že vo väčšine ide o žaloby podané pred zasadnutím XI. Snemu SRZ.
 • Právny výklad ustanovení Disciplinárneho poriadku SRZ v znení Dodatku č. 1 na základe žiadosti ZO SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Zaslanie stanoviska právnemu zástupcovi vo veci súdneho konania vedeného pod sp.zn. 5S/9/2015.
 • Dňa 04.10.2016 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený podnet vo veci neoprávneného začatia disciplinárneho konania členom MsO SRZ Trenčín. Nakoľko bolo vo veci vydané rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-6/16 a disciplinárne konanie právoplatne ukončené, organizácii bola zaslaná výzva na zastavenie neoprávnene začatého disciplinárneho konania, keďže disciplinárna komisia začala konať v tej istej veci.
 • Opätovné vyjadrenie k žiadosti o poskytnutie informácií zo strany OO PZ Piešťany vo veci previnenia M. L., nakoľko podklady od ZO SRZ boli na Sekretariát Rady SRZ doručené dňa 05.10.2016.
 • Stanovisko k novému návrhu dohody o spolupráci pri zabezpečení kontroly a ochrany rybárskeho revíru Rady SRZ VN Kráľová, ktoré bolo zasielané SRZ MsO Galanta. O návrhu dohody sme Vás informovali v 38. pracovnom týždni.
 • Dňa 05.10.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené stanovisko SRZ MO Šamorín k výzve na stanovenie výšky sumy finančného vyrovnania k navrhovanej Dohode o finančnom vyrovnaní za rybársky revír č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál II – časť lagúna, o ktorom sme Vás informovali v 38. pracovnom týždni. V uvedenom stanovisku nesúhlasia s tým, aby bola dohoda uzatváraná so SRZ – Rada Žilina. Vo veci bola organizácii zaslaná odpoveď aj s odôvodnením, že navonok voči tretím osobám musí vystupovať Rada SRZ, nakoľko ide o rybársky revír Rady.
 • Vypracovanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnych zmlúv uzatvorených so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., na pozemky v k.ú. Dediny, Uhorské a Brzotín.
 • V 31. pracovnom týždni sme Vás informovali o nesúhlasnom stanovisku k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na rybárskom revíri Materiálová jama B s pozemkovým spoločenstvom Komposesorát Vojka. Dňa 04.10.2016 nám bolo doručené vyjadrenie, v ktorom nás vyzývajú k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. V tejto veci sme opätovne zaujali nesúhlasné stanovisko aj s odôvodnením, prečo nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu nájomnej zmluvy za podmienok, ktoré žiadajú.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Spracovanie pripomienky SRZ k novele zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v rámci medzirezortného prostredia a informácie do Aktualít na web stránku Rady www.ssrzrada.sk.
 • Preverovanie informácie o zistení vírusového ochorenia KHV v južných Čechách a spracovanie informácie do Aktualít na web stránku Rady ssrzrada.sk.
 • Komunikácia s Ministerstvom životného prostredia SR ohľadom udelenia výnimky z niektorých obmedzení na VN Orava.
 • Príprava zväzového kaprového rybárskeho poriadku platného od roku 2017 pre tlač.
 • Podanie žiadosti na MŽP SR o zarevírovanie nového rybárskeho revíru Rybník v parku Š. Moyzesa a pridelenie výkonu rybárskeho práva v ňom SRZ (MO SRZ Žiar nad Hronom).
 • Plánovanie dotácie z environmentálneho fondu MŽP SR týkajúcej sa podpory pôvodných druhov ichtyocenóz v rybárskych revíroch SRZ pre rok 2017.
 • Účasť na výlovoch rybničnej sústavy Uhorské (výrobné stredisko Rady SRZ Lučenec), prebratie násady na zarybnenie rybárskeho revíru VN Ružiná násadou kapra dvojročného K2 v celkovom množstve 6000 kg.
 • Prebratie násady pstruha potočného Pp2 na Rybárstve Brčná s.r.o., určeného pre ZO SRZ z dotácie environmentálneho fondu MŽP SR.
 • Prebratie násady kapra dvojročného K2 na výrobnom stredisku Rady SRZ v Malom Záluží na zarybnenie rybárskeho revíru VN Sĺňava.
 • Terénna obhliadka migračných bariér na tokoch Horná Blava a Dubová za účelom posúdenia možností ich spriechodnenia.
 • Pripomienkovanie záznamov z prehliadok priečnych bariér na tokoch Hornád, Hnilec, Torysa, Poprad, Velický p., Kojšovský p., Črmelský potok, Balky, Trstianka, Šambronka, Kamienka, Ľubotínka,  Levočský potok, Večný p., Slovinský p., Koprivnický p., Kežmarská Biela Voda.
 • Účasť na konaní vo veci MVE Krížová Ves na toku Poprad – opätovné prerokovanie podkladov OÚ Prešov, odd. ochrany prírody na základe rozhodnutia MŽP SR Bratislava, kde bude musieť byť vykonané posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti – zásahu do rieky Poprad v súvislosti s výstavbou MVE.
 • Prevzatie násady šťuky jednoročnej Š1 na rybničnej sústave Iňačovce a zarybnenie rybárskych revírov VN Zemplínska Šírava a VN Ružín.
 • Postúpenie doručených previnení rybárov na rybárskych revíroch Rady SRZ, zaznamenaných profesionálnymi členmi rybárskej stráže na doriešenie disciplinárnym komisiám jednotlivých ZO SRZ.
 • Oboznámenie rybárskych hospodárov v bratislavskej oblasti s rozdeľovníkmi násadových rýb z jesenných výlovov pre ZO SRZ zo zarybňovacích fondov Rady.
 • Riešenie posunu jesenného zarybnenia rybárskeho revíru Dunaj č.3 – Zdrž VD (Hrušov – Čunovo) + príslušných revírov z dôvodu plánovaných generálnych opráv.

Odbor výroby:

 • Pokračujúce zarybňovanie ZO SRZ a revírov Rady  reofilnými druhmi Pds1, Pds2, No1, Jh1.
 • Pokračovanie vo výlovoch na strediskách SRZ Rada a zarybňovanie ZO SRZ a revírov Rady nížinnými druhmi.
 • Priebežná koordinácia počas výlovov v strediskách Rady SRZ – Lučenec, Malé Zálužie, Brzotín, Paríž-Ľubá a Uzovská Panica.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie a výplata miezd zamestnancov SRZ za 9/2016.
 • Štatistické výkazy za III. štvrťrok 2016.
 • Kontrola a zúčtovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 9/2016.
 • Spracovanie a vyplácanie cestovných príkazov.
 • Zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Fakturácia a zúčtovanie odberateľských faktúr.
 • Príjem a výdaj materiálu zo skladu a zúčtovanie.
 • Evidencia a zúčtovanie drobného hmotného majetku a investičného.
 • Vystavenie dobropisov za povolenky na jednotlivé MO a MsO SRZ.
 • Súčinnosť pri vykonaní auditu na ekonomickom oddelení SRZ v dňoch 6. – 7.10.2016.