Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 41. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 41. pracovnom týždni (od 8.10. do 12.10.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pripráva a finalizácia správ jednotlivých odborov sekretariátu pre správu o činnosti SRZ za volebné obdobie 2014 -2017, sumarizácia návrhov hlavných smerov činnosti SRZ na roky 2019-2022, príprava pozvánky a ostatných materiálov a návrhu Stanov SRZ podľa krajov a návrh Stanov SRZ schválených Radou SRZ na tlač + emailová komunikácia s tlačiarenskou firmou o návrhoch úprav pred finálnou tlačou dokumentov pre delegátov XII. Snemu SRZ,
 • Pracovná porada tajomníka SRZ, zamestnanca odboru TVaV, vedúceho EO k priebežnému hodnoteniu zrealizovaných výlov na výrobných strediskách Rady SRZ a priebežnému HV výrobných stredísk a SRZ Rady za sledované obdobie príprava podkladov za EO k priebežnému ekonomickému auditu za kalendárny rok 2018.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zástupcom firmy MK Productions,s.r.o., k návrhom cenín na rok 2019 a návrh grafiky pre rybársky poriadok a záznam o dochádzke k vode na rok 2019.
 • Pracovná rokovanie tajomníka SRZ, zamestnanca odboru TVaV a dodávateľskej firmy k priebežnému vyhodnoteniu prípravy odbornej medzinárodnej konferencie „Perspektíva a súčasnosť lipňa tymianového“ a objednávka občerstvenia na konferenciu.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Čerpanie dovolenky

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Riešenie problematiky rybárskeho revíru v obhospodarovaní MO SRZ, ktorý bol bez súhlasu SRZ vyhlásený za CHRO.
 • Okresný súd Žilina – Žiadosť o odročenie pojednávania vo veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ zo dňa 11.09.2015 vedenej pod sp.zn. 42S/1/2018.
 • Pripomienkovanie návrhu Stanov SRZ schváleného Radou SRZ a vyjadrenie sa k pripomienkam MsO SRZ Michalovce.
 • Návrh kúpnej zmluva na motorové vozidlo Mahindra, ktorej zmluvnou stranou je MsO SRZ Rimavská Sobota.
 • Návrh kúpnej zmluva na motorové vozidlo Mahindra, ktorej zmluvnou stranou je MsO SRZ Dunajská Streda.
 • Zaslanie výzvy na MO SRZ na odstránenie protiprávneho stavu na VN, ktorá nie je rybárskym revírom.
 • Návrh kúpnej zmluva na motorové vozidlo Mahindra, ktorej zmluvnou stranou je MO SRZ Štúrovo.
 • MsO SRZ Michalovce – vyjadrenie sa k zaslaným pripomienkam k Stanovám SRZ a nemožnosti sa nimi zaoberať z dôvodu prijatého uznesenia Mimoriadnym Snemom SRZ.
 • MsO SRZ Žiar nad Hronom – vyjadrenie k možnosti nevydania povolenia na rybolov členovi, ktorý porušuje predpisy, ale nebol za to stíhaný pre nedostatok dôkazov.
 • MO SRZ Šaštín-Stráže – vyjadrenie vo veci možnosti zakúpenia druhého povolenia na rybolov po naplnení množstva privlastnených rýb, ktoré bolo znížené na 40 ks od roku 2019.
 • Prekontrolovanie a pripomienkovanie pozvánky na konferenciu Slovenského zväzu športového rybolovu a návrhu kľúča delegátov na konferenciu.
 • Spracovanie stanoviska k možnému rozporu v novom zákone o rybárstve ohľadom lovu hlavátky na lipňových vodách podľa § 17 a § 19.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Stropkov.
 • Problematika počtu privlastnených rýb na jedno povolenie na základe sťažnosti člena MsO SRZ.
 • Problematika dospelého sprievodu detí pri love rýb a možnosť úpravy vyhlášky.
 • Spracovanie odpovedí vo veci žiadostí o udelenie vyznamenaní pre ZO SRZ Dunajská Lužná, MsO SRZ Bratislava V., MsO SRZ Bratislava I., Slovryb a.s.
 • Spracovanie mailu ohľadom GDPR a poučenia pre osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje členov SRZ pre potreby zaslania na ZO SRZ.
 • Spracovanie mailu ohľadom ponuky na kúpu motorových vozidiel Toyota od generálneho partnera pre potreby zaslania na ZO SRZ.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Prevzatie násady K2 pre VN Ružín – 4200 kg na stredisku Brzotín.
 • Rybničná sústava Uhorské – účasť na výlove a inventarizácii ulovených rýb na VN Uhorské č. 1.
 • Prevzatie 800 kg Š1 pre VN Domaša a 800 kg pre VN Zemplínska šírava zo strediska Inačovce.
 • Výlov rybníka Olšový – inventarizácia ulovených rýb + nakládka K2 a K3 pre VN Ružín a VN Domaša   + 14.10.2018 prevzatie K2 pre VN Domaša na stredisku Brzotín.
 • Príprava konferencie „Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového“.
 • Príprava projektu bakteriálneho odbahnenia revírov SRZ.
 • Účasť na školení k zákonu o rybárstve.
 • Ichtyologický prieskum – Šurianky.
 • Účasť na inventarizačnej komisii – Horné Obdokovce, Uhorské.
 • Spracovanie disciplinárnych záznamov a zaslanie na ZO spolu so sprievodnými listami.
 • Kontrola a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie podkladov pre výplatu miezd za 9/2018.
 • Spracovanie zákonného a ostatného sociálneho poistenia – zaslanie patričných výkazov.
 • Úhrada miezd a odvodov za 9/2018.
 • Práca so saldokontami jednotlivých odberateľov a dodávateľov.
 • Účasť na inventúrach – jesenné výlovy rýb.
 • Fakturácia odobratých rýb – za vlastné finančné prostriedky ZO SRZ a ostatní odberatelia.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Zhrnutie výsledkov činnosti referátu pre prácu s deťmi a mládežou od mája 2017 po október 2018.
 • Príprava článkov o činnosti referátu pre prácu s deťmi a mládežou počas leta 2018.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).
 • Čerpanie dovolenky.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.