Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 41. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 41. pracovnom týždni (od 10.10. do 14.10.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Účasť tajomníka SRZ, p. Ing. Javora na pracovnom zasadnutí EAF (European Anglers Federation) v Chorvátskom Záhrebe, ktoré sa konalo 14. až 16. októbra 2016.
 • Príprava slávnostného výlovu a všetkých potrebných náležitostí na VN Golianovo, ktorý sa bude konať v 42. pracovnom týždni.
 • Spracovanie a odovzdanie podkladov pre tlač rybárskeho kalendára SRZ na kalendárny rok 2017.
 • Služobná cesta do firmy Sports, s.r.o. ohľadom uzávierky inzercie v tlačivách SRZ, konkrétne v kaprovom poriadku pre rok 2017 a záznamu o dochádzke k vode pre rok 2017.
 • Spracovanie potrebných podkladov pre zaslanie pripravovaného projektu na výrobu televíznej relácie „Petrov zdar“, ktorá v prípade schválenia bude vyrábaná pod záštitou Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Ukončenie verejného obstarávania na upratovacie práce pre budovu Sekretariátu Rady SRZ v Žiline a ochranného náteru strechy na výrobnom stredisku v Lučenci.
 • Dodávka vozidiel – traktor s nakladačom a príves pre výrobné stredisko Kľúčovec.
 • Aktualizácia údajov na webovej stránke Slovenského rybárskeho zväzu na multifunkčný stroj TRUXOR.
 • Riešenie opravy geometrického plánu v KÚ Nová Kelča.

Právny referát:

 • V priebehu 41. týždňa zaslali ďalšie základné organizácie kontaktné údaje z dôvodu aktualizácie na našej webovej stránke. V aktualizácii sa priebežne pokračuje. Celkovo bolo doteraz aktualizovaných 120 základných organizácií. Do dnešného dňa nezaslali kontaktné údaje MO SRZ Krompachy a MO SRZ Brodské.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o spolupráci s obchodnou spoločnosťou X-BIONIC SPHERE, a.s.
 • Začiatočná sumarizácia zmlúv, ktorých účastníkom je Slovenský rybársky zväz z dôvodu ich uverejnenia na našej webovej stránke.
 • Usmernenie pre členov rybárskej stráže ohľadom odoberania povolení na rybolov – kontrola po právnej stránke a zosúladenie s právnymi predpismi.
 • Vypracovanie kúpnej zmluvy na pozemok v katastrálnom území Veľká Bytča na parcele č. 2178/17, ktorého odpredaj bol schválený uznesením Rady SRZ č. 63/2016 v prospech MO SRZ Bytča.
 • Vypracovanie Vestníka SRZ č. 5/2016, ktorý bol následne zasielaný všetkým základným organizáciám, a zároveň bol uverejnený na našej webovej stránke.
 • Dňa 11.10.2016 bol na Sekretariát Rady SRZ zaslaný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemok v katastrálnom území Košarovce. Žiadateľovi bol zaslaný návrh kúpnej zmluvy.
 • Dňa 12.10.2016 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený návrh MsO SRZ Trnava na dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Horné Orešany. K zaslanému návrhu bolo zaujaté negatívne stanovisko, nakoľko požadované dočasné obmedzenie (zákaz lovu na rybku a prívlač, celoročná doba individuálnej ochrany šťuky, zubáča a sumca) nie je možné v zmysle zákona o rybárstve.
 • Poskytnutie súčinnosti OÚ ŽP Trenčín vo veci odvolania člena rybárskej stráže. Vo veci bolo zistené, že člen rybárskej stráže bol odvolaný na základe predloženého disciplinárneho rozhodnutia, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie dočasné vylúčenie z členstva na dobu troch rokoch. Predmetné rozhodnutie však bolo zrušené rozhodnutím dovolacieho orgánu.
 • Dňa 13.10.2016 bol zaslané dovolanie na Prezídium Rady SRZ členom rybárskej stráže M.Š. V dovolaní žiadal zmenu oslobodzujúceho disciplinárneho rozhodnutia v prípade inej osoby, člena ZO SRZ. Dovolanie bolo zamietnuté z dôvodu, že podávateľom môže byť iba dotknutý člen, a to disciplinárne stíhaný. Z listu ďalej vyplynulo, že člen rybárskej stráže spolu s ďalšou osobou, ktorá nie je členom rybárskej stráže, chcel vykonať kontrolu u osoby, ktorá nevykonávala rybárske právo.  Touto osobou bol disciplinárne stíhaný, voči ktorému bolo začaté disciplinárne konanie za disciplinárne previnenie, ktorého sa nedopustil. Z tohto dôvodu bol podávateľ dovolania usmernený vo veci postupu rybárskej stráže, aby nedochádzalo k zneužívaniu právomoci verejného činiteľa.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Služobná cesta na zasadnutie EAF (European Anglers Federation) za účasti tajomníka SRZ Ing. Ľuboša Javora a ichtyológa Richarda Štencla, ktoré sa konalo v dňoch 14. – 16. októbra v Chorvátskom Záhrebe.
 • Príprava informácií pre ZO SRZ do októbrového vestníka SRZ (školenie rybárskych hospodárov, potvrdenie výskytu KHV v Čechách, pripomienkovanie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, usmernenie pre členov rybárskej stráže).
 • Sťažnosť podaná vo veci nedostatočného konania OÚ Michalovce odboru životného prostredia, odd. ochrany prírody a krajiny v zmysle § 4 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny na MŽP SR Bratislava týkajúca sa opakujúcich sa hromadných úhynov rýb v rybárskom revíri Laborec č. 2 pod ČOV Lastomír.
 • Prevzatie násady dvojročného kapra rybničného zo strediska SRZ Uzovská Panica dňa 12.10.2016 pre VN Liptovská Mara, VN Ružín a VN Teplý Vrch.
 • Prevzatie násady jednoročnej šťuky severnej z rybničnej farmy  Iňačovce (DONA s.r.o.) dňa 14.10.2016 pre VN Liptovskú Maru.
 • Pripomienkovanie záznamov z prehliadok priečnych bariér na tokoch Ladomírka a Kamenec konaných za účasti SRZ, ŠOP SR a SVP, š.p. .
 • Jednanie na Magistráte Košice kvôli revíru č. 4-0840-1-1  Jazero Košice, kde sa dohodli podmienky, za ktorých SRZ bude obhospodarovať revír, aby došlo k zlepšeniu čistoty vody a bezprostredného okolia štrkoviska, ako aj sa má prikročiť k čiastočnému tlmeniu bentofágnych druhov rýb.
 • Inventarizácia rýb podľa príkazného listu tajomníka Rady SRZ na výrobnom stredisku Rady SRZ Nové Zámky pri výlovoch VN Plavé Vozokany (10.10.2016) a VN Dedinka (12.10.2016).
 • Prevzatie násady pstruha potočného Pp2 na Rybárstve Brčná s.r.o., určeného pre ZO SRZ z dotácie environmentálneho fondu MŽP SR.
 • Prevzatie násady zubáča veľkoústeho Zu1 (13cm) na Rybářství Lipnice v Českej republike a zarybnenie rybárskeho revíru Dunaj č.3 – OR horná inundácia z dotácie environmentálneho fondu MŽP SR.
 • Podanie žiadosti na MŽP SR o zarevírovanie nového rybárskeho revíru Parkové jazierko – Baračka a pridelenie výkonu rybárskeho práva v ňom SRZ (MsO SRZ Trenčín).
 • Stanovisko ichtyológa ku spriechodňovaniu migračných bariér na Malom Dunaji – určenie rybieho pásma, druhov rýb a ich obdobia najvýraznejšej migrácie.
 • Pracovné stretnutie s firmou Bionic týkajúce sa spolupráce v oblasti rybárstva v rybárskom revíri Dunaj č.3 – ľavostranný priesakový kanál VD.
 • Riešenie vypustenia rybárskeho revíru VN Modra – Harmónia (MsO SRZ Pezinok) a zákazu rybolovu z dôvodu plánovanej opravy realizovanej správcom SVP, š.p. OZ Bratislava.
 • Výpočet škody na rybách vzniknutej pri znížení vodnej hladiny v rybárskom revíri Dunaj č.3 – Zdrž VD (Hrušov – Čunovo) a riešenie možností kompenzácie.
 • Preškolenie rybárskej stráže MsO SRZ Piešťany vykonávajúcej kontroly na VN Sĺňava.
 • Postúpenie doručených previnení rybárov na rybárskych revíroch Rady SRZ, zaznamenaných profesionálnymi členmi rybárskej stráže na doriešenie disciplinárnym komisiám jednotlivých ZO SRZ.

Odbor výroby:

 • Inventarizácia rýb podľa príkazného listu tajomníka Rady SRZ na výrobnom stredisku Rady SRZ Nové Zámky pri výlovoch VN Plavé Vozokany (10.10.2016).
 • Pokračovanie vo výlovoch na výrobných strediskách SRZ Rada a zarybňovanie ZO SRZ a revírov Rady nížinnými druhmi.
 • Priebežná koordinácia počas výlovov vo výrobných strediskách Rady SRZ – Nové Zámky, Lučenec, Malé Zálužie, Brzotín, Kľúčovec, Paríž-Ľubá a Uzovská Panica.

Ekonomický odbor:

 • Úhrada miezd zamestnancom za 9/2016.
 • Výpočet odvodov zo mzdy, ich úhrada, spracovanie výkazov do poisťovní a ich zaslanie.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Vystavenie dobropisov pre ZO SRZ za vrátené povolenia za rok 2016, ich úhrada resp. zápočty s vystavenými faktúrami za povolenky.
 • Príjemky a výdajky – zarybnenie revírov Rady SRZ a fakturácia  rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.