Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 41. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 41. pracovnom týždni (od 09.10. do 13.10.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Účasť tajomníka a člena RS na Dunaji s členmi Poriečnej polície Bratislava o vzájomnej spolupráci pri kontrolách na rieke Dunaj a priľahlých ramenách.
 • Účasť tajomníka na rokovaní na MŽP s p. Dobiašom žiadosti ZO na úpravu lovných mier a výnimky na skorší lov kapra.
 • Účasť tajomníka na Konferencii vo Vyhniach  – Manažment povodí a extrémne klimatické zmeny s dôvodu dohodnutia termínu rokovania s ministrom ŽP.
 • Rokovanie s pracovníkom firmy Livonec k protokolu inšpekcie prace NR na výrobnom stredisku N. Zámky.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Ukončené výberové konanie dodávateľa notebookov pre strediská a hospodárov.
 • Ukončené výberové konanie rekonštrukcie rybníkov v Bytči.
 • Ukončené výberové konanie úprava priestorov na spracovanie rýb Žilina.
 • Prebiehajúce výberové konanie na dodávateľa pre opravu strechy, zvodov a žľabov v Žiline.
 • Ukončené výberové konanie realizácie rekonštrukcie elektrických sietí v Príbovciach.
 • Priebeh realizácie stavebných úprav v Demänovskej Doline a na Bielom Potoku.
 • Priebeh realizácie rekonštrukcie liahne v Trstenej.
 • Priebeh realizácie opravy strechy vo Svite.
 • Podpis nájomnej zmluvy – prameň v Demänovskej doline.
 • Rekonštrukcia technologickej miestnosti  IT v Žiline.
 • Výmena okien na liahni – Uzovská Panica.
 • Úprava priestorov na spracovanie rýb v Žiline
 • Ukončená realizácia – oprava strechy v Bytči.
 • Prebieha tvorba projektu – projekt úpravy koryta Demänovky.

Organizačno-právny referent:

 • Čerpanie dovolenky dňa 09. a 10. októbra 2017.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Trnava.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ a vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas čerpania dovolenky p. Schwarzom v dňoch od 11.-13. októbra 2017.
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Sereď a potvrdenie IČO.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na rekonštrukciu strechy na výrobnom stredisku Rady SRZ vo Svite, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť RENODACH, spol. s r.o.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Sereď pre potreby správneho konania vedeného na MŽP SR.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na rekonštrukciu rybníkov na výrobnom stredisku Rady SRZ v Bytči, ktorej zmluvnou stranou je Ľuboš Tichý – Kovovýroba.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na úpravu garáže pre účely spracovania rýb v rámci areálu SRZ – Rada v Žiline, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť EUROTRIM, s.r.o.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na vyhotovenie rozvodov v liahni na výrobnom stredisku Rady SRZ v Trstenej, ktorej zmluvnou stranou je Ľuboš Tichý – Kovovýroba.
 • Stanovisko vo veci preskúmania disciplinárneho spisu z dôvodu údajného nesprávneho poučenia o možnosti podať odvolanie, na základe žiadosti člena MO SRZ.
 • Vypracovanie pracovných náplní zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ na základe nového Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ v súčinnosti s referentom práce, mzdy a personalistiky.
 • Zaslanie stanoviska ŽSR vo veci oznámenia v súvislosti s odpredajom majetku štátu v správe ŽSR, a to pozemkov v katastrálnom území Nové Zámky.
 • Stanovisko vo veci zániku členstva v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) Stanov SRZ a vo veci schválenia rozsahu brigády delegátmi zastupujúcich členov, ktorí patria do jednotlivých obvodných organizácií, na základe žiadosti člena SRZ, ktorý požiadal o vystúpenie z členstva v SRZ.
 • Zaslanie stanoviska vo veci žiadosti MŽP SR o zaslanie podkladov k správnemu konaniu, ktoré bolo začaté na základe zrušenia rozhodnutia ministerstva č. 2296/2017-4.1 z 31. marca 2017 a vrátenia veci správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, a to na základe nami a našou organizačnou zložkou MsO SRZ Sereď podaného rozkladu a na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia SR pre konanie vo veciach rozkladov.
 • Poverenie na zastupovanie na súdnom pojednávaní v právnej veci vedenej pod sp.zn. 27Cpr/7/2013, ktoré sa bude konať dňa 18. októbra 2017.
 • Zaslanie stanoviska vo veci žiadosti MŽP SR o vyjadrenie sa k znaleckému posudku prof. Ing. Jaroslava Antala, DrSc. č. 2/2017 z 15. mája 2017 v rámci správneho konania, ktoré bolo začaté na základe zrušenia rozhodnutia ministerstva č. 2296/2017-4.1 z 31. marca 2017 a vrátenia veci správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, a upovedomenie o podanom proteste prokurátora proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov, ktorým bolo zastavené konanie vo veci určenia, či sa v prípade OR Dolnostredské jedná o vodný tok.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Riešenie problematiky plánovanej výstavby MVE Čerenec.
 • Pracovné stretnutie v MsO SRZ Sereď za účelom oboznámenia sa a pomoci s problematickým plánovaným odlovom chovného rybníka.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Stará Ľubovňa, Orlov a Spišská Stará Ves.
 • Prevzatie 2000 kg šťuky jednoročnej na rybníkoch DONA, s.r.o.  v Iňačovciach pre VN Orava.
 • Inventúra vylovených rýb na stredisku Lučenec z rybníka Uhorské 3.
 • Účasť na Konferencii zameranej na protipovodňovú ochranu a sucho, ktorá sa uskutočnila v hoteli Sitno vo Vyhniach.
 • Pracovná cesta do ČR zameraná na prípravu projektu o lipňovi na rieke Poprad.
 • Finalizácia zmien v revírovaní za SRZ pre rok 2018.
 • Inventarizácia rýb na stredisku Nové Zámky nádrž Plavé Vozokany.
 • Inventarizácia rýb na stredisku Paríž-Ľubá rybník Ľubá 2.
 • Prevzatie násad rýb na stredisku Uzovská Panica do revírov Rady SRZ.
 • Prevzatie násady jednoročného zubáča od dodávateľa Rybářství Lipnice a.s.
 • Zaslanie záznamov o previnení z revírov Rady na ZO SRZ.
 • Zarybňovanie na vodných nádržiach.
 • Výkon činnosti RS na VN Krpeľany.
 • Riešenie bežnej korešpondencie odboru.

Ekonomický odbor:

 • Výpočet miezd za 9/2017 a ich úhrada.
 • Výpočet odvodov zákonného sociálneho poistenie a ostatného sociálneho poistenia, vyplnenie príslušných tlačív a úhrada odvodov za 9/2017.
 • Účasť zamestnancov ekonomického odboru na inventúrach rýb pri výlovoch na VN Číčov 1, VN Dedinka a VN Ľuba 1.
 • Spracovanie, kontrola, zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Vyúčtovanie povoleniek za rok 2017 a vystavovanie dobropisov.
 • Fakturácia rýb za vlastné finančné prostriedky ZO SRZ, zúčtovanie zarybnenia podľa jednotlivých fondov.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Vyúčtovanie 37. MS v LRU-mucha, kontrola cestovných príkazov, dohôd o vykonaní práce, faktúr, kontrola čerpania rozpočtu.
 • Kontrola dohôd o vykonaní práce garantov a rozhodcov za účasť na pretekoch OŠČ v roku 2017.
 • Kontrola správnosti cestovných príkazov rozhodcov a garantov z účasti na pretekoch OŠČ.
 • Priebežné vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Sumarizácia správ reprezentačných trénerov a výsledkov z medzinárodných podujatí, vyúčtovanie poskytnutých záloh na MS, ME.
 • Sumarizácia správ hlavných rozhodcov a garantov z postupových pretekov OŠČ pre vyhodnotenia roku 2017.
 • Príprava a účasť na zasadnutí EAF v Prahe.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.