Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 42. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 42. pracovnom týždni (od 15.10. do 19.10.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Odoslanie kompletnej žiadosti SRZ Rada Žilina na podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu projekt BR1 – rybárstvo.
 • Pracovná rokovanie v Žiline tajomníka SRZ a poverených zamestnancov Holiday Inn Žilina k programu XII. Snemu.
 • Účasť tajomníka na porade delegátov na XII. Snem za BA-kraj v Bratislave, predmetom rokovania boli informácie o schválenom návrhu Stanov SRZ Radou SRZ, info., o príprave XII. Snemu, k priebehu leg. procesu rybárskej legislatívy – vyhlášky, informácie zo septembrového rokovania Rady, informácie k elektronizácii SRZ, návrh kandidátov do Rady a KK za BA-kraj na ďalšie volebné obdobie.
 • Finálna tlač dokumentov na XII. Snem SRZ – pozvánky, ostatných materiálov a návrh Stanov SRZ schválených Radou SRZ.
 • Účasť na školení k elektronizácii SRZ.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajú revízne práce elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu interiéru admin. budovy v Žiline.
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra cez “Bazoš” (nezáujem MsO a zamestnancov).
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra – zamestnanec.
 • Ukončené zabezpečenie internetového pripojenia – Brzotín a chata Dedinky.
 • Ukončená rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Ukončená rekonštrukcia sádok v stredisku Bytča.
 • Ukončené rekonštrukcia sádok v stredisku Kľúčovec.
 • Ukončené odovzdanie 2 ks nových vozidiel Toyota Hilux – strediská Malé Zálužie a Lučenec.
 • Ukončený predaj automobilu Peugeot Boxer (nepojazdný).
 • Ukončené výberové konanie na dodávateľa – rekonštrukcia strechy a inštalácia kúrenia – str. N. Zámky.
 • Ukončené odovzdanie vozidla Mitsubishi Fuso Canter – 3stranný sklápač – str. Malé Zálužie.
 • Ukončené inštalácia kúrenia – stredisko Bytča.
 • Ukončené odovzdanie do užívania – obytný príves Beyerland – stredisko Kľúčovec.
 • Ukončený nákup píly Husquarna pre stredisko Mošovce.
 • Ukončenie zmluvy – zrušenie dodávky.
 • Ukončenie automobilu FORD prevedenia VAN – FORD nepokračuje vo výrobe.
 • Ukončená výmena okien za plastové – str. Nové Zámky.
 • Ukončená výroba reklamnej potlače na automobily Toyota.
 • Odovzdanie do užívania – obytný príves Hobby – stredisko Uz. Panica.
 • Ukončená rekonštrukcia rozvodu vody v liahni – stredisko Svit.
 • Ukončený predaj 3 ks automobilov Mahindra pre MsO – D.Streda, R. Sobota, Štúrovo

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Riešenie problematiky s OTVaV ohľadom vyhlásenia rybárskeho revíru Orava č. 1b za chovný  v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním trestného činu pytliactva.
 • MŽP SR – Späťvzatie rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva č. 4532/2018-4.1.1 zo dňa 27. apríla 2018, ktorým bol odobratý rybársky revír VN Tesárske Mlyňany.
 • Vyjadrenie k povolenému množstvu privlastnených rýb na jedno povolenie na rybolov na základe sťažnosti na MO SRZ.
 • KK SRZ – Podnet na vykonanie kontroly v MO SRZ Čadca na základe podnetu člena SRZ.
 • Vyhodnotenie plnenia Hlavných smerov činnosti SRZ za roky 2015 – 2018 (pripomienkovanie) + návrh hlavných smerov činnosti SRZ na roky 2019-2022.
 • Stanovisko vo veci zvolania mimoriadnej členskej schôdze v MsO SRZ Partizánske z dôvodu opätovnej voľby delegátov na XII. Snem SRZ s poukazom na ustanovenia Stanov SRZ v súvislosti s prijatým uznesením Rady SRZ č. 51/2018, na základe žiadosti člena Rady SRZ.
 • Splnomocnenie pre p. Klučiara na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní v začatom vodoprávnom konaní vo veci žiadosti o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd súvisiace s vodnou stavbou „Sádky Lučenec“.
 • Splnomocnenie pre In. Gulasa na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní v začatom vodoprávnom konaní vo veci žiadosti o vydanie povolenia na odber povrchových vôd, na iný spôsob akumulácie povrchových vôd a iné osobitné užívanie povrchových vôd v súvislosti s prevádzkou Kaprového hospodárstva v Uhorskom.
 • Finálna úprava návrhu Stanov SRZ pre potreby tlače a zaslania delegátom na XII. Snem SRZ.
 • Oprava kúpnej zmluvy na motorové vozidlo Mahindra pick up, ktorej zmluvnou stranou je MsO SRZ Dunajská Streda.
 • Krajská prokuratúra Trnava – Podnet na preskúmanie zákonnosti a podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov č. OÚ-TT-OOP3-2018/028612 zo dňa 14.9.2018.
 • Úprava textácie a formy Pozvánky na XII. Snem SRZ.
 • Posúdenie zákonnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Stropkov a jeho pripomienkovanie.
 • Úprava rokovacieho poriadku a volebného poriadku na XII. Snem SRZ.
 • Pripomienkovanie a doplnenie „Vyhodnotenia plnenia uznesenia XI. Snemu Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Spracovávanie materiálov na XII. Snem SRZ pre potreby jeho zaslania delegátom.
 • Príprava, tlač a balenie materiálov pre delegátov na XII. Snem SRZ.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Spišská Nová Ves a jeho pripomienkovanie.
 • MsO SRZ Partizánske – stanovisko k možnosti vydania zvláštnych povolení na rybolov členom výboru namiesto finančnej odmeny.
 • MO SRZ Žiar nad Hronom – Zaslanie odpovede SVP, š.p. k žiadosti o dlhoročný prenájom rybárskeho revíru č. 3-6210-1-1 Odstavné rameno Žiarsky rybník.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť na školení ZO SRZ pre elektronizáciu  SRZ v Košiciach.
 • Prevzatie el.agregátu, porada k DRP a meranie parametrov vody vo VN Grébpark (MO SRZ Poprad).
 • Úprava DRP a jednanie so žiadateľom o odber vody na zasnežovanie z Drienického potoka (MO SRZ Sabinov).
 • Technicko-bezpečnostný dozor na VN Zbojné.
 • Výlov rybníka Starý – inventarizácia ulovených rýb + nakládka K2 pre VN Domaša.
 • Ichtyologický prieskum Drienického potoka.
 • Spracovanie pozvánok na konferenciu o lipňovi.
 • Výlov VN Kozí Vrbovok inventarizačná komisia.
 • Spracovanie Záznamu o dochádzke k vode na rok 2019.
 • Zabezpečovanie rozvozu rýb počas prebiehajúcich výlovov rýb.
 • Pracovné stretnutie ohľadom spriechodnenia migračných bariér na toku Žitava.
 • Výsluch u vyšetrovateľa ohľadom úhynu rýb pod MVE Želiezovce.
 • Ichtyologický prieskum na toku Belá.
 • Účasť na inventarizácií násadových rýb na výlove rybníka Tesárske Lužany.

Ekonomický odbor:

 • Vystavovanie dobropisov za vrátené povolenky ZO SRZ.
 • Účasť na inventúrach jesenných výlovov.
 • Spracovanie nákladov PHM za súkromné jazdy za 9/2018.
 • Preúčtovanie podielových daní za 9/2018.
 • Zaúčtovanie výnosov Truxor za 9/2018 ( interné doklady resp. fakturácia.)
 • Spracovanie došlých a odoslaných faktúr – účtovanie.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Tvorba článkov na ssrzrada.sk.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).
 • Čerpanie dovolenky.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.